Sobota, 08 sierpnia
Cyprian, Dominik, Emilian, Iza, Rajmund, Seweryn

Informacja o absolutoryjnej sesji Rady Gminy Limanowa

01.07.2020 20:29:00 UGLimanowa 353

W dniu 25 czerwca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XIV sesja Rady Gminy Limanowa. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji uczestniczyli radni, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, a także zaproszeni gości: Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP, Wojciech Włodarczyk – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Stefan Hutek – Radny Powiatu Limanowskiego, Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Tadeusz Witecki – Prezes OSP Wysokie.

Zasadniczym punktem porządku obrad była debata nad Raportem o stanie Gminy Limanowa za 2019 r. Wójt Gminy Limanowa przestawił główne współczynniki finansowe obrazujące wykonanie budżetu gminy za 2019 r., a także realizację zadań w 2019 r. Radni podczas debaty poruszyli kwestie wykonania zadań inwestycyjnych w minionym roku, zadłużenia gminy, sytuacji oświatowej, gospodarki komunalnej, wodociągowej i kanalizacyjnej gminy, zimowego utrzymania dróg. Mieszkańcy gminy nie zgłosili chęci udziału w debacie. Na poruszane problemy i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Jan Skrzekut oraz jego zastępca Wojciech Pazdan.

Po zakończonej debacie Rada Gminy Limanowa udzieliła Wójtowi Gminy Limanowa wotum zaufania przy 18 głosach za, 0 przeciw i 2 wstrzymujących się oraz absolutorium za 2019 r.przy 16 głosach za, 0 przeciw i 4 wstrzymujących się. Radni zatwierdzili także sprawozdanie finansowe gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. 

W dalszej części posiedzenia radni gminy podjęli uchwały w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za 2019 r.,
 2. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2020 r.,
 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Rybiu w celu dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
 5. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji celem współfinansowania zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej,
 6. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem współfinansowania zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
 7. zmiany uchwały II/12/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2018 r.  zmienionej uchwałą Nr IX/76/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stara Wieś”,
 8. ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnych oczyszczalni ścieków,
 9. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Limanowa,
 10. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Limanowa i jej jednostkom budżetowym,
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne,
 12. określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021,
 13. zaopiniowania likwidacji przystanków osobowych na istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w miejscowości Męcina i Pisarzowa na terenie Gminy Limanowa,
 14. zaopiniowania nazewnictwa przystanku osobowego projektowanego na modernizowanej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w miejscowości Koszary i Mordarka oraz stacji pasażerskiej w miejscowości Męcina na terenie Gminy Limanowa.

W trakcie posiedzenia radni zwrócili się z wnioskami do Wójta Gminy w sprawach związanych z:

 • naprawą zniszczeń w infrastrukturze drogowej i kanalizacyjnej powstałej po intensywnych odpadach deszczu w czerwcu br.,
 • remontem dróg gminnych i osiedlowych, naprawą pogwarancyjną dróg,
 • bieżącym utrzymaniem dróg w gminie, wykaszaniem traw przy drogach gminnych,
 • umiejscowieniem przystanku przy drodze w Kłodnem,
 • przekwalifikowaniem przejazdów kolejowo-drogowych na istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka —Nowy Sącz w ciągu dróg niepublicznych w miejscowości Koszary i Pisarzowa,
 • protestem mieszkańców Starej Wsi w zakresie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Starej Wsi góra Golców,
 • wykonaniem sieci kanalizacyjnej w  Siekierczynie – Jabłoniec,
 • rekrutacją dzieci z terenu gminy do szkół miejskich.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Wójt Gminy Limanowa.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in