Czwartek, 29 października
Euzebia, Wioletta, Felicjan, Angela, Zenobia, Przemysław

Promesa dla Gminy Limanowa na realizację projektu rozwijania kompetencji uczniów ze szkół gminnych

21.02.2020 12:54:00 UGLimanowa 835

W dniu 18 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie listów intencyjnych na realizację projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Gmina Limanowa będzie realizowała projekt pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa". Łączna wartość projektu to 3.484.327,50 zł. List intencyjny odebrał Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut wraz z Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Edytą Król. Projekt realizowany będzie w Szkołach Podstawowych: w Kaninie, w Kłodnem, w Młynnem, w Nowym Rybiu, Nr 1 w Siekierczynie, Nr 2 w Siekierczynie, Wysokiem, Nr 1 w Męcinie, w Mordarce, w Pisarzowej, Nr 1 w Starej Wsi, Nr 2 w Starej Wsi.

Zajęcia w ramach projektu prowadzone będą przez nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach, a szczegółowy program zajęć każdorazowo uzgadniany i akceptowany będzie przez dyrektorów szkół, w szczególności w zakresie sposobu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i zasad społecznych.

Celem projektu jest udoskonalenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów szkół z terenu Gminy Limanowa, poprzez:

 1. Udział uczniów w dodatkowych zajęciach wyrównawczych, zajęciach specjalistycznych, projektach edukacyjnych, rozwijających zainteresowania:
 • Zajęcia wyrównawcze (matematyka, matematyka z przyrodą, język angielski)
 • Zajęcia specjalistyczne (pomoc psychologiczno-pedagogiczna – logopedia terapia korekcyjna, socjoterapia)
 • Projekty edukacyjne (matematyczni tropiciele, laboratorium językowe, mały informatyk, laboratorium przyrodnicze – geografia, fizyka, chemia, biologia)
 • Umiejętności uniwersalne („ogród twórczości” – plastyka, muzyka, „mamy wspólny cel” – gry zespołowe, „laboratorium językowe” – koło języka polskiego)
 1. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych:
 • Pomoce do prowadzenia zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Wyposażenie do pracowni przedmiotowych (matematycznej, biologicznej, chemicznej, geograficznej, językowej, informatycznej)
 • Monitory interaktywne, laptopy
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
 • Międzyszkolna mobilna pracownia badawcza – SP Nr 1 w Męcinie
 • Międzyszkolna pracownia fizyczna – SP w Mordarce
 • Międzyszkolna pracownia informatyczna – SP Nr 1  w Starej Wsi
 1. Szkolenia nauczycieli
 • Doskonalenie procesu wychowawczego: jak mówić aby uczniowie słuchali, jak słuchać by chcieli mówić
 • Zaspokajanie potrzeb psychicznych a rozwój osobowości uczniów z niepełnosprawnością
 • Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla ucznia o specjalnych potrzebach
 • Wykorzystanie metodyki nauczania eksperymentalnego w nauczaniu nauk matematyczno-przyrodniczych
 • Dostępne materiały cyfrowe do pracy z uczniem, w tym e zasoby i e matriały
 • Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych do wzbogacenia procesu edukacyjnego
 1. Wyjazdy edukacyjne
 • Ogród Doświadczeń im. Lema w Krakowie
 • Ogród Doświadczeń w Ogrodzieńcu
 • Centrum Nauki im. Leonarda da Vinci w Chęcinach
 • Centrum Nauki Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Jaskinia Raj w Chęcinach
 • Muzeum Przyrody w Krakowie
 • Ogrody sensoryczne w Muszynie
 • Ojcowski Park Narodowy
 1. Transport – ze środków projektu finansowane będzie dowożenie i odwożenie uczniów biorących udział w zajęciach, a także wyjazdy edukacyjne i wyjazdy na Zieloną Szkołę
 2. Stypendia – w ramach projektu zaplanowano stypendia dla uczniów. Zgodnie ze zgłaszanym przez szkoły pomysłem stypendia realizowane będą poprzez organizację wyjazdu na Zieloną Szkołę.

Założenia projektu:

1) Rozwijanie u uczniów szkół z terenu Gminy Limanowa kompetencji
kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

2) Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli.

3) Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z zakresu kompetencji
kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
poprzez pomoc stypendialną.

4) Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w zakresie kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2022, we współpracy z Fundacją STIWEK.

/Zdj.: www.malopolska.pl/

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in