Środa, 05 sierpnia
Oswald, Maria, Stanisława, Marian, Stanisław, Emil, Karolina

ŚWIADCZENIA DLA RODZINY NOWY OKRES 2020/2021

02.07.2020 12:22:00 UGLimanowa 830

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że wnioski do Programu "Dobry Start" oraz wnioski w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021, można składać drogą elektroniczną od dnia 01.07.2020r., natomiast od 1 sierpnia 2020r., w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B. Druki wniosków będą dostępne w Ośrodku. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zachęca się do składania wniosków drogą elektroniczną.

"Serdecznie zachęcamy do wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal empatia lub portal PUE ZUS"- informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                              "500 +" - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

W tym roku kalendarzowym rodzice nie muszą ubiegać się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, gdyż aktualny okres świadczeniowy - 2019/2021 trwa do 31 maja 2021 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2021 r. będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w
przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

W przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Z kolei dla zasiłku rodzinnego okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego. Prawo do tych świadczeń jest nadal uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny.

                                   ZASIŁEK RODZINNY

W przypadku gdy osoba ubiegająca się ozasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeńrodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do

dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

                                 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W razie złożenia wniosku o świadczenie

z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia,ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłataświadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


DOBRY START

Mieszkańcy Gminy Limanowa otrzymają również w tym roku świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny - bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

– ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uwaga. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Świadczenie nie przysługuje także, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się
zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Ważne: Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Wnioski o to świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej,który realizuje świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, właściwy dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez PUE ZUS oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).
Wniosek można złożyć osobiście albo przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Formularze wniosków o świadczenie dobry start udostępni mieszkańcom Gminy Limanowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej.

Przykładowy wzór wniosku o świadczenie dobry start znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uwaga: Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie pomiędzy 1 lipca, a 30 listopada toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Ośrodek będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.

Ważne: Ośrodek prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, Ośrodek, odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje go o możliwości późniejszego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zachęca się do składania wniosków drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje na temat świadczeń można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina, gdzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  uruchomiło specjalne zakładki poświęcone w/w formom wsparcia rodzin.


udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in