Niedziela, 25 września
Aurelia, Władysław, Kleofas, Kamila

Powstaje nowe, integracyjne przedszkole dla 40 dzieci

11.06.2018 10:58:34 PAN 0 10757

Reklama. W ramach projektu pn. „Przedszkole Drugim Domem” finansowanego z Funduszy Europejskich, w Mordarce w gminie Limanowa powstaje nowy, integracyjny Ośrodek Wychowania Przedszkolnego.

(Reklama)
Tytuł projektu: „Przedszkole Drugim Domem”
Typ projektu: Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami. Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
Cel główny: Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie wiejskiej Limanowa, poprzez utworzenie nowego integracyjnego Ośrodka Wychowania Przedszkolnego i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej.
Grupa docelowa: 40-ro dzieci w wieku przedszkolnym (w tym min. 5 dzieci z niepełnosprawnością) z terenu Gminy Wiejskiej Limanowa, ich rodzice/opiekunowie, 6 osobowa kadra nauczycielska nowo otwieranego przedszkola, nowo otwierane przedszkole integracyjne.
Zadania w projekcie:
1. Otwarcie i funkcjonowanie przedszkola integracyjnego.
2. Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
3. Kursy i szkolenia doskonalące dla kadry nauczycielskiej.
Główne Rezultaty Projektu:
A. Dofinansowanie w programie 40 miejsc wychowania przedszkolnego
B. Zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej 40-rga dzieci, poprzez objecie ich dodatkowymi zajęciami w programie
C. Dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 obiektu
D. Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez 6 nauczycieli.
Opis grup docelowych: Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (w tym z niepełnosprawnościami) oraz ich rodziców/opiekunów, kadry nowotworzonego Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Mordarce (gm. wiejska Limanowa), dla którego organem prowadzącym będzie RE-BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska - nr tel.: 602 - 280 - 814.
Potrzeby i oczekiwania:
- organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci, w tym z niepełnosprawnościami
- organizacja specjalistycznego wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych
- podniesienie jakości proponowanego wsparcia poprzez adaptację pomieszczeń oraz zakup odpowiedniego wyposażenia.
- pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, - podniesienie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej.
- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb edukacji specjalnej - zakup wyposażenia pozwalającego na wszechstronny rozwój dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami (meble, pomoce dydaktyczne, zabawki)
Rekrutacja będzie etapowa dająca równe szanse dziewczynkom jak i chłopcom, czyli będzie zgodna z polityka równych szans i równości płci. Utworzona zostanie lista podstawowa dzieci przyjętych do przedszkola oraz lista rezerwowa, dzięki której będzie można uzupełniać wolne miejsca w przedszkolu, w razie rezygnacji dzieci z listy podstawowej. W ciągu 5 dni od daty publikacji potencjalny uczestnik ma możliwość odwołania się i ponownej oceny. Po ewentualnym rozpatrzeniu odwołań zostanie opublikowana ostateczna lista przyjętych dzieci oraz lista rezerwowa. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w spełnieniu kryteriów uczestnictwa i w przypadku braku miejsc o kolejności przyjęć decydować będzie data złożenia kompletnych dokumentów w biurze projektów. Rekrutacja dla dzieci na zajęcia dodatkowe będzie wynikać z rodzaju wsparcia/zajęć. Dzieci z niepełnosprawnością uzyskują wsparcie specjalistyczne z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, dzieci zdrowe będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach dodatkowych. Rekrutacja nauczycieli będzie odbywać się z na bieżąco zgodnie z zaplanowanymi rodzajami szkoleń (nauczyciel z uwagi na specjalizację będzie rekrutowany na dane szkolenie).
Nabycie kompetencji weryfikowane będzie w ramach następujących etapów:
Standard wymagań efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku działań projektowych:
Dzieci:
I – zakres – wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi u 40 przedszkolaków (21K, 19M).
II – wzorzec – Przedszkolak biorący udział w podniesienie swój rozwój psychoruchowy oraz kompetencje społeczno-emocjonalne.
III – ocena – ocena osiągnięcia efektów projektu odbywać się będzie poprzez przeprowadzenie przez psychologa badań porównawczych przeprowadzonych przed rozpoczęciem udziału w projekcie oraz po jego zakończeniu.
IV – porównanie – efekt, który został osiągnięty poprzez realizację projektu zostanie określony poprzez porównanie wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu uczestnictwa dziecka w projekcie w formie raportu opracowanego przez dyrektora ośrodka wychowania przedszkolnego.
Nauczyciele:
Etap I – zakres – podniesienie kompetencji 3 nauczycieli objętych wsparciem w programie z zakresu wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami jako zakres interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
Etap II – wzorzec – nauczyciele zdobędą wiedzę z zakresu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Etap III – ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie analizy certyfikatów zdobycia kompetencji wydanych przez upoważnione do tego jednostki oraz sprawdzenie wiedzy praktycznej po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
Etap IV – porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Celem będzie rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej poprzez kursy i szkolenia- przeszkolimy kadrę w zakresie Metody Krakowskiej, Dziecięcej Matematyki oraz w zakresie TIK - wykorzystania interaktywnego wyposażenia przedszkola.
Zajęcia realizowane będą wg podstawy programowej zgodnie z Rozporządzeniem MEN dla 2 grup po 20 osób w każdej od 01.07.2018 do 30.06.2019. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zajęć: nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz nauczyciele wspomagający. Zajęcia z podstawy Programowej będą służyć zwiększaniu umiejętności wśród BO a także przyczynią się do rozwoju umiejętności społecznych dzieci. Zajęcia dodatkowe przeprowadzone będą od 01.07.2018 do 30.06.2019.
W ramach zajęć dodatkowych prowadzone będą:
1. Logopedia - w sumie zostanie przeprowadzone 52 godz. w ramach projektu dla 2 grup –Celem zajęć jest nabywanie kompetencji komunikacyjnej i umiejętności efektywnego porozumiewania się z otaczającym światem. Zakres merytoryczny: Poszerzenie i usprawnianie słownika każdego dziecka, rozwijanie rozmieniania mowy, usprawnianie narządów mowy, różnego rodzaju ćwiczenia uwagi słuchowej oraz słuchu fonemowego, korekta wad wymowy, ćwiczenia dialogu, nauka opowiadania a później opisu, nauka zadawania pytań i odpowiadania na nie, opisywanie danych ilustracji, rzeczy i przedmiotów, prowadzenie zabaw tematycznych, stymulacja rozwoju mowy, nazywanie i uzasadnianie emocji, pytania i zwroty grzecznościowe, ćwiczenia oddechowe.
2. Psycholog - w sumie zostanie przeprowadzone 52 godz. w ramach projektu dla 2 grup. Celem zajęć jest nabywanie kompetencji przez dzieci umiejętnego okazywania emocji, radzenia sobie w różnych sytuacjach, dostosowania zachowań do otoczenia. Zakres merytoryczny: Rozpoznawanie i przekazywania swoich uczuć, udzielanie wskazówek rodzicom odnośnie pracy nad dzieckiem, ich zachowań i radzeniu sobie z emocjami. Pomoc w zrozumieniu lęków, obaw, terapie rodzinne, trening społeczny, poznanie środowiska rówieśniczego i rodzinnego. Wzmocnienie relacji rodzinnych. Terapia wyciszająca, praca nad koncentracją.
3. J. angielski w sumie zostanie przeprowadzone 54 godz. w ramach projektu dla 2 grup. Celem zajęć jest nabywanie umiejętności posługiwania się językiem obcym, poznawanie różnych kultur, doskonalenie umiejętności językowych. Zakres merytoryczny: Ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia buzi i języka, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia naśladowcze, ćwiczenia słuchu fonetycznego.
4. Zajęcia z rytmiki w sumie zostanie przeprowadzone 104 godz. w ramach projektu dla 2 grup. Celem zajęć jest usprawnianie narządów słuchu i ruchów, koordynacja słuchowo - ruchowa, pobudzenie zmysłu słuchu i ruchu Zakres merytoryczny: Kalambury słuchowe, ćwiczenia rytmiczne, kształtowanie poczucia rytmu, ćwiczenia w naśladowaniu, ćwiczenia koordynacyjne.
W ramach projektu prowadzona będzie terapia dzieci:
1. Terapia logopedyczna
2. Terapia neurologopedyczna
3. Terapia Integracja Sensoryczna
4. Terapia psychologiczna
5. Zajęcia w Sali doświadczania świata
6. Dogoterapia
7. Terapia oligofrenopedagogiczna
8. Rehabilitacja metodą VOYTY lub BOBATH
9. Fizjoterapia
oraz wielospecjalistyczna pomoc rodzicom dzieci z niepełnosprawnością: - Zapewnienie wsparcia emocjonalnego i merytorycznego rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami.
W ramach projektu organizowane będą kursy, szkolenia oraz warsztaty:
Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem, zespołem Aspergera)
Wiercipięta, żywe srebro, nadruchliwe, a może ADHD...?
Prelekcja -Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością
Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem
Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej
Kurs Integracji Odruchów wg INPP
Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością
Szkolenie Biofeedback EEG
Kurs Metody Johansen IAS
Projekt „Przedszkole Drugim Domem”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
w ramach 10. Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne -SPR.
Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
(Reklama)
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in