Czwartek, 04 marca
Arkadiusz, Eugeniusz, Kazimierz, Łucja, Adrianna, Wacław

Podsumowanie operacji „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze”

15.12.2020 07:00:00 top 0 2405

(Ogłoszenie płatne) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zakończyła realizację operacji pn. „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze”, polegającej na organizacji bezpłatnych doradztw dla Organizacji Pozarządowych mających siedzibę na obszarze działania Stowarzyszenia (Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Laskowa, Słopnice, Tymbark, Kamienica, Łukowica, Jodłownik, Dobra).

Doradztwo było udzielane w okresie od kwietnia 2019 r. do grudnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, w godzinach pracy biura.

W ramach realizacji operacji zostały zorganizowane spotkania/konsultacje z:
- księgową,
- radcą prawnym,
- specjalistą ds. Organizacji Pozarządowych.

Zakres udzielanych doradztw obejmował:
Doradztwo Księgowe:  
- podstawowe informacje nt. prowadzenie rachunkowości w NGO,
- stworzenie wzoru polityki rachunkowości dla NGO,
- zasady prowadzenia dokumentacji, opisywania dokumentów księgowych,
- obowiązki wobec różnych urzędów, 
- obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowej, 
- wzór CIT wraz z załącznikami, 
- elektroniczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym.

Doradztwo prawne:
- rejestracja oraz wprowadzenie zmian w KRS,
- zgłoszenie zmian w statucie organizacji,
- ubieganie się o status OPP, 
- prawo pracy i obowiązki organizacji jako pracodawcy,
- współpraca z administracją publiczną, 
- organizacja zbiórek/loterii/konkursów, 
- prawa autorskie- podstawowe informacje, 
- formułowanie bądź weryfikacja projektów umów, aneksów do umów, 
- bieżące doradztwo.

Doradztwo ds. NGO:
- podstawowe informacje i wskazówki dotyczące zakładania Stowarzyszeń i Fundacji, 
- planowanie i prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej przez NGO, 
- wolontariat w NGO, 
- pozyskiwanie środków na działanie społeczne NGO, 
- zasady pisania projektów i wniosków o dotacje, wskazanie źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Wsparcie doradcze w ramach zrealizowanej operacji otrzymało ponad 50 Organizacji Pozarządowych mających siedzibę na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

Ponadto w ramach realizacji operacji zorganizowano i przeprowadzono spotkania informacyjne, które odbyły się w:
- Gmina Limanowa – świetlica w Lipowem,
- Gmina Tymbark – siedziba KGW Podłopień,
- Gmina Dobra – siedziba KGW Porąbka,
- Gmina Laskowa – siedziba GOKSiT w Laskowej,
- Gmina Kamienica – świetlica w Zbludzy,
- Gmina Jodłownik – Punkt Informacji Turystycznej w Jodłowniku,
- Gmina Łukowica – Zabudowania Podworskie w Łukowicy,
- Gmina Słopnice – Chata na Końcu Świata w Słopnicach,
- Miasto Limanowa – Remiza OSP Łososina Dolna.
Podczas spotkań obecni mogli zdobyć odpowiednią wiedzę i kompetencje z zakresu możliwości założenia organizacji pozarządowej, takich jak: stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie rejestrowe, fundacja. Dodatkowo uczestnikom spotkań zostały przekazane informacje z zakresu obowiązków prawnych i księgowych związanych z założeniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej.

Efektem realizacji operacji jest wydanie Folderu informacyjnego w formie poradnika dla społeczności lokalnej w tym dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych zawierający informacje prawne i księgowe do codziennego funkcjonowania organizacji.
Operacja pn. „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze”. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-UM0630036/18.

Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: -wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
"Celem operacji jest wzrost poziomu wiedzy związanej z aspektami księgowymi i prawnymi oraz możliwościami założenia i prowadzenia organizacji pozarządowej na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową”.


(Ogłoszenie płatne)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in