Poniedziałek, 27 czerwca
Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela

Przetarg na najem lokalu użytkowego

18.01.2012 00:00:00 UMLimanowa 2240

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony położonego w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 7, o powierzchni użytkowej 89,90 m2. Lokal znajduje się na parterze budynku kotłowni, wejście do lokalu bezpośrednio od drogi wewnętrznej osiedlowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lutego 2012r. w Urzędzie Miasta w Limanowej ul. Jana Pawła II 9, w sali nr 18, o godz. 10.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł w terminie do dnia 3 lutego 2012r.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 6 lutego 2012r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Przetarg polegać będzie na licytacji ustnej miesięcznej stawki czynszu najmu powierzchni użytkowej. Stawka wywoławcza wynosi 8,00 zł/m2/m-c. Do stawki wywoławczej i stawki wylicytowanej doliczony będzie podatek VAT.
Informacja o lokalu, regulamin przetargu oraz ogólne warunki najmu są ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Limanowej oraz witrynie lokalu wystawionego do przetargu.

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel. 18 337-20-54 wew.166, 164.
Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Informacje oraz warunki najmu lokalu przy ul. Zygmunta Augusta 7

1.Lokal składa się z pomieszczeń na parterze budynku o łącznej powierzchni użytkowej 89,90 m2. Wejście bezpośrednio od drogi osiedlowej.
2.Lokal zostaje wydany najemcy w stanie nie odnowionym po użytkowaniu go przez poprzedniego najemcę.
3.Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
4.Oprócz czynszu najemca opłaca :
- podatek VAT
- podatek na nieruchomości
- opłatę za energię elektryczną
- opłatę za wywóz śmieci
- opłatę za wodę i kanalizację
5.Najemcę obciążają koszty dostosowania lokalu do prowadzonej przez niego działalności
6.Stawka czynszu będzie rewaloryzowana raz w roku w miesiącu styczniu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego.
7.Czynsz płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca za który przypada należność.
8.Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu jest dopuszczalne za zgodą stron, po zawarciu porozumienia.
9.Rozwiązanie umowy najmu w trybie natychmiastowym jest możliwe w przypadku :
- wykorzystywania lokalu niezgodnie z umową,
- zaleganie z opłatami czynszowymi za 2 okresy płatności
- powodowanie w otoczeniu uciążliwości
10.Ogólne warunki najmu określa Kodeks Cywilny art. 659 – 692R E G U L A M I N
PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


I.Ogłoszenie przetargu :
1.Przetarg zostaje ogłoszony przez Burmistrza Miasta Limanowa.
2.Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone :
- w witrynie lokalu wystawionego do przetargu
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa
3. Wraz z ogłoszeniem przetargu zainteresowanym osobom udostępnia się :
- regulamin przetargu
- informację o lokalu
- ogólne warunki najmu
4. Zainteresowane osoby mogą dokonać oględzin lokalu w terminie ustalonym w Urzędzie Miasta.
II.Warunki przystąpienia do przetargu :
1.Udział w przetargu jest nieograniczony.
2.Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta, najpóźniej w dniu określonym w ogłoszeniu.
3.Dopuszcza się tylko wadium wpłacone na konto Urzędu Miasta.
4.Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.
5.Wszelkie wątpliwości związane z warunkami najmu lokalu powinny być przez oferenta wyjaśnione przed wpłaceniem wadium.
III.Komisja przetargowa :
1.Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta.
2.Z przetargu Komisja Przetargowa sporządza protokół.
3.Wynik przetargu zatwierdza Burmistrz Miasta.
4.Protokół z przetargu jest jawny.
IV.Przebieg przetargu.

1. Przetarg otwiera Przewodniczący Komisji Przetargowej.
2. Przetarg może być otwarty gdy :
- co najmniej jedna osoba wpłaciła wadium i jest ona obecna osobiście lub jej pełnomocnik w miejscu przetargu,
- obecnych jest co najmniej dwóch członków Komisji Przetargowej oraz Przewodniczący komisji lub jego Zastępca,
- Burmistrz Miasta nie odwołał przetargu, lub nie zmienił terminu przetargu.
3. Po stwierdzeniu, że przetarg może być przeprowadzony, Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie informacji z Wydziału Finansowego Urzędu Miasta, zaprasza imiennie osoby, które wpłaciły wadium, do zajęcia miejsc przy stole.
4. Pozostałe osoby stanowią publiczność, która może przysłuchiwać się przetargowi w oddzielnej grupie.
5. Wszyscy obecni na sali zobowiązani są do właściwego zachowania na sali i nie powodowania zakłócania w przebiegu licytacji.
6. Osoby utrudniające prowadzenie przetargu, zakłócające jego przebieg, zostaną usunięte z sali.
7. Prowadzący licytację rozpoczynając licytację podaje cenę wywoławczą i pyta, czy ktoś z uczestników może zaoferować stawkę wyższą. Podanie stawki wyższej od wywoławczej powoduje rozpoczęcie licytacji. Pierwsze postąpienie wynosi 1,00 zł/m2
8. Jeżeli, mimo trzykrotnego powtórzenia stawki wywoławczej przez prowadzącego licytację, nikt nie zaoferuje stawki wyższej, przetarg uznaje się za zakończony, który nie dał rezultatu.
9. Gdy zostanie podana stawka wyższa od stawki wywoławczej, każdy następny uczestnik przetargu chcąc uzyskać stawkę skuteczną, powinien zaoferować stawkę minimum o 1,00 złoty wyższą od poprzedniej skutecznej.
10. Zgłoszenie oferty stawki polega na uniesieniu ręki i wypowiedzeniu stawki oferowanej w języku polskim, w walucie polski złoty.
11. Oferta stawki staje się skuteczna, gdy zostanie ona powtórzona przez prowadzącego licytację i gdy wskazał on, przez kogo została zaoferowana.
12. Trzykrotne powtórzenie stawki, która nie została przez nikogo przebita, kończy licytację. Oferent, który ustalił niezmienioną stawkę, od tej chwili jest związany poprzez wadium z Burmistrzem Miasta.
13. Przewodniczący Komisji Przetargowej sprawdza prawidłowość odnotowania w protokole przebiegu licytacji i ogłasza : imię i nazwisko oferenta, który wylicytował stawkę najwyższą.
14. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników o :
- terminie zatwierdzenia wyniku przetargu przez Burmistrza Miasta,
- terminie zwrotu wadiów i zamyka przetarg.
15. Licytacja może być przerwana przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej w razie:
- zakłócenia przebiegu licytacji,
- błędnego powtórzenia stawki zaoferowanej lub błędnego określenia, przez kogo
została zgłoszona.
16. Wznowienie licytacji rozpoczyna powtórzenie ostatniej skutecznej stawki wraz z określeniem przez kogo została zgłoszona.
17. Zgłoszenie równocześnie kilku ofert jednakowych nie może być dla nikogo skuteczne.
18. Wszelkie wątpliwości co do przebiegu przetargu powinny być zgłoszone i rozstrzygnięte przed rozpoczęciem licytacji.
19. Dokumentacja przetargowa jest jawna.
V.Zatwierdzenie wyniku przetargu :
1. Oferent, który wygrał licytację, otrzymuje potwierdzenie wygrania przetargu na najem lokalu od Burmistrza Miasta na piśmie.
2. Burmistrz Miasta określa termin zawarcia umowy najmu.
3. Wpłacone przez wygrywającego przetarg wadium zostaje zatrzymane na poczet zobowiązań wynikających z umowy najmu, w przypadku odmowy podpisania umowy najmu zostaje ono zatrzymane.
4.Zwrot wadium osobie, która wygrała przetarg, nie jest możliwe nawet po podpisaniu umowy najmu.
5.Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się wadium bez zbędnej zwłoki po zakończeniu przetargu.

 

www.miasto.limanowa.pl

 

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in