17°   dziś 19°   jutro
Niedziela, 04 czerwca Franciszek, Karol, Kwiryna, Helga

Skarga odrzucona. “Demokracja jak na Kremlu”

25.05.2023 06:30:00 pan
88 13579

Łukowica. W kwestii najpoważniejszych zarzutów radni nie chcieli zająć stanowiska, w przypadku pozostałych spraw uznali, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Po burzliwej dyskusji podczas ostatniej sesji Rady Gminy Łukowica procedowano uchwałę w sprawie skargi na działalność wójta Bogdana Łuczkowskiego, skierowanej przez Lucję Sułkowską, dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Stroniu.

O głośnej i kontrowersyjnej sprawie, w której tle pojawiły się m.in. zarzuty o mobbing i dyskryminację, a także zarzuty sfałszowania (antydatowania) dokumentów, szeroko pisaliśmy w marcu m.in. w tekście: Dyrektorka zarzuca wójtowi "mobbing, szantaż i antydatowanie dokumentu"

W treści uchwały Rada Gminy postanowiła odstąpić od zajmowania stanowiska w zakresie zarzutów wobec wójta Bogdana Łuczkowskiego, sekretarza gminy Janusza Bieńka i dyrektor ZOE Joanny Juras, dotyczących m.in. ewentualnego czynu zabronionego oraz podejmowania działań wykraczających poza przyjęte normy społeczne, naruszania praw pracowniczych w postaci mobbingu i dyskryminacji. W projekcie uchwały wskazano, że sprawa w tym zakresie jest w kompetencji sądu i innych organów. Natomiast odnośnie pozostałych zarzutów skargę uznano za bezzasadną. 

Skargę miała zostać rozpoznana na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia, w którym poza radnymi udział wzięli wójt, sekretarz, dyrektorka ZOE, radca prawny gminy oraz pełnomocnik skarżącej. 

Mimo podtrzymania skargi, w trakcie posiedzenia pełnomocnik skarżącej zaproponował, aby strony przystąpiły do rozmów w mniejszym gronie, w celu osiągnięcia porozumienia. Propozycja została zaakceptowana przez wójta, w związku z czym posiedzenie komisji zostało zakończone, a termin rozpoznania skargi wydłużony do czasu otrzymania informacji o wyniku rozmów - wskazano w uzasadnieniu projektu uchwały. 

W dniu 9 maja przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji został poinformowany, że rozmowy zostały zakończone bez zawarcia porozumienia. Z tego powodu skargę rozpoznano na kolejnym posiedzeniu, zorganizowanym w dniu 15 maja. 

Radni uznali, że dyrektorka nie skorzystała z możliwości jednostronnego wypowiedzenia w okresie trzech miesięcy, a jedynie złożyła prośbę o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Uznano, że wójt miał prawo odmówić, bo trwał rok szkolny, a żaden nauczyciel zatrudniony w placówce nie chciał zastąpić na stanowisku Lucji Sułkowskiej.

Przed głosowaniem na sesji odbyła się dyskusja, w której jako pierwszy głos zabrał radny Krzysztof Oleksy.

Wedle tego, co przeczytał przewodniczący komisji, komisja ta nie ma mocy prawnej, by wydawać decyzję i opinię na temat tego, czy uznawać część skargi za bezzasadną. Uważam, że komisja powinna w całości odstąpić od opiniowania tej skargi - powiedział. 

Kolejno wypowiadał się Janusz Mrowca. 

Rozmawiałem z panią dyrektor i panem wójtem. Miałem nadzieję, że skarga zostanie dzisiaj wycofana i siądziecie państwo do dalszych rozmów. Ta prawa jest do rozwiązania, tylko po prostu trzeba usiąść naprzeciw siebie i zacząć rozmawiać. To byłoby najlepsze. Za daleko to zaszło na samym początku, gdy zostały odczytane te wszystkie przestępstwa, co do których my nie możemy stwierdzić, czy miały miejsce, czy nie. Poszło to w eter i zaczęła się niezdrowa atmosfera. Jestem radnym już trzecią kadencję i uważam, że takie sprawy powinny zostać załatwione między panem wójtem i panią dyrektor w ich gabinetach. Wiem, że obie strony są za tym. Nie ma potrzeby angażować Rady Gminy, bo ma inne kompetencje - ocenił. 

Wypowiadał się także radny Andrzej Sułkowski, którego zdaniem skierowanie skargi w rzeczywistości miało na celu wywołanie “szumu medialnego”.  

Wszystko to, te całe oszczerstwa, te wiadra pomyj wylane na pana wójta, pana sekretarza i panią dyrektor ZOE, było za przyzwoleniem pani przewodniczącej, bo ta skarga w ogóle nie powinna zostać odczytana - mówił.    
Jestem przekonany, że gdyby te wszystkie oskarżenia, a są to poważne oskarżenia, były prawdziwe, to już dawno byłaby tutaj prokuratura i byłoby to w innej randze. Mam nadzieję, że jak ta sprawa się wyjaśni, to państwo będziecie mieli na tyle siły i odwagi by przyjść z przeprosinami na 13 stron, tak jak przyszliście z oskarżeniem, przeprosić wójta, sekretarza i panią Juras. A Rada powinna zajmować się czymś innym - stwierdził. 
Chcieliście wywołać szum medialny, oczernić wójta. Udało się wam. Mam nadzieję, że będziecie mieli odwagę, siłę i honor, by przeprosić - dodał. 

Następnie zabrała głos wywołana do dyskusji Klaudia Janik-Wojtanowska, przewodnicząca Rady Gminy Łukowica.  

Mamy taki akt prawny, jak ustawa o samorządzie gminnym, w którym znajduje się zapis, że: “działalność organów gminy jest jawna”. Następnie jest przepis o “prawie obywateli do uzyskania informacji”. Dlatego uważam, że odczytanie skargi na sesji nie jest wykroczeniem, bo obywatele mają prawo zająć głos w sprawach, które ich dotyczą. Natomiast jeżeli ktoś czuje się urażony, czy pan wójt, pan sekretarz czy pani dyrektor ZOE, to w naszym prawie jest taka instytucja jak powództwo o ochronę dóbr osobistych, można je wytoczyć przed sądem? Czy zostało już wytoczone? Jeśli tak, to sprawa się wyjaśni i nie nam rozstrzygać, czy czyjeś dobra osobiste zostały naruszone - powiedziała. 

Kolejno doszło do krótkiej, ale dość ostrej wymiany zdań między przewodniczącą a radnym Sułkowskim, która nie była związana bezpośrednio ze skargą. Później głos zabrał Henryk Talar. 

Nie wyobrażam sobie, że ludzie na takich stanowiskach nie potrafią się dogadać. Mówimy o najwyższych (rangą - przyp. red.) urzędnikach w naszej gminie, którzy powinni mieć wrodzoną bądź wyuczoną skłonność do negocjacji i kompromisu. Rada nie powinna zajmować się takimi rzeczami, są inne rzeczy, które dzieją się w naszej gminie i to nimi powinniśmy się zająć - ocenił. 

Ponownie wypowiedział się radny Krzysztof Oleksy. 

Były osoby, które się tutaj awanturowały i pan radny Sułkowski nic nie mówił. Skarga była odczytana w pełnej kulturze, bez awanturowania się. A byliśmy tutaj świadkami, jak pewien pan rzucał książkami, jakimiś “świerszczykami” i wykrzykiwał. I nie tylko ta sytuacja. Pani Węglarzowa co robiła? Myślę, że pani przewodnicząca zajęła odpowiednie stanowisko. O ile pamiętam, w 1989 roku był zlikwidowany urząd cenzury, a pan Sułkowski niejednokrotnie tutaj zataja, przykrywa czym może wiele spraw, żeby nikt się nie dowiedział. Cenzury już nie mamy. Jak pan chcesz mieć cenzurę, to proszę wystąpić do Sejmu, projekt napisać, żebyś pan tu cenzurę wprowadzał - zwrócił się radnego Andrzeja Sułkowskiego. 
Panie Oleksy, mam głęboką nadzieję, że jak prawda zwycięży, to pan też będziesz miał honor przeprosić tutaj osoby, wójta. I przestaniesz mówić te bezeceństwa, niemające pokrycia. Powiedz mi, jakie rzeczy ja chciałem zataić, bo nie wiem, o co ci chodzi - ripostował. 
Zostało tu wylane wiadro pomyj na wójta, sekretarza i dyrektor ZOE. Heniek, ty uważasz, że to jest ich wina, że nie potrafią negocjować? No sorry - zwrócił się do Henryka Talara. 
Ja tylko uważam, że jeśli dyrektorzy są wybierani lub mianowani na to stanowisko, to oni są do rozwiązywania takich problemów - odpowiedział zapytany. 
Tą sprawą, jak wszyscy twierdzą, nie powinniśmy się zajmować. Mam nadzieję, że szybciutko się to rozwiąże. Tryb pracodawca-pracownik powinien się odbywać w cztery oczy. Nas proszę w to nie angażować. A jeśli ktoś rzuca oskarżeniami, to powinien liczyć się z konsekwencjami, że prędzej czy później ktoś poniesie odpowiedzialność - ocenił Antoni Kuzar. 
Do pani przewodniczącej: powołuje się pani na ustawę, jeżeli słyszała pani że jest to skarga, to dobrze wie pani, że jej drogą jest komisja. Panie Oleksy, pan mówi o cenzurze. Ale tu nikt niczego nie chce ukrywać. Tu chodzi o fakt, że skarga została źle procedowana. Powinna iść najpierw do komisji, a później być procedowana na radzie. Chodzi o kolejność. Pan uważa, że my te skargi wrzucamy do szuflady i nie dyskutujemy - dodał. 
To, co teraz się dzieje, zarzuty wobec mnie, to typowe odwrócenie uwagi od meritum sprawy. Zamykam dyskusję na ten temat - ucięła Klaudia Janik-Wojtanowska.  

Pozostali radni kontynuowali dyskusję nad projektem uchwały, zakładającym oddalenie skargi. 

Prawda jest taka, że jak dziś nie zagłosujemy, to będzie źle. Zarzuty padły dosyć poważne, są instytucje, które powinny przeprowadzić dochodzenie i wydać wyrok, wtedy my mamy jakieś podstawy. Też uważam, że na takich stanowiskach obie strony powinny dojść do porozumienia. W tym wypadku jako radni zostaliśmy postawieni pod ścianą i zmuszeni do rozwiązania konfliktu, w którym nikt z nas nie brał udziału - zwrócił uwagę Krzysztof Nowak. 

Z kolei Marta Król przytoczyła zapisy uzasadnienia, w którym wprost wskazano, że nie rozstrzyga części zarzutów, bo nie posiada do tego kompetencji. 

Wszyscy chcą się dogadać. To proszę się dogadać. Na tym etapie jest to możliwe, gdy pójdziecie w sądy, będzie problem, będzie to długo trwało i wielu ucierpi przy tym - kolejny raz zaapelował Janusz Mrowca. 

Paulina Seremet, pełnomocnik dyrektorki Lucji Sułkowskiej miała zabrać głos, ale przeciwko angażowaniu “osób trzecich” w procedowanie uchwały opowiedziała się radna Marta Król. Przewodnicząca wskazała, że obecne są obie strony i każda z nich może zabrać głos. Poproszony o interpretację przepisów radca prawny powiedział, że przewodnicząca ma prawo udzielić głosu osobom spoza rady, które chcą merytorycznie odnieść się do sprawy związanej z procedowaną uchwałą.

Jak referowała pełnomocnik, ze strony wójta pojawiło się żądanie, by w projekcie porozumienia znalazły się wielokrotnie zapisy o tym, że jako wójt “kierował się tylko i wyłącznie dobrem uczniów i placówki”. 

Pan wójt stawiał również warunek przeprosin przez panią Lucję Sułkowską - dodała Paulina Seremet. 

Jej wystąpienie zostało przerwane, by do głosu mógł dojść przewodniczący merytorycznej komisji. 

Kwestią rady jest rozpatrywanie skargi, która wpłynęła do komisji. Nie odnosimy się do treści porozumienia, to wewnętrzna spraw pomiędzy stronami, to nie czas ani miejsce, byśmy się tym zajmowali - powiedział przewodniczący skarg, wniosków i komisji. 

O “potrzebie czuwania nad rzeczowością” powiedział także radca prawny, przyznając rację przewodniczącemu komisji. 

Radny Krzysztof Bugajski apelował, by strony “dogadały się”, ale nie w trakcie transmitowanej sesji, co radny Andrzej Sułkowski skwitował słowami, iż skarżącym chodzi wyłącznie o próbę oczerniania wójta, wcześniej twierdząc, że ani dyrektorka, ani jej pełnomocnik, nie są ponad prawem. 

Rezygnuję z możliwości wypowiedzi, ponieważ nie da się rozmawiać w takim towarzystwie. Nie rozumiem działania rady, to jest sprzeczne z zasadami demokracji - oceniła, dodając, iż jej zdaniem radni postrzegają demokrację w ten sposób, że można wypowiadać się przed radą tylko wtedy, gdy rada akceptuje przekaz. 
Demonstrujecie przywiązanie do wiary. A wiara to także uczciwość. Czy pan, panie wójcie, może patrzeć w lustro? Powiedzieć sobie: jestem uczciwy? - zwróciła się Paulina Seremet do Bogdana Łuczkowskiego. 

Pan wójt chce ubrać panią Sułkowską w “sprawę polityczną”. Ale tu nie ma nic związanego z polityką. Najwygodniej tak tłumaczyć swoją niekompetencję. To jakieś nieporozumienie - podsumowała. 

Przychylam się do opinii pani pełnomocnik. Tutaj demokracja jest taka, jak na Kremlu. Patrząc na wypowiedzi pana Sułkowskiego, pana Kuzara czy pana Mrowcy. Żeby przykryć, zastosować cenzurę. Tak to wygląda - oświadczył Krzysztof Oleksy. 
Pani wydała już wyrok na wójta, pytając czy może patrzeć w lustro i gdzie ma dowody. Jeżeli wiedziałaby pani, jak to się robi, to skarżący szuka dowodów, oskarżony się broni. Pan wójt nikogo nie oskarża, to wy musicie mieć dowody, a nie druga strona - powiedział Antoni Kuzar. 

Wójt Bogdan Łuczkowski nie zabrał głosu przez całą dyskusję. Wypowiedział się jedynie sekretarz Janusz Bieniek w sprawie związanej ze stanowiskiem rady pedagogicznej szkoły w Stroniu, które opiszemy w odrębnej publikacji. 

Uchwała oddalająca skargę została przyjęta przy 10 głosach za, 1 przeciwko i 3 wstrzymujących się. 

udostępnij

Komentarze (88)

szaradaa
2023-05-25 08:21:16
7 3
Ma rację radny Mrowca, że trzeba usiąść na przeciw siebie i rozmawiać, bo rozmawiać zawsze należy, a żeby się lepiej rozmawiało to koniecznie "flaszka na stół'.
Odpowiedz
prawo
2023-05-25 08:28:04
1 13
Słusznie Oleksy zauważył;'"Demokracja jak na Kremlu". I to prawda.. Wójt chce wyjść na cało to trzeba zdecydować ze skarga bezzasadna. Nawet do usuwania komentarzy na swoim facebook nie był się w stanie przyznać i stwierdził że to administrator. Jak nakazał mu usuwać nieprzychylne komentarze to tak robił. Co to za człowiek. Kupuje wyróżnienie wypełniając o sobie ankietę za 4 tys.( z funduszy gminy) żeby tylko o nim i Jurasowej dobrze napisali. Chory kraj i chorzy rządzący w tej gminie. Na drugi dzień po sesji leci do katolickiego radia i opowiada jakby był na kremlu. Kler pewnie załatwia mu dostęp, to go reklamuję. To pewnie ta siostrzyczka, która pokazuje się na zdjęciu na facebook na huśtawce. Widać ubogie życie. Ten człowiek jest tak skażony kłamstwem, że nawet nawrócenie go przez papieża by nie pomogło.
jazok
2023-05-25 22:15:22
0 4
Ale tam byly trzy ccertyfikaty. Czyli 3*4000 tysiące. Jedna z wyróżnionych oczywiscie przypadkowo byla szwagierka radnego Talara. To taki zbieg okoliczności.
Odpowiedz
ibis
2023-05-25 08:45:21
0 11
Super, jak zwykle w tej gminie. Czy tu będzie coś normalnie. On wygrał ponoć 10 głosami stanowisko wójta. Nie dziwię się tej pełnomocnik, która gdzieś napisała, że jak czytała elementy porozumienia w którym sam wójt zażyczył sobie napisać że dotyczy Szkoły Podstawowej w Łukowicy- takie ma rozeznanie w sprawie-to radna Król kpiła, że o Łukowicy mowa zamiast o Stroniu zostało w tekście ujęte, bo była będąc pewna że pełnomocnik czyta ustalenia dyrektorki, a tymczasem ona czytała tekst wójta, czyli kpiła ze swojego ziomala-wójta. Pomagierzy wójta, którzy mu to pisali zapewne kopiowali to z jakiegoś tekstu dotyczącego szkoły w Łukowicy i kolejny raz wpadli ze swoim nieudacznictwem. A to jego zdjęcie na wieży z napisem: B.Łuczkowski, wójt gminy Łukowica. O zgrozo, narcyz w każdym calu!!!
Odpowiedz
Tytusek1
2023-05-25 09:01:21
1 9
Jakim radnym jest Mrowca to chyba wszyscy wiedzą-nijakim. Ciekaw jestem czy dyr. Sułkowska pozwoliła mu powoływać. się na rozmowy z nim i czego one faktycznie dotyczyły. Co mi tu śmierdzi, bo jakoś nie wierzę temu człowiekowi. Nie wszedł na stołek przewodniczącego Rady Gminy, ściera się z przew. bo to ona wygrała to głosowanie na przew., więc na złość chce jej pokazać uchybienia w procedowaniu skargi. Rady Sułkowski-nie mylić z dyr.-to dopiero jest hochsztapler, o czym Oleksy wspomniał. Ilu ludzi nie powinno się tam znaleźć, bo albo z prawem mieli do czynienia, albo ich rolą jest tylko zaistnieć, a nie mają czym. Takie madrochołki, którzy mają problem z logicznym myśleniem. Jest tam paru do rzeczy, których można policzyć na palcach jednej ręki.
podrozniczka
2023-05-25 12:54:48
0 3
Dokładnie masz rację,można policzyć na palcach jednej ręki. Pan S to się tak buraczy na każdej sesji,że ja się dziwię,że jeszcze gul mu nie wypadł. Niczym indor dosłownie. A nie trzeba,być uczonym żeby zauważyć że pala do przewodniczącej jadem piekielnym i robi sobie prywatę za każdym razem,byle by tylko dociąć. Ciekawa jestem jaka szkole skończyło większość tych radnych,bo nawet wypowiadać się nie potrafią,a o kulturze nie wspomne... Brawa dla P Oleksego,bo on jako jedyny jest chyba obiektywny.
Odpowiedz
paczka123
2023-05-25 09:14:52
0 12
Radni nie są do rozpatrzenie skargi w ich opinii a potem głosują "za". Brawo Panie Mrowca, Kuzar, Talar.
Odpowiedz
paczka123
2023-05-25 09:19:07
0 11
I znowu następna sprawa zamieciona pod dywan. Brawo Radni. Jesteście "Wielcy". A najlepszy jest Pan Bulanda
Odpowiedz
prawo
2023-05-25 09:24:24
0 7
szarada
a co z tą "flaszką na stół" tzn. sugerujesz, że Mrowca to lubi ...tego procenty?
szaradaa
2023-05-25 09:52:38
0 0
"Flaszka na stół' napisałam w cudzysłowie, bo nie znam ani Radnego Mrowcy ani jego upodobań a sama na punkcie procentów gęsiej skórki dostaję.
Nie zmienia to jednak faktu, że podobno na wspomaganiu procentowym łatwiej łatwiej jest negocjować !!!
Odpowiedz
maat
2023-05-25 09:34:44
12 2
Panie Oleksy, głupiś jak cep i pojęcia o "demokracji na Kremlu" nie masz! Doedukuj się chłopie najpierw, a później bełkocz! Tam, za wypisywane "żale", pani starsza trafiłaby do koloni karnej, a ty pod pałę więziennych klawiszy za gadanie! Ale wy w tej Łukowicy jesteście żałośni i zajadli...
podrozniczka
2023-05-25 12:56:46
2 0
Masz rację,szczególnie pań na S i na K. Żałośni tacy,że aż serce pęka.
Odpowiedz
ibis
2023-05-25 09:41:00
1 11
do maat
nie stać cię łobuzie żeby napisać dyr. a nie starsza pani, chciałbyś nią być, ale daleko ci do tego. Nie jesteś nawet na początku drogi. kolonia karna to powinna być dla ciebie, ale wątpię czy takiego typa by naprawiła. Daj swojemu wójtowi wytyczne, bo widać ze jesteś z jego stajni.
Odpowiedz
widok1
2023-05-25 09:55:04
0 11
Bogdan nie ma pojęcia co się dzieje. Rządy sprawują ludzie spoza terenu, główny tej wiedzie mec. Jedrzejek, sekretarz Bieniek i od szkół Juras. Więc co ci ludzie wiedzą o gminie. Paragraf p. mecenasie wszystkiego nie załatwi, tylko zdrowy rozsądek, którego nikt z was nie ma a napewno go nie ma żałosny wójt, którego trzeba było wypirdx..ć na samym początku. Wiadomo było, że z tego człowieka dobrego gospodarza nie będzie, Teraz trzeba to błaznowanie przeczekać i wybrać odpowiedzialną osobę. Bo on pewnie w swojej bucie będzie się pchał do wyborów - dla jego dobra i zdrowia ktoś powinien mu to wybić z głowy
Odpowiedz
grazynahayes
2023-05-25 10:00:38
2 1
Na tym portalu non stop przedstawiane są kłotnie, spory korporacyjnych zwanych radnymi, ITP. . Słuchajcie przestańcie SKAŻAĆ Nas swoimi korporacyjnymi kłamstwami i gierkami. Skoro większość swojego czasu zajmuje wasza PSEUDO WALKA to wykazujecie PUBLICZNIE swoją NIEUDOLNOŚĆ, BEZUŻYTECZNOŚĆ. Natomiast ten portal ekscytuje się zacytowanymi słowami o rzekomej kremlowskiej demokracji podczas , gdy SAMI są CENZORAMIU PREWENCYJNYMI. Z kolei Putin, Żelenowski , polscy przebierańcy , WSZYSCY wraz z usłużnymi im CENZORAMI wspierają ten chory system okupantów, bo tymi OKUPAMI są , to są Ci UPADLI. Pseudorządy w różnych krajach są reprezentatami OKUPANTÓW LUDZKOŚCI. ! Przestańcie dzielić ludzi , Wy prywatnie nie kłócicie się. To jest teatr .
Odpowiedz
ibis
2023-05-25 10:02:53
1 10
do maat
a zapomniałem, to ty bełkoczesz i mielisz ozorem bez sensu, tak jak wypowiadałeś się na radzie. Gdybyś miał choć trochę z tego rozumu Oleksego, tobyś wiedział, że jesteś źle wychowany i to forum jest nie dla takich..
Odpowiedz
wrota
2023-05-25 11:25:06
0 10
Z tego co było na sesji to wnioskuję, że rozmowy między stronami były przez prawników, ale wójt miał
nieograniczone żądania które druga strona nie przyjęła. On naważył piwa, a chciał przeprosin. Mania wyższości, a ten jego koleżka Sułkowski, to jest dopiero ziółko. Tylko dać mu lejce, pług i kawałek ornego, tam by się spełnił.
bigi18
2023-05-26 08:42:15
3 0
A na jakiej podstawie piszesz ze wójt nawarzyl piwa? Masz jakieś dowody? Wyrok sądu? Nie! Więc nie oskarżaj bez podstaw.
Odpowiedz
bonifacy2021
2023-05-25 12:32:24
9 4
Nie rozumiem o co ta gówno burza. Po pierwsze, od takich spraw jest kuratorium, sąd pracy - od czegoś te instytucje są. W imię czego miałaby się zajmować tym rada gminy. Jeśli Pani dyrektor ma niespełnione ambicje to trudno, ma szanse przejść na emeryturę w spokoju i z szacunkiem. Dyrektorem się bywa, a człowiekiem jest się do końca życia. Śmieszne jest tylko to jak wielki radny Jasiński robi na tej sprawie politykę, kolejny z niespełnionymi ambicjami do wójtowania.
Uranos
2023-05-25 13:10:48
1 9
O czym ty człowieku piszesz. Dyrektorka zachowała się z klasą i także ci radni, którzy wstrzymali się od głosu. Ona człowiekiem była zawsze, ambicje już spełniła będąc dyr. 23 lata o czym było w skardze i pracując z oddaniem na rzecz uczniów i społeczności. Radni powinni cenzurować pracę wójta, a idą z nim w kumoterstwo, bo mają swoje interesy. Widać, że nie masz pojęcia o prawie, bo mieszasz w to kuratorium, które nie ma do tego uprawnień. Zostaw te swoje nieinteligentne rady dla siebie. I co to za słowo „gówno” którym się posługujesz.
bonifacy2021
2023-05-25 13:42:31
4 0
Słowo gówno sprawdź w słowniku, jest tam wyjaśnione znaczenie tego słowa. Jeśli jest aż taką osobą z klasą, to z klasą zostawiła zarządzenie placówką w trakcie trwania roku szkolnego. Dziwnym trafem, opinie ludzi są wręcz odwrotne względem tych górnolotnych określeń wspaniałej pracy dyrektora. Powiedz mi jeszcze że cała kadra SP w Stroniu popiera stronę obecnej czy tam już byłej Dyrektor to padnę ze śmiechu. Problem jest taki, że żadna z byłych dyrektorek szkół na terenie Gminy Łukowica nie odeszła na emeryturę bez wizyty w sądzie. Chyba to już tradycja.
Pokaż wiecej (1)
Odpowiedz
Uranos
2023-05-25 12:39:00
2 11
Radny Oleksy wyrasta na bohatera.Dodatkowe wyjaśnienie -"świerszczykami " rzucał p.Czaja nowo mianowany człowiek wójta, bo poprzedniego zwolnił, zatajał ważne sprawy radny Sułkowski, a Węglarzowa (emerytowana nauczycielka ) tańczyła na radzie przed wójtem jako jego gość niczym nimfa wczuwając się aktorsko w swoją rolę bo chciała gospodarzowi gminy przysporzyć dobrej opinii, a go skompromitowała. Czyż to nie bohaterowie muppet show? Niech też inni dowiedzą się co w tej gminie się dzieje i otworzą im się szeroko oczy.
Odpowiedz
sliwa5
2023-05-25 13:13:54
0 9
Zgadzam się że słowami komentującego, że wysuwając kandydaturę Bogusia, zrobiono mu krzywdę. Człowiek w ogóle nie przygotowany do życia, bez doświadczenia zawodowego, żaden kontakt międzyludzki (nawet kobita od niego odeszła, która de fakto dużo nad nim pracowała i efekty były widoczne) a teraz ani be ani nie, obcy pociągają za sznurki, mówię o mecenasie który ma wszędzie wtyki i wydaje się że jest wszechwiedzący a co będzie jak wszyscy odejdą i zostanie sam a problemów narobione wiele i kto go będzie bronił. Narobiłeś smrodu i niesnasek wśród ludzi, pracowników, działaczy - daj Boże że mecenas zostanie na zawsze
bigi18
2023-05-26 08:56:19
7 0
To jest Twoje indywidualne zdanie. Ja jestem zadowolony z dzialalnosci wójta. Jestem pewien że gdyby kto inny był wójtem to ani wieży, ani punktów widokowych by nie było. Ani hali na Jastrzębiu, ani zaczątków komunalki. Skąd masz informacje ze to kobieta od niego odeszła? Ja słyszałem że wójt ma już dawno nowa partnerkę? Może do siebie nie pasowali poprostu?
Odpowiedz
krolik34
2023-05-25 13:17:20
0 10
Radny Sułkowski to człowiek bez kultury osobistej, wcina się i przerywa ciągle gdy ktoś coś mówi, obraża innych, i próbuje dyskutować bez odpowiednich argumentów. Kolejna osoba to radna Król, która próbowała zablokować wypowiedz Pani pełnomocnik Sułkowskiej. O dobrych rzeczach to jest wysyp wpisów i zdjęć na FB ale trudne i nie wygodne sprawy to są zamiatane po dywan.
Odpowiedz
wrota
2023-05-25 14:39:20
2 10
do bonifacy
jak obracasz się w rejonie wójta i twoja żona lub sąsiadka pracuje w tej szkole i przedstawia ci inaczej fakty-twoja sprawa i żadne górnolotne określenia pracy dyr.. Zrobisz tyle co ona. na rzecz szkoły, to wtedy możesz się wypowiadać. "'Padaj ze śmiechu" im szybciej tym lepiej bo będzie mniej tego złego co tu robisz.
bonifacy2021
2023-05-25 14:53:55
7 0
Zmartwię Cię, ale z nikim nie mam nic wspólnego. Śmieszy mnie fakt że tryskasz jadem szeroko jak otwarte wrota, i jesteś na portalu od dnia ukazania się tego artykułu;-D Skąd wiesz co zrobiłem, co robię i dla kogo?? NIe wiesz, więc nie oceniaj, ale przynajmniej nie potrzebuję robić wokół siebie szopki żeby wszyscy mi przyklaskiwali za moje zasługi, niejednokrotnie po prostu i tak wynikające z zakresu obowiązków i pracy.
Odpowiedz
heraklit
2023-05-25 14:43:04
1 12
Trudno się nie zgodzić z twierdzeniem radnego Oleksego '"Demokracja jak na Kremlu" rozpatrywanie skargi tylko potwierdza ten fakt. Kolejna skarga w pełni zasadna. Sprawa dotyczy zasłużonej dla społeczeństwa Pani dyrektor, świetnego nauczyciela i pedagoga dobrego dyrektora. Niesamowita hipokryzja, przewodniczący komisji Bugajski w celu zmylenia opinii publicznej. Snuł wywody ze niby RG nie może rozpatrywać merytorycznie skargi. Następnie próbuje się nieudolnie odnosić do zarzutów zawartych w skardze. Po wywodach, że RG nie może zajmować się skargą – co jest oczywistą bzdurą, czyta przygotowany projekt uchwały odrzucający skargę. Wynik głosowania tylko potwierdza - jest jak na Kremlu.
bigi18
2023-05-26 09:01:48
5 0
Jeśli pani Sulkowskiej zależy na sprawiedliwości, a nie na rozgłosie w gminie to dlaczego nie poszła prywatnie z wójtem się dogadac? Dlaczego nie poszła z nim do sądu? Po cichu? A no dla tego że chce żeby wszyscy o tym gadali. Chcę zniszczyć dobre imię wójta i tyle. Gdyby ta sprawa miała na celu sprawiedliwość to poszła by do sądu a nie do rady gminy która i tak żadnego wyroku nie wyda.
podrozniczka
2023-05-26 09:33:37
4 0
bigi18
Dobrego imienia już się niszczyć nie da,bo go nie ma. Po prostu czas pokazał i zweryfikował te ,,rzady".
Pokaż wiecej (1)
Odpowiedz
widok1
2023-05-25 15:01:33
0 9
Kto jako prawnik doradza radzie gminy, no bo tak mi to wygląda jakby ten sam prawnik m. Jedrzejek pisał uzasadnienie skargi. Nie rozumiem gmina ma swojego prawnika a radni błądzą w obłokach, gdybając że to może tak a chyba jednak nie.
szaradaa
2023-05-25 16:09:20
0 2
Bywają tacy 'wszechstronni' prawnicy jak Światowid
Łuczkowski i co niektórzy jeszcze wiele 'życia" się muszą nauczyć .
Odpowiedz
kaczruk
2023-05-25 15:02:24
0 10
Łuczkowski nie zabrał głosu, ale on to przemyśli spokojnie i opowie o swoich przemyśleniach w kolejnym wywiadzie w radiu RDN.
Odpowiedz
gmx
2023-05-25 15:34:26
11 1
Przeproście naszego wójta , bo podam was do sąda . Pozdr
Odpowiedz
wrota
2023-05-25 16:40:55
2 7
do bonifacego i gmx
Nie bardzo rozumiem co w tym złego jest, że teraz założyłem konto, zawsze jest jakaś powód. Najlepiej będzie jak zapytasz dyrektorki co robiła z narzuconych jej obowiązków, a kiedy pracowała ponad ten przydział. Miej odwagę. Najłatwiej to pisać pod anonimowym loginem. Szopkę pokazujesz swoim zachowaniem, bo nie masz argumentów, a twój koleś wzywa tu do przeprosin wójta. Czy dziś jest prima aprilis? O joj JOJ, panie wójcie jest pan bardzo fotogeniczny, ale nic poza tym!!
bonifacy2021
2023-05-25 17:21:57
7 2
Sam masz argumenty jak armaty. Tez pracuje ponad przydział i nie tobie afery. A szopkę zobaczysz w Boże Narodzenie w kościele.
Odpowiedz
bus
2023-05-25 17:03:30
3 9
Ktoś wcześniej napisał, że wójt dużo zrobił, a co miał robić, brać tylko 20 tys. miesięcznie. Idąc tokiem rozumowania BONIFACEGO robił to w ramach swoich obowiązków i jeszcze PO DRODZE sknocił wiele spraw. Fotki samego siebie za 20 tys. -sorry, na pewno to jest za mało. Oczekuję znacznie więcej i nie chodzi tu o diamentowe chodniki, ale o najpilniejsze sprawy. Wieża widokowa już się czkawką odbija. Te pieniądze powinny być na ścieżki rowerowe i miejsca biwakowe na górskich szlakach. Każdy w ramach dbałości o zdrowie wyjdzie na szczyt góry i widzi drugą stronę pejzażu, a nie musi męczyć się po schodach na wieżę, która musi przechodzić atest i konserwację, co powoduje dodatkowe wydatki znacznie większe niż wymienione tu turystyczne atrakcje.
bonifacy2021
2023-05-25 17:17:25
9 2
Ciekawe komu czkawka odbija sie ta wieża? Może tym co biorą tylko 500+ po piwko do sklepu i narzekają na wszystko. Za Rzadkoszowej był sam asfalt i wszyscy klaskali uszami, tym bardziej jak na prywatnych działkach porobiła drogi. Gmina musi inwestować w te kierunki na które pozwalają obecne warunki. Ty zapewne 100m nie przejdziesz pieszo i wieże z samochodu widziałeś/as. Zaściankowość i kółko adoracji niby głównej poszkodowanej. Tak Ci źle to startuj w wyborach z byłym leśniczym i byłym dyrektorem. Może i Bogdan wystartuje to zobaczymy wyniki.
Odpowiedz
magda82
2023-05-25 18:27:41
2 10
krolik34
Masz rację, radny Sułkowski swoim postępowaniem powoduje, że sesja przypomina jarmark lub obwoźny cyrk, najpierw wypadłoby uporządkować swoje sprawy, udać się do specjalisty, który pomoże w panowaniu nad emocjami, a dopiero potem ubiegać o stanowisko radnego. Jego wypowiedzi pozbawione są kultury i poziomu adekwatnego do miejsca, w którym się znajduje.
Odpowiedz
bus
2023-05-25 18:27:49
2 10
bonifacy
Znając wójta i te wyniki by sfałszował, skoro w prostej sprawie nie potrafi przyznać się do błędu. Tak owinął sobie ludzi wokół siebie, że i do komisji wsadziłby swoich. Nie jestem z kółka adoracji jak to nazwałeś dyr., ale myślącym obiektywnie człowiekiem w przeciwieństwie do ciebie, który podlegasz fałszywym iluzjom wójta. Przecież dyr. w wyborach na wójta nie startowała, nie mieszaj więc tych ludzi do polityki. Gdzieś tu pisano o Jasińskim. Nie znam tego pana i nie jest o nim głośno więc przypuszczam że do stołka wójta też nie pretenduje. Każdy byłby lepszy niż obecny. Coś mi mówi, że prawdy nie potrafisz przyjąć, bo żyjesz w zaścianku wójta. Biedny jesteś człowieku, włącz myślenie, to nie boli.!!!
bonifacy2021
2023-05-25 18:49:08
7 0
Fałszywa iluzja to myśl ze przechodząc na emeryturę nie zakańcza sie stosunku pracy tylko jest się wciąż na stanowisku. Wpierw trzeba znać przepisy KP. Normalnym trybem jest zakończenie stosunku pracy. I po przejściu na emeryturę rozpoczęcie z nowa już umową. Ambicje jednak są wyżej przepisów. Co do Twojego obiektywizmu pierwsze zdanie je pokazuje.
Odpowiedz
boxbox
2023-05-25 18:31:27
1 12
@bonifacy Wójt bardzo dużo zrobił albo mu zrobili, fotek i zamieścili to na jego fb bo nie wszystkie sam zamieszcza. Podobnie jest z usuwaniem krytycznych komentarzy. To nieważne kto, podatnicy i tak zapłacą urzędasowi, który ma przypisane te obowiązki.
Odpowiedz
prawo
2023-05-25 18:43:44
0 10
do box box
Masz rację. On zasłynie z tego strzelania fotek. Kiedy on ma na to czas. Zachowuje się jak dziecko a nie dojrzały facet. Dobrze, że ich jeszcze w klozecie nie wykonuje. To nie do wiary jaką on uprawia manipulację. Jego przypadek powinien być analizowany na zajęciach ze studentami prawa, psychologii i socjologii. To przypadek szczególny.
Odpowiedz
prudens
2023-05-25 18:46:24
0 8
Biznesmen Antoni Kuzar powinien zdać mandat radnego gminy Łukowica. Ponieważ mieszka poza gminą Łukowica. Ktoś powinien zawiadomić Komisarza Wyborczego.
bigi18
2023-05-26 09:14:45
3 0
A Ty też chcesz uczestniczyć w życiu gminy A gdzie mieszkasz?
Odpowiedz
Tytusek1
2023-05-25 18:56:56
0 10
prudens
jeśli tak jest to sam zawiadom, nie widzę problemu. Zrzucanie na innych odpowiedzialności zmierza donikąd. Trzeba samemu działać a nie liczyć na innych, bo jak widzisz w opisywanym tu przypadku szerzy się anarchia, która wypacza demokrację- jak zwrócił uwagę Oleksy i wtedy jest jak na Krymie. Co za mądry facet, dostrzega to co inni uważający się za wyjątkowych radnych nie potrafią dostrzec.
Odpowiedz
bus
2023-05-25 19:09:14
1 7
bonifacy
widać że nie masz pojęcia o KP. Mylisz rozwiązanie stosunku pracy, a rezygnację ze stanowiska. Jesteś w tym cienki jak Bolek w te klocki. Co ty tu wypisujesz :"przechodząc na emeryturę nie zakańcza sie stosunku pracy tylko jest się wciąż na stanowisku". Dobre sobie, to rozwiążę umowę jako portier i nadal nim jestem, bo to jest moje stanowisko pracy!. Ratujcie mnie, szkoła podstawowa się kłania i czytanie ze zrozumieniem. Raczej odpocznij po pracy, a nie pisz głupot bo się kompromitujesz i wójta także.
bonifacy2021
2023-05-25 19:56:00
3 0
Czyżby takie postępowanie ze strony Gminy w stosunku do Pani Dyrektor nie było opisane w Jej skardze???
Pokaż wiecej (1)
Odpowiedz
bus
2023-05-25 19:55:16
0 9
portal, który podajesz ma najwięcej błędów w swoich interpretacjach i niejedni się o tym przekonali. Odsyłasz mnie linkiem do niepełnej treści więc sprawdzić nie mogę. Moje "wypociny "jak podajesz oparte są o zdrowy rozsądek i orzeczenia sądowe, ty przeczytałeś koniec i początek i udajesz mądrego. To nie ta droga. Sądy już wiele takich stanowisk musiały skorygować. Radca prawny nie oznacza prawdy.
bonifacy2021
2023-05-25 20:00:48
9 1
Czyli przeanalizowałeś cały portal w 3 min i wiesz?? Podałem tylko jeden z przykładów. Natomiast widocznie jesteś mecenasem skoro przytoczysz mi tutaj jakieś orzeczenia za moment. Wpierw musisz coś wymyślić.
Odpowiedz
straznik5
2023-05-25 20:39:09
1 11
Prawo Ja nie sadzę, ze Bogdan to szczególny przypadek. Ktoś mu podpowiedział jak robić korupcje polityczną za pieniądze podatników. Zeruję na pazerności radnych, którzy nie mają moralnych kręgosłupów. Uważam, ze takie działania prowadzą do przykrego upadku, najpierw Łuczkowskiego następnie „umoczonych” radnych. Klika robi mu za tarcze on sam się gubi, niedługo się o tym przekona.
bigi18
2023-05-26 09:36:02
5 0
A ja uważam że radni nie powinni ulegać naciskom opini publicznej i powinni zachować trzezwosc umysłu i swoje decyzję opierać na faktach i dowodach. Brawa dla nich. Myślenie to nie korupcja polityczna
Odpowiedz
ibis
2023-05-25 21:27:29
1 12
W Gazecie Krakowskiej kolega wójta napisał o tej sprawie i jak można przypuszczać jak kolega to i dobrze posmarował. Wójt na swoim fejsie dał link do tekstu, tylko dlaczego nie dał do limanowa.in. Zbyt duży obiektywizm. Syn mojego znajomego-student prawa, widział dziś wieczorem Łuczkowskiego z swoją dziunią w Galerii Krakowskiej i on ma czas na wszystko. Inni na stołkach nie mają wytchnienia. Dał dziuni zatrudnienie, ale chyba nie wie kim ta panienka jest. W Stroniu wszyscy wiedzą i nie dowierzają.
kaczruk
2023-05-25 21:32:20
0 6
Może wrzuci zdjęcie na FB z wizyty w Galerii Krakowskiej?
bonifacy2021
2023-05-25 22:01:32
2 1
Wszyscy w niedziele pójdziecie do kościoła i do komunii. J***ni katoliccy hipokryci. Wstydźcie sie.
Pokaż wiecej (1)
Odpowiedz
jazok
2023-05-25 22:07:12
1 12
Wójt tak dziękuje pracownikom. Mały, mściwy czlowieczek. Ale karma wraca.
Myśli że fb to życie i tak "myślą" jego klakierzy, którzy tak ochoczo mu lajkują. Ale zderzenie z rzeczywistością będzie bolesne.
Odpowiedz
jaz
2023-05-25 22:50:57
2 12
Brawa dla radnych którzy mieli odwagę i przeciwili się próbie rządzenia przez wójta gminą jak prywatnym folwarkiem. A na temat wystapień radnych z Przyszowej .z Roztoki i radnej z Łukowicy to lepiej się nie wypowiadać bo sami sobie nimi wystawili świadectwo.
Odpowiedz
jaz
2023-05-25 22:57:04
2 13
Brawa dla przewodniczącej. Trzeba mieć stalowe nerwy aby wytrzymać taką presję stronników człowieka z facebooka. Gdyby nie Pani to żylibyśmy w takim dostępie do wiadomości o funkcjonowaniu gminy jak w Korei Północnej
Odpowiedz
jandy
2023-05-25 22:59:50
0 12
Panie Oleksy szacun.
Odpowiedz
jazok
2023-05-25 23:17:13
2 10
Kogo się wybiera tego się ma. A na co liczyliście? Na sentymenty?.
Krzysiek B. wstyd mi za Ciebie. Zastanów się, jeszcze nie jest za późno.
Odpowiedz
szaradaa
2023-05-25 23:38:28
5 6
W gminie Łukowica to demokracja całą gębą - nawet babe chcieliby co niektórzy Wójtowi wybierać, taką jaka im się podoba no, no
Odpowiedz
bus
2023-05-25 23:46:05
1 8
bonifacy
o 22.01 ten ziomal dokonał następującego wpisu: "Wszyscy w niedziele pójdziecie do kościoła i do komunii. J***ni katoliccy hipokryci. Wstydźcie sie " . Czy Szanowna Redakcjo nie należy się rozprawić z BONIFACYM, jeśli używa niecenzuralnych słów nazywając dyskutantów-jebanymi? To jest obrażające!
bonifacy2021
2023-05-26 07:44:40
6 0
Słoneczko drogie gdzie tak widzisz słowo które napisałeś w tak brzydki sposób co? Inteligentny dyskutancie.
Odpowiedz
ibis
2023-05-26 00:22:33
2 9
do bus:
masz rację powinni zbanować BONIFACEGO za użycie takiego słowa. My tu dyskutujemy inteligentnie, a nie po chamsku. Niech BONIFACY przeprosi za takie niedojrzałe zachowanie i pomyśleć, że robi to w obronie wójta przeciągając strunę. Panie BONIFACY- wstydź się Pan!!!
bonifacy2021
2023-05-26 07:56:29
9 0
Nie mam się czego wstydzić, wstydzić powinni się ci co uprawiają tą szopkę. Załóżcie jeszcze kilka kont i wrzućcie milion komentarzy. Śmiech na sali. A jeszcze większy jak wszyscy próbują mi wmówić że piszę w obronie wójta. Inteligentnie dyskutujecie, a nie potraficie być obiektywni do reszty.
Odpowiedz
jazok
2023-05-26 06:15:51
0 9
Co tam demokracja, ważne że się kasa zgadza na wypłatę i piękne zdjęcia są na fejsie.
Odpowiedz
kaczruk
2023-05-26 07:49:13
2 0
Coś nie tak z tą wizytą w Galerii Krakowskiej, bo nie ma o tym śladu na Facebooku. Ten gość, który miał go widzieć musiał go z kimś pomylić. Może miał tylko taki sam garnitur albo coś w tym stylu?
ibis
2023-05-26 08:29:09
0 10
Na fejsie nie dał znać bo widocznie z gminy zwiał po cichu. Odpoczywa po trudach kombinacji ze skargą.
Odpowiedz
bigi18
2023-05-26 08:35:12
8 1
To jeszcze sprawy w sądzie nie było? Czyli Pani Sulkowska nie ma żadnych dowodów? Czyli z dużym prawdopodobieństwem można uznać ze to pomówienia? Mam nadzieję że sprawa się wyjaśni. A winni poniosą konsekwencje. Ludzie na stanowiskach powinni wiedzieć że nie rzuca się oskarżeń bez pokrycia
Odpowiedz
ibis
2023-05-26 08:43:22
2 10
bonifacy
Bonifacy się wyspał i postanowił wytłumaczyć ze słowa -jebany - którego użył, a wcześniej napisał o gównie. To nieważne czy piszesz w obronie wójta czy też nie, ale twoje stanowisko wyraźnie wskazuje na brak obiektywizmu
w sprawie włodarza gminy. Zazdrościsz innym wielości wypowiedzi, przepraszam, ale to prawo demokracji o którą p.Oleksy się upominał, a której ty nie szanujesz. Bracie nie tedy droga. Obrażasz poprzez swój wulgaryzm, a twoja naiwność jest jak u dziecka. Jak nie masz argumentów, to wjeżdżasz innym na wiarę i klniesz ile wejdzie. To jest ta uczciwość o której pełnomocnik mówiła- uczciwość w oparciu o wiarę? Apeluję, skończ z tym.! I nie powtarzaj wciąż o szopce, bo to się już znudziło.ZMIEŃ TĘ PŁYTĘ.
bonifacy2021
2023-05-26 09:12:49
7 0
Z niczego się nie tłumaczę, bo nie widzę tam słowa którego użyłeś, no chyba że aż tak masz bujną wyobraźnię. Nikomu nic nie zazdroszczę, Twój obiektywizm jest mega wielki, cały czas w obronie tej szopki, lubisz to słowo więc go użyję. Dziwnym trafem założyłeś konto jak powstała ta szopka. Żenada. Na prawdę nie wysilaj się bo lata mi to co tutaj napiszesz.
Odpowiedz
peres
2023-05-26 08:44:11
2 11
Sędzia bigi18 zadając kilka sugestywnych pytań przesadził o winie Pani Dyrektor. Tutaj nie ma co polemizować. On wie i już. Jeszcze nie podał rodzaju i wysokości kary, ale liczę na niego i w następnym komentarzu dowiemy się czy to będzie kara śmierci, czy łagodniejszy wyrok.
bigi18
2023-05-26 09:41:51
7 1
Ja nie stwierdziłem niczyjej winy. Poprostu gdyby mnie ktoś obrażał, miałbym na to dowody to nie latał bym po wsi i głosił co mi powiedział tylko poszedłbym do sądu. Skoro sprawa nie wylądowała w sądzie to można podejrzewać ze chodzi o rozgłos.
peres
2023-05-26 10:13:10
0 4
Przeszkadza ci rozgłos Pani Sulkowskiej? Jakoś rozgłos wójta ci nie przeszkadza. Robi sobie fotki przy każdym krzaczku, kamieniu, korytku, itp. i to jest super. Fajny gość i nawet byłoby to ok, gdyby jeszcze chodził w krótkich spodenkach. Ale już nie chodzi, bo jest wójtem. Zbyt jednostronnie patrzysz, jak wielu twoich kolegów radnych. Za Rzadkoszowej radni nie mieli swojego zdania i teraz jest tak samo. Niedowartościowani i układowi ludzie. Tak to postrzegam.
Pokaż wiecej (1)
Odpowiedz
bus
2023-05-26 09:02:56
1 9
bonifacy z g. 7.44
To jest napisane przez ciebie; "J***ni katoliccy hipokryci", Przypomniało ci się. Nie udawaj greka! Jesteś bezczelny. nie jestem dla ciebie chłopie słoneczkiem, jestem hetero i nie zamierzam z żadnymi homo przystawać. Zastanów się co piszesz i wyciągaj wnioski. Klapy na oczach przysłaniają ci rzeczywistość. Takie gierki uprawiaj z wójtem!
bonifacy2021
2023-05-26 09:19:30
7 0
A ja dla Ciebie nie jestem chłopem. Z gier lubię strategię, więc nie przypadniesz mi do gustu.
Odpowiedz
augi
2023-05-26 09:34:49
2 8
Widać tu, że "bigi i bonifacy", stajnię Augiasza wzmocnili, ale nie dali wójtowi nakazu uporządkować tej stajni. Oj panowie , cienko, cienko to widzę. Jak tak dalej pójdzie to po was tylko potop.Ten Krym radnego Oleksego przejdzie do historii i zapisze się złotymi zgłoskami. Chyba ogólnopolskie media już go cytują. I po co to było wójtowi i tej celebrytce Jurasowej wchodzić w taki galimatias. Jeden wart drugiego. Zapomniałem, bo to jeszcze sekretarz coś knuł. Towarzystwo warte uwagi. Co to za patologia. Włosy dęba stają, ale władza deprawuje. Całkowita destrukcja.
bigi18
2023-05-26 09:52:47
8 1
Jakiego uporzadkowania? Tak to już jest z niezadowolona opozycja. To nie wina wójta ze z plotek i pomówienia robi się afery.
Odpowiedz
bigi18
2023-05-26 10:03:59
9 0
Jeśli Pani Sulkowska udowodni swoją rację to jak najbardziej się z tym zgodzę.
Odpowiedz
lenny
2023-05-26 10:12:42
0 10
Jak dojdzie do procesu sądowego w tej sprawie, to mam nadzieję, że transmisję wójt puści na FB. Sprawa robi się coraz bardziej ciekawa, a skoro tak ochoczo na FB wszystko udostępnia, to i proces powinien być jawny, aby każdy sam wyrobił sobie zdanie.
Odpowiedz
papirus
2023-05-26 10:22:29
0 9
podrózniczka
Musisz się dużo, dużo jeszcze nauczyć zanim cokolwiek zaczniesz tu pisać i wyciągać wnioski. ..."stałbym się jako miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący". To chyba wystarczy.
Odpowiedz
prudens
2023-05-26 12:54:41
0 8
@augi nie pisz do bigi18 Andrzeja Sułkowskiego o stajni Augiasza, bo biedak nie zrozumie o co chodzi i będzie dopytywał cały dzień „Jakiego uporzadkowania?” Używając jego słownictwa Andrzej „kapuje” Jak dzień przed sesją RG wieczorem, wytłumaczą mu jak ma głosować i kogo ma obrażać.
Odpowiedz
prawo
2023-05-26 21:31:21
0 8
Radny Talar bardzo szczerze pracuje na rzecz wójta, który wykupił nagrody w postaci 3 wyróżnień (za 4 tys. każda) m.in. dla dyr. Talar z Młyńczysk. Tak pracuje się na zasługi i to radnemu nie przeszkadza. Adoracja wzajemna.
Odpowiedz
papirus
2023-05-26 21:41:19
0 8
peres jeszcze raz
wypowiedź jest tak interesujaca że pozwoliłem sobie jeszcze raz skopiować jakby ktoś pominął; "Przeszkadza ci rozgłos Pani Sulkowskiej? Jakoś rozgłos wójta ci nie przeszkadza. Robi sobie fotki przy każdym krzaczku, kamieniu, korytku, itp. i to jest super. Fajny gość i nawet byłoby to ok, gdyby jeszcze chodził w krótkich spodenkach. Ale już nie chodzi, bo jest wójtem. Zbyt jednostronnie patrzysz, jak wielu twoich kolegów radnych. Za Rzadkoszowej radni nie mieli swojego zdania i teraz jest tak samo. Niedowartościowani i układowi ludzie. Tak to postrzegam."
Odpowiedz
Tytusek1
2023-05-26 23:04:48
0 5
Kolejna super sprawa. Radny Sewiło zagłosował za wójtem, bo ten zrobił mu indywidualną drogę do domu- jednego gospodarstwa. Chłop zwyczajnie się odwdzięczył. No i co?-patologia!!
augi
2023-05-26 23:08:58
0 4
O ludzie, to tak to lata!. Nie możliwe, dajcie spokój! To faktycznie prywata, niech za drogę zapłaci z własnej kieszeni, albo opłaci kolejny wyróżnienie edukacyjne dla wójta za 4 tys.
Odpowiedz
prawo
2023-06-01 08:28:35
0 1
Radny Kuzar nie wie, że wójt nie jest pracodawcą dyrektora. Na jakiej podstawie opowiada takie bzdury, żeby tylko zaistnieć. Nie słyszał ,że konflikt wywołał wójt i to niedouczony wójt. Woda w urzędzie podczas sesji też od byłego pracodawcy wójta, który te wody produkuje. Nie ma nic gorszego niż zażyłe kolesiostwo i prywatne interesy.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Skarga odrzucona. “Demokracja jak na Kremlu”"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in