Środa, 24 lutego
Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta

rysio68

Dołączyl do portalu:2014-01-07 23:19:39
Ostatnia aktywność: 2020-04-09 00:16:19

Komentarze do artykułów:

"Odmrażamy, ale z duszą na ramieniu". Minister wyjaśnia kiedy rekomendacje dla zwiększenia obostrzeń

@mnimitz: "elektryk szarlatan Zięba jej nie wystraszył" - Kłamiesz, Zięba nie jest elektrykiem.
Jeśli ktoś chce zastąpić szczura laboratoryjnego, jego sprawa. Jest warunek, ma być świadomy ryzyka/zysku.
– nie wiemy jaka jest skuteczność preparatu w niektórych podgrupach pacjentów (np. z osłabioną odpornością, u dzieci czy kobiet w ciąży lub karmiących)
– nie wiemy, jakie są korzyści ze szczepienia dla osób z wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2.
– nie wiemy, w jakim stopniu wnioski z badań klinicznych będą aktualne ze względu na następujace w czasie potencjalne zmian w zakaźności wirusa, mutacji białka S i / lub wpływu koinfekcji.
– nie znamy skuteczności szczepionki w stosunku do infekcji bezobjawowych.
– nie mamy wiedzy na temat wpływu szczepionki na przeciwdziałanie długofalowym konsekwencjom COVID-19
– nie wiemy, czy szczepionka zmniejsza śmiertelność
– nie wiemy, czy szczepionka zapobiega transmisji wirusa.
– nie znamy działań niepożądanych, które wymagają dłuższego okresu obserwacji lub przebadania większej grupy ochotników.
Lyons-Weiler w swoim artykule opublikowanym w Journal of Translational Autoimmunity wykazał lokalne dopasowanie homologiczne białek SARS-CoV-2, w tym białka spike, do ludzkich protein i dał do zrozumienia, że takie komponenty powinny być wykluczone z opracowywania szczepionek na COVID-19, ze względu na ryzyko choroby autoimmunologicznej wywołanej przez szczepienie [8]. Szczepionki mRNA na COVID-19 opierają się właśnie na proteinie spike koronawrusa. Czyżby zbyt pochopnie wybrano właśnie białko spike jako czynnik indukujący odporność na SARS-CoV-2? Tego prawdopodobnie szybko się nie dowiemy, bo okres latencji dla rozwoju choroby autoimmunologicznej po zaszczepieniu można liczyć nawet w latach [9,10].
TOSKYCZNOŚĆ BIAŁKA SPIKE
Wybór białka spike do opracowania szczepionek na COVID-19 może być chybiony jeszcze z innego powodu. Ogólnie uważa się, że jedyną funkcją białka fuzyjnego spike jest umożliwienie wiązania się wirusa z komórką gospodarza w celu przedostania się do jej wnętrza, tak aby można było uwolnić materiał genetyczny oraz umożliwić replikację i amplifikację wirusa. Ostatnie obserwacje sugerują jednak, że białko spike SARS-CoV-2 samo w sobie (bez komponentu wirusowego) wyzwala sygnalizację komórkową, która może prowadzić do różnych procesów biologicznych [37,11]. Takie zdarzenia mogą być przyczyną patogenezy niektórych chorób, np. tętniczego nadciśnienia płucnego, choroby sercowo-naczyniowej, w tym choroby wieńcowej, nadciśnienia ogólnoustrojowego, udaru [11].
WZMOCNIENIE ZALEŻNE OD PRZECIWCIAŁ (ADE)
Warto sobie uświadomić, że szczepionki przeciwko SARS, MERS i RSV nigdy nie zostały zatwierdzone, a dane wygenerowane podczas opracowywania i testowania tych szczepionek wskazują na pewien istotny problem. Szczepionki zaprojektowane na bazie białka spike koronawirusa mogą nasilić przebieg COVID-19 poprzez wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE). W przypadku SARS zaobserwowano pewien rodzaj „pobudzania” układu odpornościowego u zwierząt zaszczepionych preparatem opartym na białku spike wirusa SARS. To pobudzenie zwiększało zachorowalność i śmiertelność po ekspozycji zaszczepionych zwierząt na dzikiego wirusa SARS. Wykazano, że szczepionki oparte na białkach spike SARS nie tylko nie zapewniły ochrony przed zakażeniem SARS-CoV, ale także zaszczepione myszy doświadczały nasilonej immunopatologii z naciekami eozynofilowymi w płucach [12]. Podobnie, fretki szczepione wcześniej przeciwko SARS-CoV również rozwinęły silną odpowiedź zapalną w obrębie wątroby [13]. W obu badaniach podejrzewano „komórkową odpowiedź immunologiczną”.
Doniesienia o reakcjach immunopatologicznych u zwierząt zaszczepionych szczepionkami przeciwko SARS-CoV, które następnie narażono na kontakt z wirusem SARS-CoV [15,16,17] ujawniły pewne obawy związane z przystąpieniem do badań klinicznych ze szczepionkami przeciwko SARS-CoV. Po pierwsze, istnieje precedens związany z nasileniem choroby związanej ze szczepionką na koronawirusa – koty immunizowane szczepionką wektorową przeciwko zakaźnemu zapaleniu otrzewnej (FIPV) rozwinęły ciężką chorobę, gdy zostały następnie zakażone FIPV [18]. Okazało się, że nieneutralizujące lub subneutralizujące przeciwciała ułatwiały wnikanie wirusa do makrofagów. Obawa, która jest ekstrapolowana z doświadczeń nad szczepionką FIPV dla kotów na szczepionki przeciwko ludzkiemu SARS-CoV, dotyczy tego, czy u biorców szczepionki rozwinie się cięższa choroba, jeśli zostaną narażeni lub zakażeni SARS-CoV po spadku miana przeciwciał neutralizujących. Druga obawa dotyczy tego, czy biorcy szczepionki SARS-CoV byliby narażeni na ryzyko rozwoju immunopatologii płuc w następstwie zakażenia niepowiązanym ludzkim koronawirusem, na przykład 229E, OC43, HKU1 lub NL63, który zwykle powoduje łagodną, samoograniczającą się chorobę [19].
Co więcej, o tym ryzyku nie informuje się należycie pacjentów [14].
ŚREDNIO- i DŁUGOOKRESOWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Średniookresowe działania niepożądane szczepionek, takie jak demielinizacja ośrodkowego układu nerwowego [20] i cukrzyca [21] mogą pojawiać się po około 3 latach. Nie wspomnę już o takich skutkach długoterminowych jak rak, choroba Alzheimera, czy choroba Parkinsona. Identyfikacja takich niekorzystnych skutków wymagałaby kilkudziesięciu lat dokładnego monitorowania zaszczepionych przypadków. Charakterystyka produktu leczniczego COMINRATY stwierdza „Nie przeprowadzono badań genotoksyczności ani rakotwórczości. Nie przewiduje się, aby składniki szczepionki (lipidy i mRNA) miały potencjalne działanie genotoksyczne” [4].
ALERGIA
Częstość występowania anafilaksji związanej ze szczepionką mRNA na SARS-CoV-2 (Pfizer) wydaje się być około 10 razy większa niż częstość zgłaszana w przypadku wszystkich poprzednich szczepionek i wynosi około 1 na 100 000 w porównaniu z 1 na 1 000 000 w przypadku innych szczepionek [22]
Anafilaksja to poważna reakcja wieloukładowa o szybkim początku, która może prowadzić do śmierci w wyniku uduszenia, zapaści sercowo-naczyniowej i innych powikłań [23].
PEG jest związkiem stosowanym jako substancja pomocnicza w lekach i został uznany za rzadką, „ukrytą” przyczynę reakcji IgE-zależnych i nawracającej anafilaksji [24]. Obecność lipidu PEG 2000 w szczepionkach mRNA wzbudziła obawy, że ten składnik może być powiązany z anafilaksją. Jak dotąd żadna inna szczepionka zawierająca PEG jako substancję czynną nie była szeroko stosowana. Wydaje się, że ryzyko uczulenia jest większe w przypadku leków do iniekcji zawierających PEG o wyższej masie cząsteczkowej. W opisach przypadków odnotowano anafilaksję związaną z preparatami jelitowymi zawierającymi PEG 3350 do PEG 4000 [24,25]
Zgodnie z aktualnymi zaleceniami CDC wszystkie osoby, u których w wywiadzie wystąpiła reakcja anafilaktyczna na którykolwiek składnik szczepionki mRNA SARSCov-2, powinny unikać tych szczepionek, a to zalecenie wykluczałoby obecnie pacjentów z historią natychmiastowych reakcji związanych z PEG [22].
PEG są stosowane w produktach codziennego użytku, takich jak pasta do zębów i szampon, jako zagęszczacze, rozpuszczalniki, zmiękczacze i nośniki wilgoci, i od dziesięcioleci są używane jako środki przeczyszczające. Coraz większa liczba biofarmaceutyków obejmuje również związki PEGylowane [26]. Aż 72% ludzi ma co najmniej niektóre przeciwciała przeciwko PEG, prawdopodobnie w wyniku ekspozycji na kosmetyki i farmaceutyki [27]. Około 7% ma poziom wystarczająco wysoki, aby być predysponowanym do reakcji anafilaktycznych.
TOKSYCZNOŚĆ mRNA
Toksyczność obserwuje się w przypadku leków antywirusowych i przeciwnowotworowych, które zawierają nienaturalne analogi nukleozydów [28-30]. Kliniczne działania niepożądane obejmowały miopatię (spowodowaną toksycznością mitochondrialną), kwasicę mleczanową, zapalenie trzustki, lipodystrofię, stłuszczenie wątroby i uszkodzenie nerwów; niektóre były śmiertelne.
Nie należy również ignorować zgłaszanych toksyczności obserwowanych w przypadku szczepionki mRNA przeciw wściekliźnie [31], które obejmowały ograniczone ogólnoustrojowe zdarzenia niepożądane u większości pacjentów (78%), nawet 3. stopnia u ok. 10% pacjentów po dawkach 80-400 ug mRNA podawanych różnymi drogami, chociaż wnioski były takie, że szczepionka była ogólnie bezpieczna.
Mechanizmy zapalenia związane z mRNA zostały opisane przez Iavarone [32] i Liu [33]
INTEGRACJA Z GENOMEM GOSPODARZA
Samo RNA nie może zintegrować się z genomowym DNA bez obecności elementów retrowirusowych, które umożliwiają taką integrację (odwrotna transkryptaza i integraza). Należy jednak zwrócić uwagę, że sekwencje podobne do retrowirusów stanowią do 8% ludzkiego genomu [34]. Ponadto niektórzy biorcy leków lub szczepionek mRNA mogą być już zakażeni retrowirusem (np. HIV), co stanowi teoretyczny sposób na dostarczenie białek potrzebnych do integracji [35,36]. Uważa się jednak, że ryzyko integracji z genomem jest mało prawdopodobne [33], ale nie można tego całkowicie wykluczyć.
Życzę Teściowej wraz ze znajomymi zdrowia.
Źródło:
http://proremedium.pl/2021/02/07/szczepionka-na-covid-19-ryzyko-korzysci/

2021-02-10- 02:14:42
100 tys. nauczycieli zgłosiło chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19

@daniell, najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były reakcje w miejscu wstrzyknięcia (84,1%), zmęczenie (62,9%), ból głowy (55,1%), ból mięśni (38,3%), dreszcze (31,9%), ból stawów (23,6%), gorączka (14,2 %), a ciężkie zdarzenie niepożądane wystąpiły u 0.0-4.6% uczestników (w zależności od podgrupy).
Na tym koniec.
Dalej to już rozległy ocean niewiedzy:
– nie wiemy, jak długo utrzymuje się odporność po szczepieniu, bo nie ma danych na temat skuteczności w okresie obserwacji dłuższym niż 2 miesiące.
– nie wiemy jaka jest skuteczność preparatu w niektórych podgrupach pacjentów (np. z osłabioną odpornością, u dzieci czy kobiet w ciąży lub karmiących)
– nie wiemy, jakie są korzyści ze szczepienia dla osób z wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2.
– nie wiemy, w jakim stopniu wnioski z badań klinicznych będą aktualne ze względu na następujace w czasie potencjalne zmian w zakaźności wirusa, mutacji białka S i / lub wpływu koinfekcji.
– nie znamy skuteczności szczepionki w stosunku do infekcji bezobjawowych.
– nie mamy wiedzy na temat wpływu szczepionki na przeciwdziałanie długofalowym konsekwencjom COVID-19
– nie wiemy, czy szczepionka zmniejsza śmiertelność
– nie wiemy, czy szczepionka zapobiega transmisji wirusa.
– nie znamy działań niepożądanych, które wymagają dłuższego okresu obserwacji lub przebadania większej grupy ochotników.
W TAKIM RAZIE, NA JAKIEJ PODSTAWIE WYMIENIONE WYŻEJ AGENCJE STWIERDZIŁY, ŻE „ZNANE I POTENCJALNE KORZYŚCI PRZEWYŻSZAJĄ ZNANE I POTENCJALNE RYZYKO”?
Czy obawy o bezpieczeństwo szczepionek przeciwko COVID-19 to bełkot „antyszczepionkowców” i foliarzy? Zajrzymy zatem do literatury naukowej i poznajmy fakty, o których raczej nie informuje się pacjentów przed zaszczepieniem.
PŁODNOŚĆ
Podobno szczepionka nie wpływa na płodność, ale ten wniosek oparto na badaniach przeprowadzonych na szczurzych samicach [4]. Nie wiem czy to uspokaja Nasze Panie, ale co z przedstawicielami płci męskiej? 14 grudnia 2020 r. rozpoczęto próbę kliniczną o numerze NCT04665258, której celem jest „zbadanie wpływu szczepienia przeciwko COVID-19 na parametry nasienia i określenie, jak długo potencjalne zmiany mogą utrzymywać się po szczepieniu” [5]. Podobno, aby chronić płodność, niektórzy mężczyźni mogą rozważyć zamrożenie nasienia przed szczepieniem [6]. Co na to mężczyźni w wieku produkcyjnym i ich partnerki?
CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
Zapewne niewiele osób wie, że szczepionka przeciwko grypie H1N1 stosowana w Europie u niektórych pacjentów wywoływała narkolepsję, wynikającą z homologii między cząsteczką receptora 2 ludzkiej hipokretyny (inaczej oreksyny) a białkami obecnymi w szczepionce. Zostało to ustalone poprzez wykrycie krzyżowo reaktywnych przeciwciał w surowicy pacjentów, u których wystąpiła narkolepsja po szczepieniu przeciwko H1N1 w Europie [7].
Czy podobna sytuacja jest możliwa w przypadku szczepionki przeciwko COVID-19?
Lyons-Weiler w swoim artykule opublikowanym w Journal of Translational Autoimmunity wykazał lokalne dopasowanie homologiczne białek SARS-CoV-2, w tym białka spike, do ludzkich protein i dał do zrozumienia, że takie komponenty powinny być wykluczone z opracowywania szczepionek na COVID-19, ze względu na ryzyko choroby autoimmunologicznej wywołanej przez szczepienie [8]. Szczepionki mRNA na COVID-19 opierają się właśnie na proteinie spike koronawrusa. Czyżby zbyt pochopnie wybrano właśnie białko spike jako czynnik indukujący odporność na SARS-CoV-2? Tego prawdopodobnie szybko się nie dowiemy, bo okres latencji dla rozwoju choroby autoimmunologicznej po zaszczepieniu można liczyć nawet w latach [9,10].
TOSKYCZNOŚĆ BIAŁKA SPIKE
Wybór białka spike do opracowania szczepionek na COVID-19 może być chybiony jeszcze z innego powodu. Ogólnie uważa się, że jedyną funkcją białka fuzyjnego spike jest umożliwienie wiązania się wirusa z komórką gospodarza w celu przedostania się do jej wnętrza, tak aby można było uwolnić materiał genetyczny oraz umożliwić replikację i amplifikację wirusa. Ostatnie obserwacje sugerują jednak, że białko spike SARS-CoV-2 samo w sobie (bez komponentu wirusowego) wyzwala sygnalizację komórkową, która może prowadzić do różnych procesów biologicznych [37,11]. Takie zdarzenia mogą być przyczyną patogenezy niektórych chorób, np. tętniczego nadciśnienia płucnego, choroby sercowo-naczyniowej, w tym choroby wieńcowej, nadciśnienia ogólnoustrojowego, udaru [11].
WZMOCNIENIE ZALEŻNE OD PRZECIWCIAŁ (ADE)
Warto sobie uświadomić, że szczepionki przeciwko SARS, MERS i RSV nigdy nie zostały zatwierdzone, a dane wygenerowane podczas opracowywania i testowania tych szczepionek wskazują na pewien istotny problem. Szczepionki zaprojektowane na bazie białka spike koronawirusa mogą nasilić przebieg COVID-19 poprzez wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE). W przypadku SARS zaobserwowano pewien rodzaj „pobudzania” układu odpornościowego u zwierząt zaszczepionych preparatem opartym na białku spike wirusa SARS. To pobudzenie zwiększało zachorowalność i śmiertelność po ekspozycji zaszczepionych zwierząt na dzikiego wirusa SARS. Wykazano, że szczepionki oparte na białkach spike SARS nie tylko nie zapewniły ochrony przed zakażeniem SARS-CoV, ale także zaszczepione myszy doświadczały nasilonej immunopatologii z naciekami eozynofilowymi w płucach [12]. Podobnie, fretki szczepione wcześniej przeciwko SARS-CoV również rozwinęły silną odpowiedź zapalną w obrębie wątroby [13]. W obu badaniach podejrzewano „komórkową odpowiedź immunologiczną”.
Doniesienia o reakcjach immunopatologicznych u zwierząt zaszczepionych szczepionkami przeciwko SARS-CoV, które następnie narażono na kontakt z wirusem SARS-CoV [15,16,17] ujawniły pewne obawy związane z przystąpieniem do badań klinicznych ze szczepionkami przeciwko SARS-CoV. Po pierwsze, istnieje precedens związany z nasileniem choroby związanej ze szczepionką na koronawirusa – koty immunizowane szczepionką wektorową przeciwko zakaźnemu zapaleniu otrzewnej (FIPV) rozwinęły ciężką chorobę, gdy zostały następnie zakażone FIPV [18]. Okazało się, że nieneutralizujące lub subneutralizujące przeciwciała ułatwiały wnikanie wirusa do makrofagów. Obawa, która jest ekstrapolowana z doświadczeń nad szczepionką FIPV dla kotów na szczepionki przeciwko ludzkiemu SARS-CoV, dotyczy tego, czy u biorców szczepionki rozwinie się cięższa choroba, jeśli zostaną narażeni lub zakażeni SARS-CoV po spadku miana przeciwciał neutralizujących. Druga obawa dotyczy tego, czy biorcy szczepionki SARS-CoV byliby narażeni na ryzyko rozwoju immunopatologii płuc w następstwie zakażenia niepowiązanym ludzkim koronawirusem, na przykład 229E, OC43, HKU1 lub NL63, który zwykle powoduje łagodną, samoograniczającą się chorobę [19].
Co więcej, o tym ryzyku nie informuje się należycie pacjentów [14].
ŚREDNIO- i DŁUGOOKRESOWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Średniookresowe działania niepożądane szczepionek, takie jak demielinizacja ośrodkowego układu nerwowego [20] i cukrzyca [21] mogą pojawiać się po około 3 latach. Nie wspomnę już o takich skutkach długoterminowych jak rak, choroba Alzheimera, czy choroba Parkinsona. Identyfikacja takich niekorzystnych skutków wymagałaby kilkudziesięciu lat dokładnego monitorowania zaszczepionych przypadków. Charakterystyka produktu leczniczego COMINRATY stwierdza „Nie przeprowadzono badań genotoksyczności ani rakotwórczości. Nie przewiduje się, aby składniki szczepionki (lipidy i mRNA) miały potencjalne działanie genotoksyczne” [4].
ALERGIA
Częstość występowania anafilaksji związanej ze szczepionką mRNA na SARS-CoV-2 (Pfizer) wydaje się być około 10 razy większa niż częstość zgłaszana w przypadku wszystkich poprzednich szczepionek i wynosi około 1 na 100 000 w porównaniu z 1 na 1 000 000 w przypadku innych szczepionek [22]
Anafilaksja to poważna reakcja wieloukładowa o szybkim początku, która może prowadzić do śmierci w wyniku uduszenia, zapaści sercowo-naczyniowej i innych powikłań [23].
PEG jest związkiem stosowanym jako substancja pomocnicza w lekach i został uznany za rzadką, „ukrytą” przyczynę reakcji IgE-zależnych i nawracającej anafilaksji [24]. Obecność lipidu PEG 2000 w szczepionkach mRNA wzbudziła obawy, że ten składnik może być powiązany z anafilaksją. Jak dotąd żadna inna szczepionka zawierająca PEG jako substancję czynną nie była szeroko stosowana. Wydaje się, że ryzyko uczulenia jest większe w przypadku leków do iniekcji zawierających PEG o wyższej masie cząsteczkowej. W opisach przypadków odnotowano anafilaksję związaną z preparatami jelitowymi zawierającymi PEG 3350 do PEG 4000 [24,25]
Zgodnie z aktualnymi zaleceniami CDC wszystkie osoby, u których w wywiadzie wystąpiła reakcja anafilaktyczna na którykolwiek składnik szczepionki mRNA SARSCov-2, powinny unikać tych szczepionek, a to zalecenie wykluczałoby obecnie pacjentów z historią natychmiastowych reakcji związanych z PEG [22].
PEG są stosowane w produktach codziennego użytku, takich jak pasta do zębów i szampon, jako zagęszczacze, rozpuszczalniki, zmiękczacze i nośniki wilgoci, i od dziesięcioleci są używane jako środki przeczyszczające. Coraz większa liczba biofarmaceutyków obejmuje również związki PEGylowane [26]. Aż 72% ludzi ma co najmniej niektóre przeciwciała przeciwko PEG, prawdopodobnie w wyniku ekspozycji na kosmetyki i farmaceutyki [27]. Około 7% ma poziom wystarczająco wysoki, aby być predysponowanym do reakcji anafilaktycznych.
TOKSYCZNOŚĆ mRNA
Toksyczność obserwuje się w przypadku leków antywirusowych i przeciwnowotworowych, które zawierają nienaturalne analogi nukleozydów [28-30]. Kliniczne działania niepożądane obejmowały miopatię (spowodowaną toksycznością mitochondrialną), kwasicę mleczanową, zapalenie trzustki, lipodystrofię, stłuszczenie wątroby i uszkodzenie nerwów; niektóre były śmiertelne.
Nie należy również ignorować zgłaszanych toksyczności obserwowanych w przypadku szczepionki mRNA przeciw wściekliźnie [31], które obejmowały ograniczone ogólnoustrojowe zdarzenia niepożądane u większości pacjentów (78%), nawet 3. stopnia u ok. 10% pacjentów po dawkach 80-400 ug mRNA podawanych różnymi drogami, chociaż wnioski były takie, że szczepionka była ogólnie bezpieczna.
Mechanizmy zapalenia związane z mRNA zostały opisane przez Iavarone [32] i Liu [33]
INTEGRACJA Z GENOMEM GOSPODARZA
Samo RNA nie może zintegrować się z genomowym DNA bez obecności elementów retrowirusowych, które umożliwiają taką integrację (odwrotna transkryptaza i integraza). Należy jednak zwrócić uwagę, że sekwencje podobne do retrowirusów stanowią do 8% ludzkiego genomu [34]. Ponadto niektórzy biorcy leków lub szczepionek mRNA mogą być już zakażeni retrowirusem (np. HIV), co stanowi teoretyczny sposób na dostarczenie białek potrzebnych do integracji [35,36]. Uważa się jednak, że ryzyko integracji z genomem jest mało prawdopodobne [33], ale nie można tego całkowicie wykluczyć.
KONKLUZJA
Biorąc pod uwagę powyższe, powtarzam pytanie: NA JAKIEJ PODSTAWIE WYMIENIONE WYŻEJ AGENCJE STWIERDZIŁY, ŻE „ZNANE I POTENCJALNE KORZYŚCI PRZEWYŻSZAJĄ ZNANE I POTENCJALNE RYZYKO”?
Presja społeczna?
Presja medialna?
Presja towarzystw naukowych?
Presja rządów?
Presja zysku?
Bo wcześniej szczepionki uratowały miliony istnień?
Bo jest pandemia „wielce śmiertelnego i zakaźnego” SARS-CoV-2?
Bo to "jedyna" droga do "wolności"?
Bo musimy coś zrobić?
Jeśli w tym największym światowym eksperymencie coś pójdzie nie tak, to powiemy, że chcieliśmy dobrze, a wyszło…no właśnie historia już nie raz pokazała, że pośpiech i presja może przynieść więcej strat niż korzyści [38].
PIŚMIENNICTWO: http://proremedium.pl/.../szczepionka-na-covid-19-ryzyko.../

2021-02-09- 12:51:45
Włochy - władze Umbrii: wariant brazylijski wirusa może stać się nowym potworem

@daniell, podsumowałeś to tak, że nie ma co dalej komentować. Porady telepatyczne... tzn. telefoniczne. Z jednym się nie zgadzam: "rząd walcząc z wirusem zabił o wiele więcej ludzi niż wirus!!" To ten rząd jest wirusem wprowadzającym NWO, cytując dosłownie: "Nowa normalność" i nie walczy z wirusem, tylko z mniej wartościowym narodem tubylczym. Wirus to tylko pretekst.

2021-02-09- 12:38:28
Kiedy szczepienie przeciw COVID-19 należy przełożyć?

"Kiedy szczepienie przeciw COVID-19 należy przełożyć?" Wtedy, jak weterynarz stwierdzi, że się nie jest szczurem laboratoryjnym.

2021-02-02- 11:29:09
Wójt: "pandemia pokazała, jak ważne są spotkania i rozmowy twarzą w twarz, bez pośrednictwa ekranu"

Badaniom na obecność przeciwciał przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 poddano 1354 pracowników. Okazało się, że odporność nabyła już ponad połowa z nich, a dokładnie 697 osób. Większość nie wiedziała, że przechorowała COVID-19.
Więcej: https://zdrowie.radiozet.pl/Medycyna/Wiadomosci/Odpornosc-na-koronawirusa-w-Polsce-szokujace-dane-z-Nowego-Sacza

2021-01-31- 18:54:17
Czy mRNA ze szczepionki może zmienić ludzki genom?

Stopniowanie przymiotnika "Głupi"
-głupi
-głupszy
-ekspert cytowany przez limanowa.in
Skoro to stworzenie już słyszało o retrowirusach, to i tak nieźle.
To pytanie, jeśli ktoś jest nosicielem jakiegoś retrowirusa i enzym syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA ma już w sobie (Odwrotna transkryptaza, rewertaza, polimeraza DNA zależna od RNA) to może zostać zmodyfikowany genetycznie materiałem ze "Szczepionki"??? Może!
"Jednocześnie nie można obawiać się, że mRNA wniknie do ludzkiego genomu.

- Po prostu nie ma takiej opcji – podkreśla prof. Gut.

W komórkach człowieka nie ma po prostu mechanizmu pozwalającego na przepisanie sekwencji z mRNA koronawirusa na DNA człowieka." Mit obalony. Jak to góral powiedziałby, takiś panocku ucony, takiś ucony, ale głupi jak but, panie Gut.

2021-01-29- 22:35:00
Czy mRNA ze szczepionki może zmienić ludzki genom?

@YwzanZeb, jak można pomylić sól fizjologiczną z tym czymś, co szczepionką nie jest? Pewnie liczyli, że nie wyjdzie na jaw szczepienie na papierze, to wciskają że zaaplikowali, ale nie to. Mogli wywalić te "Szczepionki" to by nie wyszło.

2021-01-29- 13:28:39
Czy mRNA ze szczepionki może zmienić ludzki genom?

" bardzo niewielka dawka szczepionki wystarczy do wywołania efektu terapeutycznego" Jeśli za efekt terapeutyczny uznamy eutanazje, to zgoda, wystarczy.

2021-01-29- 12:46:43
Ruszają szczepienia populacyjne przeciw COVID-19

TO NIE JEST SZCZEPIONKA – TO FABRYKA PATOGENÓW! Dr David Martin i dr Judy A Mikovits
Transkrypcja wywiadu, wideo z lektorem PL pod tekstem

RG: …upewnijmy się, że jedna rzecz jest jasna. Musimy zastrzec, że to nie jest szczepionka. Potrzeba to wyjaśnić. Używamy określenia szczepionka, żeby wpasować to pod kryteria wykluczeń w zakresie zdrowia publicznego. To jest mRNA zapakowane w otoczkę tłuszczową, które jest dostarczane do komórki. Jest to urządzenie medyczne, mające na celu pobudzenie ludzkich komórek do tego, żeby stały się wytwórcą patogenów.

To nie jest szczepionka, szczepionka jest terminem, określonym w prawie dotyczącym zdrowia publicznego, jest terminem, określonym w standardach CDC i FDA. Szczepionka musi pobudzić zarówno odporność u osoby, która ją przyjmuje, ,jak i zakłócić rozprzestrzenianie się wirusa. Ten produkt tym nie jest.

Bardzo jasno i wielokrotnie mówiono, że nić mRNA nie zatrzyma rozprzestrzeniania się. Jest to terapia. Jeśli jednak mówilibyśmy o niej jak o środku leczniczym, nie spotkałoby się to z przychylnością władz z obszaru zdrowia publicznego, ponieważ ludzie pytaliby wówczas, jakie są inne sposoby leczenia.Stosowanie określenia szczepionka jest nie do zrozumienia zarówno pod względem prawa, jak i dlatego, że ono mogłoby rozpocząć debatę publiczną. Kiedy mówi się szczepionka wpada się w kategorie, że ktoś jest albo zwolennikiem, albo przeciwnikiem szczepień.

Pamiętajcie, a ludzie o tym zapominają, Moderna została założona jako firma produkująca chemioteriapię na raka, a nie firma produkująca szczepionki na SARS. Jeśli powiedzielibyśmy ludziom, że damy im profilaktycznie chemioterapię na raka, którego nie mają, śmiech słyszałbyś długo jeszcze po wyjściu z sali. Bo jest to głupi pomysł. Tu jest dokładnie tak samo.
Źródło:
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/01/32385/

2021-01-25- 23:48:37
Czy zaszczepieni mogą dalej zakażać?

@daniell, atakujesz ich szczepionkową religie, bo szczepionki są itd, itd. Właściwie ta szpryca to terapia genowa.
Problemy dopiero się zaczną:
ACE2 (enzym konwertujący angiotensynę pełni wiele fizjologicznych ról związanych z jego potrójną funkcją: regulatora układu renina-angiotensyna, ułatwiający transport aminokwasów i odpowiedzialny za ciężki ostry zespół oddechowy koronawirusa (SARS-CoV) . Receptor SARS-CoV-2. ACE2 jest wysoko aktywny , w płucach, układzie sercowo-naczyniowym, jelitach, nerkach, ośrodkowym układzie nerwowym i tkance tłuszczowej. ACE2 został niedawno zidentyfikowany jako receptor SARS-CoV-2, czynnik zakaźny odpowiedzialny za chorobę koronawirusową COVID 2019 , zapewniający krytyczny związek między odpornością, zapaleniem oraz ACE2 i chorobami układu krążenia. Chociaż ma ścisły związek ewolucyjny z SARS-CoV, domena wiążąca receptor SARS-CoV-2 różni się kilkoma kluczowymi resztami aminokwasowymi, co pozwala na silniejsze powinowactwo wiązania z ludzkim receptorem ACE2. System ACE2 jest krytyczną ścieżką ochronną przed niewydolnością serca ze zmniejszoną lub zachowaną frakcją wyrzutową, w tym zawałem mięśnia sercowego i nadciśnieniem, a także przed chorobami płuc i cukrzycą. Zaburzona dysbiozy jelit i przepuszczalności naczyń poprzez receptory ACE2 okazała się podstawowym mechanizmem nadciśnienia płucnego i cukrzycowych powikłań sercowo-naczyniowych
Praca pochodzi z 2005 r. i dotyczy SARS COV-1 , ale już teraz pojawiają się inne badania potwierdzające tą tezę w stosunku do modyfikowanej genetycznie proteiny S1 generowanej przez eksperymentalną terapię genową opartą na m-RNA SARS-COV-2.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7095783/
https://www.researchgate.net/.../342999048_Hypothesis...
"Najpierw przetestowaliśmy, czy rekombinowane białko SARS-CoV Spike wiąże się zarówno z ludzkim, jak i mysim białkiem ACE2 przy użyciu testów pull-down in vitro. Nasze rekombinowane białko Spike-Fc rzeczywiście obniżyło aktywność zarówno ludzkiego, jak i mysiego ACE2 (Fig. 2c). Wiązanie SARS-CoV Spike-Fc z ludzkim i mysim ACE2 potwierdzono za pomocą testów wiązania FACS Spike-Fc do komórek 293 z nadekspresją ludzkiego lub mysiego ACE2 (Fig. 2d). Ponadto Spike-Fc wiązał się z endogennym ACE2 w komórkach Vero E6 (ryc. 2e)"
Co ciekawe, Kuba i wsp. odkryli, że ekspresja ACE2 w tkankach płuc była znacznie obniżona u myszy po zakażeniu SARS-CoV, czemu towarzyszyła zwiększona przepuszczalność naczyń płucnych i obrzęk i stany zapalne płuc . Odkryli również, że wstrzyknięcie białka SARS-CoV Spike samo może zmniejszyć ekspresję ACE2 w płucach i spowodować ostre uszkodzenie płuc. Takie właśnie białko jest produkowane na podstawie m- RNA szczepionki na SARS COV-2.
Biorąc pod uwagę, że konfiguracja białka Spike SARS-CoV i SARS-CoV-2 jest prawie taka sama, zakażenie SARS-CoV-2 może również regulować w dół ekspresję ACE2 w płucach, co może brać udział w patologicznym procesie uszkodzenia płuc. Podsumowując, nasze wyniki wskazały, że obecność białka SARS-CoV-2 w komórkach nabłonka sprzyja transsygnalizacji IL-6 poprzez aktywację osi AT1 w celu zainicjowania odpowiedzi hiper-zapalnej
Pytanie, czy czeka nas epidemia chorób serca ,nadciśnienia, zakrzepicy, stanów zapalnych i uszkodzenia płuc?

2021-01-23- 20:56:15
Rusza stacja narciarska "dla wszystkich uczestników spotkania służbowego"

@daniell, Limanowianie są wyjątkowo łatwi w obróbce. Wystarczy popatrzeć na poziom "zamaskowania"
Kto przez prawie rok nie zrozumiał w co grają tzw. elity, to już niczego nie zrozumie.

2021-01-18- 23:53:55
Justyna Kowalczyk-Tekieli ma już dość patyków w nosie. Uderza w przeciwników szczepień

@SUZUKI2000 Czy nie lepiej wiedzieć, o czym się pisze, zamiast pisać co się wie?
6 luty 2006, firma Hitachi przedstawiła mikroukład RFID IC 0,15 x 0,15 mm o grubości 7,5 µm.
To technologia jawna, do zastosowań komercyjnych. Do zasilania wykorzystuje mikrofale 2,4Ghz przekształcając je na prąd stały do zasilania. To było 14 lat temu, dla elektroniki to cała epoka.
Link źródłowy:
https://www.hitachi.com/New/cnews/060206.html

2020-12-11- 21:59:52
Blisko połowa Polaków nie zamierza się zaszczepić

Pyta szczur laboratoryjny drugiego szczura:
-Zaszczepisz się na kowid? jest już szczepionka.
Drugi mu odpowiada:
-Masz mnie za idiotę? Przecież ta szczepionka nie przeszła jeszcze testów na ludziach...

2020-12-06- 19:58:48
Wirusolog: wciąż powielane są mity i nieporozumienia dotyczące pandemii

Przodownicy pracy w ogłupianiu mniej wartościowego narodu tubylczego, czyli l.in w formie.
Kary Mullis, Laureat Nagrody Nobla i twórca metody jeszcze raz mówi o znaczeniu testów PCR
https://www.youtube.com/watch?v=iWOJKuSKw5c
Skoro sam to wynalazł, to coś tam o tym musi wiedzieć?

2020-11-29- 21:59:49
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in