17°   dziś 12°   jutro
Niedziela, 24 września Gerard, Teodor, Tomira, Tomir, Rupert, Dora, Maryna

Niech słowa przeobrażą się w czyny – lista PZPR w Limanowej

20.12.2020 07:30:00 pawel_zastrzezynski
40 20503

„Niech słowa przeobrażą się w czyny” - tymi słowami zakończył się referat Egzekutywy PZPR w Limanowej na Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej w dniu 24 października 1986 r. Wygłosił go I Sekretarz Partii Jerzy Sierant, który podkreślił, że każda kampania sprawozdawczo wyborcza to w życiu całej partii etap ogromnej wagi. W konferencji, która odbyła się w sali Domu Kultury im. Janka Krasickiego wzięło udział stu delegatów, reprezentujących wszystkich członków PZPR miasta i gminy Limanowa.

Na dzień 31 marca 1986 r. PZPR liczyła 1267 osób, w tym 450 robotników, 71 rolników, 746 pracowników umysłowych; 431 osób to kobiety. W strukturę organizacji partyjnej wchodziły organizacje młodzieżowe na terenie miasta i gminy Limanowa tj. Związek Harcerstwa Polskiego - 2866 dzieci zorganizowanych w 89 drużynach, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej - 1719 młodych zorganizowanych w 44 kołach, Związek Młodzieży Wiejskiej - 250 osób w 7 kołach.

Dariusz Stola i Krzysztof Persak w książce „PZPR jako machina władzy”, wydanej w Warszawie w 2012 r., piszą „Polska Zjednoczona Partia Robotnicza była najważniejszą organizacją Polski komunistycznej. Kolektywnym dyktatorem Polski Ludowej było kierownictwo PZPR z I sekretarzem KC PZPR na czele. Bezpośrednio lub za pomocą podległego sobie aparatu Komitetu Centralnego partyjni przywódcy kształtowali i nadzorowali, rząd i administrację państwową, sądy i prokuraturę, wojsko i służby policyjne oraz olbrzymią administrację gospodarczą. Podporządkowane im były również mass media oraz organizacje społeczne”. 

Odnalezione przez Pawła Zastrzeżyńskiego dokumenty z ostatniej Konferencji PZPR w Limanowej jednoznacznie potwierdzają, że „działalność limanowskiej organizacji prowadzona była zgodnie z uchwałą IX Nadzwyczajnego Zjazdu i V Wojewódzkiej Konferencji Partyjnej”. W programie rozwoju przyjęto zadania dotyczące rozwijania demokracji socjalistycznej w Limanowej i umocnienia praworządności w życiu społecznym w Radzie Narodowej, w samorządach terytorialnych, w ogniwach Patriotycznego Ruch Odrodzenia Narodowego, w Związkach Zawodowych, organizacjach społecznych i młodzieżowych, jak i w ORMO.

Na konferencji w 1986 r. towarzysz Jerzy Sierant powitał delegatów i zaproszonych gości m.in.: towarzysza Grzegorza Jawora – Przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Kontrolno- Rewizyjnego PZPR, towarzyszkę Marię Szubryt – członka Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR, towarzysza Tadeusza Szewczyka – członka Komitetu Wojewódzkiego PZPR, towarzysza Adama Bębenka – członka Komitetu Wojewódzkiego PZPR, towarzysza Józefa Antkiewicza – członka Komitetu Wojewódzkiego PZPR, towarzysza Mariana Bulandę – członka Komitetu Wojewódzkiego PZPR, towarzyszkę Janinę Pajor – Kierownika Polityki Kadrowej Komitetu Wojewódzkiego PZPR, towarzysza Mikołaja Sołtysa – Kierownika Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej, towarzysza Jana Bobro – zasłużonego działacza ruchu robotniczego, towarzysza Jana Kubowicza – Naczelnika Miasta i Gminy Limanowa, towarzysza Antoniego Zonia – Prezesa Miejsko Gminnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Limanowej, towarzysza Zbigniewa Grochota – Przewodniczącego Miejsko Gminnego Komitetu Socjaldemokratów w Limanowej, towarzysza Stanisława Odziomka – Przewodniczącego Miejsko Gminnego Komitetu Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Limanowej, towarzysza Józefa Wiktora – Przewodniczącego Komisji Planowania Urzędu Województwa Nowosądeckiego, towarzysza Wiesława Sikorę – Szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Limanowej, towarzysza Kazimierza Gacka – Prezesa Sądu Rejonowego w Limanowej, towarzysza Mieczysława Ryskalę – Prokuratora Rejonowego w Limanowej, towarzysza Lesława Pulita – Przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Limanowej, towarzysza Jerzego Bogacza – Komendanta Hufca ZHP w Limanowej, towarzysza Henryka Włodarczyka – Prezesa Miejskiego Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Limanowej, członka ORMO. 

Towarzysz Lesław Pulit, Przewodniczący Miejsko Gminnego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, przedstawił miejsce młodego pokolenia w realizacji uchwały X Zjazdu PZPR.

Natomiast Józef Dudzik w swojej wypowiedzi wskazał na „właściwą współpracę z organizacją partyjną oraz podkreślił, że Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej główną uwagę koncentruje na działalności ideowo-wychowawczej wśród młodzieży. Przekazał podziękowanie za pomoc i radę w działalności organizacji ZSMP ze strony Komitetu Miejsko Gminnego PZPR. Wskazał, że na terenie naszej jednostki jest wiele przykładów owocnej współpracy z organizacjami partyjnymi, a to w zakładach pracy w szkołach oraz na wsi. Zarząd Komitetu Gminnego ZSMP kładzie duży nacisk na pracę z młodzieżą szkolną szczególnie szkół średnich aby dobrze przygotować młodzież do przyszłej pracy zarodowej. W działaniu tym istotna jest rola opiekunów kół ZSMP oraz wychowawców szkolnych, którzy mają bezpośredni wpływ na kształtowanie postaw młodego pokolenia”. 

Towarzysz Czesław Bogacz, Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Limanowskiej w czasie swojego wystąpienia wskazuje, że „Towarzystwo Miłośników Ziemi Limanowskiej stara się czynnie pomagać tym, którzy działają na rzecz upowszechniania kultury naszej jednostki, sądzę, że działaniem tym czynnie będziemy się starać wnosić istotny wkład w realizację programu PZPR”, zaś I Sekretarz PZPR w Limanowej wskazuje: „Myślę, że politycznego wsparcia wymaga rozwój i działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Limanowskiej jako ogniwa integrującego wszystkich, którzy z tej ziemi się wywodzą i pragną jej rozwoju”.

Towarzysz Jerzy Bogacz, komendant Hufca ZHP w Limanowej, w swej wypowiedzi nawiązał do zbieżności celów partii i ZHP w wychowaniu młodego pokolenia i podkreślił, że „ZHP aktywnie włącza się w realizację zadań na terenie jednostki biorąc udział w obchodach uroczystości państwowych, wyborach do rad narodowych”.

Towarzysz Czesław Bugajski w swoim wystąpieniu poruszył sprawę dyscypliny oraz szkolenia w organizacjach partyjnych. Twierdzi, że działalność propagandowo-agitacyjna napotyka na szereg trudności z uwagi na istniejący kryzys moralno-polityczny jaki dotknął partię. Mówi, że ludzie chcą konkretnej wiedzy politycznej popartej właściwie dobranymi przykładami, i tutaj stwierdza, że szkolenia w większości opierają się na wiedzy naukowej, zbyt trudnej dla słuchaczy, gdyż jest to wiedza teoretyczna. Prelegent uważa, że ostatnio propaganda masowa, szczególnie w telewizji jest konkretna i w sposób sugestywny przemawiająca do ludzi. Natomiast w prasie należałoby więcej miejsca poświęcić sprawom politycznym i propagandowym. Swoje wystąpienie kończy zdaniem, że „bez dobrej propagandy nie będzie dobrej partii”.

Lista czołowych członków oraz delegatów PZPR w Limanowej:
1. BALUTA JAN urodzony 1943 r., zamieszkały Limanowa, wykształcenie wyższe. Prokurator, Urząd Wojewódzki wydział Prawa, Lektor Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Nowym Sączu, I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej w Limanowej, Kierownik Urzędu Rejonowego w Limanowej.
2. BĘBENEK ADAM urodzony 1938 r., zamieszkały Limanowa, w PZPR od 1965 r., wykształcenie wyższe. Dyrektor PKS w Limanowej, członek Plenum i Egzekutywy Komitetu Miejsko-Gminnego w Limanowej, członek Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Przewodniczący Komisji Ekonomicznej Komitetu Wojewódzkiego PZPR.
3. BĘBENEK ZYGMUNT urodzony 1947 r., w PZPR od 1972 r., wykształcenie średnie. Mechanik w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Limanowej. Uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, radny Miejskiej Rady Narodowej PZPR.
4. BIAŁK WANDA urodzona 1933 r., w PZPR od 1953 r., wykształcenie średnie. Pracownik umysłowy w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Limanowej. I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
5. BOBRO JAN urodzony 1913 r., zamieszkały Limanowa, w PZPR od 1948 r., wykształcenie średnie. Członek Polskiej Partii Robotniczej, członek Komitetu Miejsko-Gminnego, członek komisji ds. Działaczy Ruchu Robotniczego, członek związków zawodowych przy Komitecie Wojewódzkim PZPR w Nowym Sączu, członek Komitetu Wojewódzkiego PZPR, były I Sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Limanowej, działacz Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.
6. BOGACZ JERZY urodzony 1944 r., zamieszkały Limanowa. Komendant Hufca ZHP w Limanowej, sprawozdawca Miejsko Gminnej Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej PZPR w Limanowej, uczestnik Konferencji Miejsko Gminnej ORMO w Limanowej, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Limanowskiej, odznaczony medalem „Za zasługi dla miasta Limanowa”.
7. BOGACZ CZESŁAW urodzony 1918 r., zamieszkały Limanowa, w PZPR od 1948 r., wykształcenie średnie. Dyrektor Państwowego Ośrodka Maszynowego. Przewodniczący Miejsko Gminnej Rady Narodowej, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, agent UB, pierwszy szef ORMO w Limanowej, przewodniczący Rady Narodowej Miasta i Gminy Limanowa, I prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Limanowskiej, odznaczony medalem „Za zasługi dla miasta Limanowa”.
8. BUGAJSKI CZESŁAW urodzony 1945 r., zamieszkały Limanowa, w PZPR od 1965 r., wykształcenie wyższe. Funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Komisji Kontroli Partyjnej PZPR.
9. BUGAJSKI EDWARD urodzony 1938 r., w PZPR od 1961 r., wykształcenie średnie. Kierownik Sekcji ds. Zaopatrzenia w Limanowej. I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
10. BULANDA MARIAN urodzony 1948 r., w PZPR od 1971 r., wykształcenie podstawowe. Pracownik fizyczny, członek Egzekutywy PZPR.
11. BURKAT JANUSZ urodzony 1946 r., w PZPR od 1970 r., wykształcenie wyższe. Emeryt, członek Egzekutywy PZPR.
12. CHRAPUSTA STANISŁAW urodzony 1942 r., w PZPR od 1964 r., wykształcenie średnie. Funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR, członek Spółdzielni Mieszkaniowej im. Orkana w Limanowej.
13. CIĘCIWA MARIA urodzona 1952 r., w PZPR od 1976 r., wykształcenie średnie. Kasjerka PKP w Limanowej. I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
14. CZYRNEK WŁADYSŁAW urodzony 1940 r., zamieszkały Łososina Górna, w PZPR od 1965 r., wykształcenie wyższe. Technolog w Łososińskich Zakładach Przemysłu Drzewnego, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
15. ĆWIK MARIA urodzona 1939 r., w PZPR od 1965 r., wykształcenie średnie. Starsza telefonistka na poczcie w Limanowej. Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
16. DANIEL MARIA urodzona 1943 r., w PZPR od 1965 r., wykształcenie wyższe. Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, radna Rady Narodowej Miasta Gminy PZPR.
17. DUDEK ADAM urodzony 1952 r., zamieszkały Limanowa, wykształcenie wyższe. Dyrektor Banku Spółdzielczego w Limanowej, sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej przy Banku Przemysłowo Handlowym w Limanowej, odznaczony medalem „Przyjaciel Miasta Limanowa”.
18. DZIEDZIC JERZY urodzony 1937 r., zamieszkały Limanowa, w PZPR od 1963 r., wykształcenie wyższe. Dyrektor szpitala w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Miejsko Gminnej Komisji Kontroli Partyjnej, członek Klubu Oficerów Rezerwy, lektor Komitetu Miejsko Gminnego PZPR w Limanowej, członek ORMO, odznaczony medalem „Za zasługi dla miasta Limanowej”.
19. FLOREK EWA urodzona 1954 r., zamieszkała Mordarka, w PZPR od 1974 r., wykształcenie zawodowe. Sprzedawczyni w Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej, sekretarz Komitetu Zakładowego Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, przewodnicząca koła Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, członek związku zawodowego pracy Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu.
20. GADZINA WALENTY urodzony 1932 r., zamieszkały Nowy Sącz, w PZPR od 1961 r., wykształcenie wyższe. Prezes Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, członek Egzekutywy Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, społeczny sekretarz ds. rolnych Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, członek Komitetu Zakładowego Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, członek aktywu Egzekucyjnego Komitetu Wojewódzkiego PZRP, były Sekretarz rolny Komitetu Powiatowego PZPR, lektor Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Nowym Sączu, członek związku zawodowego pracy Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, działacz Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, uczestnik Konferencji Miejsko Gminnej ORMO w Limanowej.
21. GÓRNICKI TADEUSZ urodzony 1925 r., w PZPR od 1948 r., wykształcenie średnie, członek Związku Inwalidów Wojennych w Limanowej. Sekretarz Komisji Kontroli Partyjnej PZPR.
22. GUDYKA JAN urodzony 1947 r., zamieszkały Limanowa, w PZPR od 1967 r., wykształcenie wyższe. Szef SB w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Plenum PZPR.
23. JAKUBOWSKI WOJCIECH urodzony 1952 r., w PZPR od 1972 r., wykształcenie wyższe. Państwowa Inspekcja Sanitarna w Limanowej, członek Egzekutywy PZPR.
24. JASICA ANDRZEJ urodzony 1948 r., zamieszkały Limanowa, wykształcenie wyższe.  Komitet Wojewódzki PZPR w Nowym Sączu PZPR, Powiatowy Ośrodek Propagandy Partyjnej, dopuszczony przez Komitet Centralny PZPR w Warszawie do tajemnicy państwowej.
25. JASICA KAZIMIERZ urodzony 1937 r., w PZPR od 1959 r., wykształcenie średnie. Rolnik, członek Komisji Rewizyjnej PZPR.
26. JAWOR STANISŁAW urodzony 1924 r., w PZPR od 1948 r., wykształcenie podstawowe. Sprzedawca, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Komisji Zakładowej PZPR.
27. JELONEK JERZY urodzony 1947 r., w PZPR od 1970 r., wykształcenie wyższe. Kierownik jakości w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu. I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
28. KĄDZIOŁKA JÓZEF urodzony 1932 r., w PZPR od 1960 r., wykształcenie wyższe. Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Limanowej, członek Prezydium Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego PZPR.
29. KOCIOŁEK MICHAŁ urodzony 1949 r., zamieszkały Łososina Górna, w PZPR od 1970 r., wykształcenie wyższe. Dyrektor Zakładów Drzewnych w Łososinie Górnej, uświadomienie partyjne w Międzywojewódzkiej Szkole Partyjnej, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, członek Egzekutywy Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, społeczny sekretarz ds. ekonomicznych Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, były pracownik aparatu partyjnego, działacz Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, przewodniczący Gminnego Społecznego Komitetu ORMO w Limanowej.
30. KORABIK STANISŁAW urodzony 1950 r., w PZPR od 1973 r., wykształcenie podstawowe. Sołtys, członek Egzekutywy PZPR.
31. KOSTIA WOJCIECH urodzony 1948 r., w PZPR od 1976 r., wykształcenie wyższe. Zastępca dyrektora szpitala w Limanowej, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
32. KOT PIOTR urodzony 1932 r., w PZPR od 1972 r., wykształcenie wyższe. Lekarz ordynator w szpitalu w Limanowej, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, odznaczony medalem „Za zasługi dla miasta Limanowa”.
33. KOWALCZK JÓZEF urodzony 1951 r., zamieszkały Limanowa, wykształcenie wyższe.  Przedsiębiorstwo Turystyczne „Śnieżnica” w Limanowej, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, I Sekretarz Komitetu Gminnego PZPR w Jodłowniku, komitet Wojewódzki PZPR w Nowym Sączu, dopuszczony przez Komitet Centralny PZPR w Warszawie do tajemnicy państwowej.
34. KOWALIK JÓZEF urodzony 1932 r., w PZPR od 1968 r., wykształcenie podstawowe. Kierowca w Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej, członek Egzekutywy PZPR.
35. KRZANOWSKI JÓZEF urodzony 1937 r., w PZPR od 1962 r., wykształcenie wyższe. Zastępca Naczelnika Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej, członek Egzekutywy Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR, uczestnik Konferencji Miejsko Gminnej ORMO w Limanowej.
36. KRZYSZTOF ALEKSANDER urodzony 1947 r., w PZPR od 1966 r., wykształcenie średnie. Pracownik umysłowy, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
37. KUBACKI TADEUSZ urodzony 1948 r., w PZPR od 1973 r., wykształcenie średnie. Inspektor ds. budowlanych w Limanowej, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, Stowarzyszenie Związek Limanowian, odznaczony medalem „Przyjaciel Miasta Limanowa”.
38. KUBOWICZ TADEUSZ urodzony 1948 r., zamieszkały Dobra. Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Dobrej. I Sekretarz Komitetu Gminnego PZPR w Dobrej. Komitet Wojewódzki PZPR w Nowym Sączu PZPR, dopuszczony przez Komitet Centralny PZPR w Warszawie do tajemnicy państwowej.
39. KUCZERA JERZY urodzony 1940 r., zamieszkały Limanowa, w PZPR od 1967 r., wykształcenie średnie. Dyrektor Przedsiębiorstwa Budowlano Rolniczego w Limanowej, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
40. KUKLA ALEKSANDER urodzony 1948 r., w PZPR od 1970 r., wykształcenie średnie. Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Limanowa, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
41. KULMA RYSZARD urodzony 1951 r., Prezes Gminnej Komisji Stronnictwa Demokratycznego w Limanowej, Przewodniczący Rady Miasta Limanowa, Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej o/Limanowa.
42. KUNICKI KRZYSZTOF urodzony 1946 r., w PZPR od 1965 r., wykształcenie średnie. Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
43. LIBERDA STANISŁAW urodzony 1936 r., w PZPR od 1970 r., wykształcenie średnie. Kierownik Transportu w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
44. LISZKA JANUSZ urodzony 1947 r., w PZPR od 1965 r., wykształcenie średnie. Mistrz produkcji. Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
45. LUPA MARIA urodzona 1949 r., w PZPR od 1969 r., wykształcenie wyższe. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Męcinie, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek ZHP.
46. ŁĄCKI STEFAN urodzony 1937 r., zamieszkały Laskowa, w PZPR od 1967 r., wykształcenie podstawowe. Kierowca WPK w Limanowej, członek Komitetu Miejsko-Gminnego, członek Egzekutywy Komitetu Miejsko-Gminnego, zastępca przewodniczącego Związku Zawodowego pracowników WPK w Nowym Sączu.
47. ŁĄCKI BRONISŁAW urodzony 1930 r., w PZPR od 1970 r., wykształcenie podstawowe. Sołtys, I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
48. ŁĘTOCHA KAZIMIERZ urodzony 1941 r., zamieszkały Limanowa, w PZPR od 1970 r., wykształcenie wyższe. Zastępca Dyrektora Przedsiębiorstwa Turystycznego „Śnieżnica”. Podstawowa Organizacja Partyjnej PZPR.
49. MAGDZIARZ TOMASZ urodzony 1951 r., zamieszkały Limanowa, w PZPR od 1970 r., wykształcenie wyższe, uświadomienie partyjne doktorat Akademii Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR w Moskwie. Komitet Wojewódzki PZPR w Nowym Sączu, Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Limanowej, członek Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Komitet Wojewódzki PZPR w Nowym Sączu, z-ca Komendanta ORMO w Limanowej, Odznaka Specjalna ORMO, dopuszczony przez Komitet Centralny PZPR w Warszawie do tajemnicy państwowej, złota odznaka za zasługi dla miasta Limanowa, były dyrektor Urzędu Pracy w Limanowej.
50. MĄKA STANISŁAW urodzony 1931 r., w PZPR od 1956 r., wykształcenie średnie. Kierownik Restauracji Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
51. MIŚKOWIEC WOJCIECH urodzony 1954 r., w PZPR od 1977 r., wykształcenie zawodowe. Kierowca, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
52. MRUK KAZIMIERZ urodzony 1950 r., w PZPR od 1977 r., wykształcenie średnie. Elektryk w Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
53. NOWAK JAN urodzony 1932 r., zamieszkały Limanowa, w PZPR od 1953 r., wykształcenie średnie. Dyrektor Przedsiębiorstwa Turystycznego „Śnieżnica” w Limanowej, uświadomienie partyjne w Międzywojewódzkiej Szkole Partyjnej, przewodniczący Miejsko Gminnej Komisji Kontroli Partyjnej, członek aktywu Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Nowym Sączu, były I Sekretarz KG PZPR w Kamienicy, członek Związku Zawodowego przy Przedsiębiorstwa Turystycznego „Śnieżnica”, Z-ca Przewodniczącego Gminnego Społecznego Komitetu ORMO w Limanowej, dopuszczony przez Komitet Centralny PZPR w Warszawie do tajemnicy państwowej.
54. OBRZUT JERZY urodzony 1942 r., zamieszkały Limanowa, w PZPR od 1963 r., wykształcenie wyższe. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury im Janka Krasickiego w Limanowej. Były członek Komitetu Miejsko-Gminnego, były przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Pracy Ideowo-Wychowawczej w Limanowej, zastępca przewodniczącego Komisji Ideologicznej Komitetu Wojewódzkiego PZPR, lektor Komitetu Miejsko-Gminnego, promotor życia kulturalnego na terenie Miasta i Gminy, odznaczony medalem „Za zasługi dla miasta Limanowa”.
55. OCIEPKA STANISŁAW urodzony 1948 r., w PZPR od 1967 r., wykształcenie średnie. Zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR, odznaczony medalem „Przyjaciel Miasta Limanowa”, odznaczony medalem „Za zasługi dla miasta Limanowa”.
56. ODZIOMEK STANISŁAW urodzony 1931 r., w PZPR od 1955 r., wykształcenie podstawowe. Magazynier, uświadomienie partyjne w Międzywojewódzkiej Szkole Partyjnej, członek Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
57. ODZIOMEK STANISŁAW urodzony 1950 r., w PZPR od 1968 r., wykształcenie średnie. Pracownik umysłowy w Rejonie Dróg Publicznych w Limanowej, członek Egzekutywy PZPR.
58. OLEKSY WŁADYSŁAW urodzony 1937 r., w PZPR od 1961 r., wykształcenie wyższe. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
59. OPIOŁA STANISŁAWA urodzona 1950 r., zamieszkała Limanowa, w PZPR od 1968 r., wykształcenie średnie. Pracownik umysłowy w Rejonie Dróg Publicznych w Limanowej, członek Egzekutywy PZPR.
59. ORZEŁ TADEUSZ urodzony 1950 r., w PZPR od 1975 r., wykształcenie średnie. Pracownik umysłowy Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, I Sekretarz Komisji Zakładowej PZPR.
60. PACHUT MARIAN urodzony 1925 r., zamieszkały Słopnice, w PZPR od 1948 r., wykształcenie średnie, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
61. PAŁKA MIECZYSŁAW urodzony 1931 r., w PZPR od 1970 r., wykształcenie średnie. Pracownik umysłowy, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
62. PAPUŹIŃSKA STEFANIA urodzona 1932 r., w PZPR od 1970 r., wykształcenie wyższe. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, z-ca Sekretarza PZPR.
63. PIECHÓWKA STEFAN urodzony 1944 r., w PZPR od 1968 r., wykształcenie zawodowe. Ślusarz, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
64. PIWOWARCZYK JÓZEF urodzony 1945 r., w PZPR od 1970 r., wykształcenie średnie. Pracownik umysłowy Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
65. PRĘDKI WŁADYSŁAW urodzony 1940 r., w PZPR od 1969 r., wykształcenie wyższe. Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta i Gminy Limanowa, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
66. RYSZ KAZIMIERZ urodzony 1954 r., w PZPR od 1977 r., wykształcenie wyższe. Dyrektor Zakładu Gospodarczego w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, przewodniczący Miejsko Gminnego Społecznego Komitetu ORMO w Limanowej, członek Plenum PZPR.
67. SIERANT JERZY urodzony 1945 r., zamieszkały Limanowa, w PZPR od 1968 r., wykształcenie wyższe. Nauczyciel, uświadomienie partyjne w Międzywojewódzkiej Szkole Partyjnej, I Sekretarz Komitetu Miejsko Gminnego PZPR w Limanowej, I Sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Limanowej, członek Prezydium Miejsko Gminnej Rady Narodowej, przewodniczący Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Rady Narodowej, członek Prezydium Miejsko Gminnego Zarządu Ligi Obrony Kraju, członek Aktywu Komisji Organizacyjnej Komitetu Wojewódzkiego, działacz Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, społeczny Przewodniczący Komitetu ORMO w Limanowej, były członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Limanowej.
68. SIKORA WIESŁAW urodzony 1940 r., zamieszkały Mszana Dolna, w PZPR od 1961 r., wykształcenie wyższe. Szef Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Komitetu Miejsko-Gminnego, członek Egzekutywy Komitetu Miejsko-Gminnego, członek aktywu Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR, lektor Komitetu Miejsko-Gminnego i Komitetu Wojewódzkiego PZPR.
69. SKWARCZEK ANTONI urodzony 1931 r., w PZPR od 1960 r., wykształcenie wyższe. Dyrektor PKO w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZPR.
70. SŁOWIAK ZBIGNIEW urodzony 1931 r., w PZPR od 1966 r., wykształcenie średnie, członek Rady Sołectwa, członek Egzekutywy Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
71. SMAGA STANISŁAW urodzony 1938 r., w PZPR od 1964 r., wykształcenie średnie. Radny Miasta i Gminy w Limanowej, sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
72. SMOLEŃ ANTONI urodzony 1923 r., zamieszkały Pisarzowa, w PZPR od 1958 r., wykształcenie zawodowe, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, członek Egzekutywy Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej w Pisarzowej, radny Miejsko Gminnej Rady Narodowej, członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, przewodniczący Koła Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Pisarzowej, były społeczny sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
73. SROKA GENOWEFA urodzona 1937 r., w PZPR od 1969 r., wykształcenie wyższe. Dyrektor Szkoły w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
74. STANIK ZBIGNIEW urodzony 1940 r., w PZPR od 1976 r., wykształcenie wyższe. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
75. STOCHEL JERZY urodzony 1947 r., w PZPR od 1974 r., wykształcenie wyższe. Nauczyciel, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, I sekretarz Komitetu Miejsko Gminnego w Limanowej, członek Komisji Rewizyjnej PZPR w Limanowej, kandydat na delegata na XI Zjazd PZPR.
76. STRUŹIK ARTUR urodzony 1933 r., w PZPR od 1954 r., wykształcenie wyższe. Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Plenum PZPR.
77. SUŁKOWSKA ROZALIA urodzona 1937 r., zamieszkała Limanowa, w PZPR od 1969 r., wykształcenie wyższe. Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, działaczka Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej, inicjatorka Konkursów Recytatorskich, działaczka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.
78. SZEWCZYK TADEUSZ urodzony 1929 r., zamieszkały Limanowa, w PZPR od 1959 r., wykształcenie średnie. Przewodniczący Miejsko Gminnej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, członek Miejsko Gminnej Komisji Kontroli Politycznej PZPR, członek Rady Nadzorczej Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, przewodniczący Zarządu Miejsko Gminnego Ligii Obrony Kraju, członek Kolegium Orzekającego przy Naczelniku Miasta i Gminy w Limanowej, członek Komisji Rewizyjnej Komitetu Wojewódzkiego, członek ORMO.
79. SZEWCZYK KRYSTYNA urodzona 1949 r., w PZPR od 1974 r., wykształcenie średnie. Pielęgniarka w szpitalu w Limanowej, I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
80. SZUBRYT STANISŁAW urodzony 1956 r., w PZPR od 1979 r., wykształcenie średnie. Główny mechanik w Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Komisji Zakładowej PZPR.
81. SZUMILAS RYSZARD urodzony 1943 r., w PZPR od 1968 r., wykształcenie średnie. Vice Prezes KS Limanovia, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, stowarzyszenie Związek Limanowian.
82. WĄSIK STANISŁAW urodzony 1935 r., w PZPR od 1968 r., wykształcenie podstawowe. I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
83. WĄTROBA TADEUSZ urodzony 1957 r., zamieszkały Młynne, w PZPR od 1972 r., wykształcenie półwyższe. Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, I Sekretarz Komitetu Gminnego w Laskowej, II Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej w Limanowej, członek Egzekutywy Komitetu Gminnego PZPR, członek Związku Młodzieży Polskiej, ławnik sądowy, członek Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, członek ORMO, dopuszczony przez Komitet Centralny PZPR w Warszawie do tajemnicy państwowej,
84. WIDZISZ JAN zamieszkały Limanowa, członek Komisji Wyborczej Miejsko Gminnej Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej PZPR w Limanowej.
85. WIKTOR JÓZEF urodzony 1922 r., zamieszkały Młynne, w PZPR od 1960 r., wykształcenie zawodowe, członek Egzekutywy Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, członek ORMO.
86. WILK JÓZEFA urodzona 1941 r., w PZPR od 1963 r., wykształcenie wyższe. Nauczyciel w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
87. WITECZEK ZDZISŁAW urodzony 1942 r., w PZPR od 1975 r., wykształcenie wyższe. Nadleśniczy w Limanowej. Podstawowa Organizacja Partyjnej PZPR.
88. WŁODARCZYK MICHALINA urodzona 1946 r., w PZPR od 1979 r., wykształcenie wyższe. Dyrektor Szkoły w Limanowej. I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
89. WŁOSIŃSKA ZOFIA urodzona 1934 r., zamieszkała Limanowa, w PZPR od 1952 r., wykształcenie średnie.  Dyrektor Biblioteki Publicznej w Limanowej, PPRN wydział oświaty w Limanowej, sekretarz Prezydium GRN, Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej PZPR w Limanowej, dopuszczona przez Komitet Centralny PZPR w Warszawie do tajemnicy państwowej.
90. WOŹNIAK STANISŁAW urodzony 1931 r., w PZPR od 1968 r., wykształcenie podstawowe. Rolnik. I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.
91. WÓJCIK WŁADYSŁAW urodzony 1930 r., zamieszkały Limanowa, w PZPR od 1948 r., wykształcenie średnie. Kierownik Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Komisji Rewizyjnej PZPR.
92. WÓJS STANISŁAW urodzony 1958 r., w PZPR od 1975 r., wykształcenie podstawowe. Rolnik, członek Egzekutywy Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
93. WÓJTOWICZ ZDZISŁAW urodzony 1946 r., w PZPR od 1980 r., wykształcenie średnie. Pracownik umysłowy, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
94. WYKURZ DANUTA urodzona 1950 r., w PZPR od 1973 r., wykształcenie średnie. Zastępca Kierownika Działu Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej. Podstawowa Organizacja Partyjnej PZPR.
95. ZELEK WIKTORIA urodzona 1947 r., zamieszkała Limanowa, w PZPR od 1966 r., wykształcenie wyższe. Zastępca Dyrektora Szpitala w Limanowej, uświadomienie partyjne na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, podstawowa Organizacja Partyjnej PZPR w Limanowej, sekretarz Gminnego Społecznego Komitetu ORMO w Limanowej, członek ORMO, Odznaka Specjalna ORMO, delegatka na Miejsko Gminnej Konferencji ORMO w Limanowej, Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, członek spółdzielni mieszkaniowej im. Orkana w Limanowej, działaczka Caritas, prezes Stowarzyszenia Miłosierdzia Świętego Wincentego a`Paulo w Limanowej, kierownik Dziennego Domu Seniora „Wigor” w Limanowej, odznaczona medalem „Przyjaciel Miasta Limanowa” oraz złotą statuetką „Misericors”.
96. ZIELIŃSKI WŁADYSŁAW urodzony 1921 r., w PZPR od 1952 r., wykształcenie średnie. Członek Ligii Obrony Kraju, członek Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.

udostępnij

Komentarze (40)

jarek59
2020-12-20 07:55:35
5 10
jak się czyta te życiorysy to takie one podobne do tych pisowskich aparatczyków tylko jedna mała różnica brak slinych więzi z kościołem katolickim choć byli tacy co chodzili też na msze
Odpowiedz
thenever1
2020-12-20 08:01:09
8 5
lepszy był kolektywny dyktat partii , niż prywatny dyktat kulawego belzebuba ,dwóch świrów i kilku przegranych starców w sukienkach
Odpowiedz
Lalunia
2020-12-20 08:20:12
8 13
Jaki jest w ogóle cel tego artykułu? PZPR było znakiem tamtych czasów. Co w tym takiego dziwnego?
Odpowiedz
34607szczawa
2020-12-20 08:24:42
5 0
PZPR = POPiS
Odpowiedz
Wywrotowiec
2020-12-20 09:03:34
4 8
Nie porównywal bym członków PZPR z POPiSEM ponieważ jedno do drugiego ma się nijak. Żyjąc w czasach PRL-u tych parę lat miałem drugie tyle wolnosci co teraz a ludzie ktorych w wiekszosci znałem osobiscie byli w wiekszosci wspanialymi ludźmi którzy dbali o interes państwa polskiego. Oczywiście żałuję że nigdy nie było i już pewnie nie będzie mi dane żyć w wolnej ojczyźnie, ponieważ bandyta który stoi na małym rynku w 1926 zamachem majowym skutecznie nam ją odebral ale chciałbym doczekać czasów kiedy będziemy dzisiejszych aparadczykow i ormowcow stawiać przed sądami i rozliczać bo tamci nie dorastali im nawet do pięt.
Odpowiedz
aviator
2020-12-20 09:07:37
1 6
Powoli wychodzi na jaw prawdziwy cel sprzedaży "Pałacyku pod Pszczółką", jako przysłowiowego "gorącego ziemniaka ". Są ludzie których wartości Żołnierzy Niezłomnych palą żywym ogniem. W popiele zawsze pozostaje trochę żaru ...
Odpowiedz
RAGTIME
2020-12-20 09:17:17
2 8
Czerwone pająki po przekształceniach ustrojowych nazwali się szumnie socjal demokratami i mają się dobrze , zasiadają obecnie w parlamencie polskim i europarlamencie szczując na Polskę. Raz sierpem raz młotem czerwono lewacko itp..,..,
Odpowiedz
kris500
2020-12-20 10:04:13
0 12
Teraz jeszcze należałoby opublikować listę ORMOWCOW z powiatu limanowskiego.
Niech się ludzie dowiedzą jakich to mają sąsiadów ktorzy dzisiaj wiele by dali by ta informacja nie ujrzała światła dziennego.
Odpowiedz
ekologia
2020-12-20 10:18:04
0 3
Bardzo dobrze ,że są dowody na działania towarzyszy w tym "WREDNYM " systemie .Codziennie tyle krzyku a być może to zupełnie nieświadome wnuki potępiają działalność swojego dziadka. Bywało i tak ,ze dziadek walczył o niepodległość a wnuk w PZPR , lub odwrotnie .Taki artykuł bardzo potrzebny ,bo jednak towarzysze chyba do komunii byli . Na takie czyny tłumaczenia nie ma , czy" Lenin jest wiecznie żywy.?"
Odpowiedz
set
2020-12-20 10:25:53
0 3
Ciekawsza byłaby lista członków ORMO. Inna sprawa , że tamtych czasach warunkiem otrzymania np. pozwolenia
na wiatrówkę / a nie mając znajomości/ była przynależność do ORMO.
Odpowiedz
wabo
2020-12-20 10:34:02
1 4
Wtedy byli PZPR Płatni zdrajcy pachołki Rosji i tyle w tym temacie.Pozdrawiam
Odpowiedz
elf1
2020-12-20 10:49:03
1 2
Po tzw,, okrągłym stole " większość z powitanych otrzymała nowe bardziej płatne stołki .
Odpowiedz
zajec
2020-12-20 10:56:44
3 11
Jak jest różnica między działaczem pezetpeerowskim a działaczem kościelnym ?
A no jest taka, że działacz partyjny zorganizował na przykład fabryczkę, z której żyła cała okolica, a działacz kościelny zbudował kościół, który cała okolica utrzymuje.
Odpowiedz
dzinio
2020-12-20 11:02:58
4 8
Wiekszosc z tych ludzi zrobiło dla limanowej więcej dobrego niż zady PIS i nie ukradli jak zlodzieje obecnej władzy że zapisali się do partii takie były czasy
Odpowiedz
peres
2020-12-20 11:12:35
8 8
Jak długo "autor" będzie grzebał w tych archiwach i na siłę wracał do czasów, których niby nie chcemy, a które w nowej odsłonie teraz funkcjonują? Po co nam te nazwiska osób, które były w PZPR? Mamy ich nienawidzić? Takie jest przesłanie autora? Już największy prezes i jego asystenci postarali się o to, że Polacy są podzieleni i wielu nienawidzi innych ze względu na odmienne poglądy polityczne. Zastrzeżyńskiemu chyba chodzi o wzmożenie eskalacji nienawiści?
Odpowiedz
zabawny
2020-12-20 11:32:09
0 7
Niektórzy z tej listy całkiem spobożnieli i do Komunii Świętej przystępują tak pobożnie , jak gdyby od pierwszej komunii ani razu nie mieli boga w Moskiewskim mauzoleum . :)
Czy ktoś z Was wierzy w szczere nawrócenie się , bo ja mam straszne wątpliwości co do wymienionych dziewięćdziesięciu zasłużonych utrwalaczy władzy ludowej . :)

Nie można równocześnie w jednym życiu łączyć świeczki i diabelskiego ogarka .
Odpowiedz
34607szczawa
2020-12-20 11:34:24
6 9
Za 50 lat tak będą pisać o obecnej władzy.
Odpowiedz
j60
2020-12-20 11:42:32
3 9
Jedna z wymienionych wyżej osób była bardzo dobrym wykładowcą w mojej szkole , do której uczęszczałem w czasach mojej młodości. Z perspektywy czasu nie uważam, że przynależność do PZPR powodowała jakieś wypaczenia charakterologiczne. Nigdy nie podejrzewałem, że zajmował wówczas wysokie stanowisko w lokalnych władzach partii. Nigdy nie przekazywał nam jakichkolwiek informacji na temat partii. Znawca i pasjonat wykładanego technicznego przedmiotu i tylko na tym się skupiał na wykładach. Wymagający do bólu. Dzięki nabytej wiedzy mogłem kontynuować naukę w kolejnej szkole i posiadać wysokie umiejętności fachowe w wyuczonym zawodzie. Takie zasługi dla mieszkańców regionu też powinny być położone na szali wagi historii. Wiem, że nie jestem odosobniony w tej ocenie. Chciałbym dodać, że nigdy nie należałem do żadnej partii czy związków i jestem bezstronny w mojej ocenie.
Odpowiedz
elf1
2020-12-20 12:25:02
3 6
,,j 60 "tak ci mózg wyprał ,że nie potrafisz odróżnić dobra od zła
Odpowiedz
j60
2020-12-20 13:33:40
2 4
do Elf1: Nigdy nikt mi mózgu nie wyprał, zawsze płynąłem pod prąd i dlatego nie miałem lekko w życiu. Odczułem co to bieda w życiu, bo w tamtych czasach rodzice tęgo musieli się starać aby mieć na utrzymanie rodziny. Wszystko co osiągnąłem w życiu to dzięki ciężkiej pracy i wartościom wyniesionym z domu. Ale każdy ma prawo do własnej oceny sytuacji o ile się czegoś doświadczyło.
Odpowiedz
coco
2020-12-20 14:17:57
0 2
I tutaj prosi się przytoczyć klasyków "Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto" ( Wł. Bartoszewski ) , Jeżeli nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się przyzwoicie. ( Antoni Słonimski). - pod rozwagę w każdym systemie i w każdych okolicznościach.
Odpowiedz
RAGTIME
2020-12-20 14:35:07
1 1
Cytujesz Bartoszewskiego , to ten sam
co został zwolniony przez faszystów z Auschwitz że względów zdrowotnych?
Odpowiedz
niski
2020-12-20 14:42:32
1 4
Historii nie wolno się wstydzić. Więc to, że Pan Zastrzeżyński pisze o takich "białych plamach" ma swoją wartość. Każdy samodzielnie ocenić może czy wskazane w artykule osoby zasługują na potępienie z tego powodu, że były w PZPR. Ci, co jeszcze z nich żyją mogą przecież wyjasnić jaka motywacja nimi kierowała. Bo mogę zrozumieć człowieka, który zapisał się do partii, żeby szybciej dostać przydział mieszkania czy telefonu i to była cała jego działalność
Odpowiedz
old
2020-12-20 15:47:06
0 3
Powiedzmy od 1956 roku a od 1968 to napewno Nikt przy zdrowych zmysłach nie mysłał ze z tego całego socjalizmu w bloku wschodnim coś dobrego wyjdzie
Ktoś tam będzie tlumaczył ze były też niektóre rzeczy dobre
W ten sposób idzie powiedzieć że okupacja hitlerowska była dobrem bo budowali drogi pytanie tylko dla kogo miały być te drog. Powszechnym tłumaczeniem towarzyszy zapisałem sie bo dali mi mieszkanie bo dali mi stanowisko.
Czyli czysta prostytucja
"lub jak mawia mój kolega czste k...........wstwo
Odpowiedz
coco
2020-12-20 15:50:40
1 1
@ Ragtime wg Wikipedii Wł. Bartoszewski " 19 września 1940 został zatrzymany na Żoliborzu w masowej obławie zorganizowanej przez okupantów niemieckich. Od 22 września 1940 był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz (numer obozowy 4427). Z obozu został zwolniony 8 kwietnia 1941 dzięki działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża." Nawet gdyby był zwolniony ze względów zdrowotnych to co. W sprawę wydobycia niektórych ludzi angażowały się nawet dwory panujące. Za karę powinieneś przeczytać jednak ten życiorys od początku do końca i więcej nie pie....ć . Przez litość nie zapytam jakim bohaterstwem wykazali się twoi przodkowie.
Odpowiedz
old
2020-12-20 16:10:03
0 1
thenever1@ Znów nie wziąłes leków
Odpowiedz
pajero
2020-12-20 16:56:13
1 3
dobrze wiedzieć kto był kim.
jeszcze lista ormowców, dobrze by było wiedzieć kto się sprzedał za jakieś dobro doczesne, czyli sie prostytuował,
czyli sku ...ł
Odpowiedz
RAGTIME
2020-12-20 17:18:38
0 1
coco. Akurat Wikipedia nie jest jedynym a zwłaszcza miarodajnym źródłem informacji, za pokutę proponuje poszukać i poczytać dodatkowo innych materiałów na temat tego pana .
Odpowiedz
ewka196222
2020-12-20 17:20:14
1 2
masakra jak przeczytałam listę to aż w głowie się nie mieści znam wielu z tych ludzi dziś w pierwszej ławce w kościele działają jacy pobożni a za PZPR sprzedawali swoich kolegów. Jaka hipokryzja
Odpowiedz
ROMET
2020-12-20 17:56:00
0 3
Zwłaszcza osoby zajmujące dziś stanowiska kierownicze bądz zasłużone dla miasta ...
Śmiech na sali jak ludzie są dwulicowi .
Odpowiedz
peres
2020-12-20 17:57:55
0 1
@RAGTIME już dzisiaj życzę Ci wesołych Świąt Bożego Narodzenia i dużo, dużo miłości do bliźnich, bez względu na ich poglądy. Wierzę, że ten piękny czas oczyści Twój umysł ze zła, które głęboko zakorzeniło się w Twoim sercu.
Odpowiedz
Rols
2020-12-20 18:19:21
2 2
już nie długo będziecie robić wykaz pisowców a wtedy historia oceni że byli o wiele gorsi od w/w listy i będą odpowiadać przed sądem za korupcje i malwersacje. Nas obecnie bardziej by interesowało co ci ludzie złego zrobili i ilu z nich skazano za korupcję lub inne przestępstwa.
Odpowiedz
jarek59
2020-12-20 20:09:57
2 1
A jak nazwać tych co głosują na nieudaczników tylko dla tego że im pop i może jeszcze zbuk z ambony nakazuje??
Odpowiedz
maly13
2020-12-20 21:09:11
0 0
Niektórzy przynajmniej się nie przefarbowali i pozostali przy swoim. W obecnym czasie to dziś jest si e w PIS jutro w PO a pojutrze to pewno w PSL
Odpowiedz
BRZEGI
2020-12-20 22:07:21
1 2
1/.......jak to czas ludzi zmienia....
2/....brak lustracji.....komuchów...to robią lustrację w kościele......
3/......czas płynie i w sumie każdy patrzy jak utrzymać rodzinę lub zrobić karierę lub duuuuążą kasę.., a wszystko ubrać w słowa........o budowaniu o patriotyzmie..awangardzie ...o wykorzystaniu środków europejskich...
4....honor dla tych co za swoje ideały wolnej Polski zapłacili życiem i biedą .....
5......oczyszczenie ciągnie się już 30 lat .....
Odpowiedz
Komendant
2020-12-20 23:15:39
2 2
Wywrotowcowi znowu się ulało trochę z jego frustracji. Ten znawca historii, sądzi, że ma prawo obrażać patriotów. Im bardziej ohydnie to robi, tym bardziej czuje się bohaterem.
Biedak, nie ma już nadziei na życie w wolnej Ojczyźnie, bo Piłsudski zabrał Jej wolność w 26'. No, choćby nawet zabrał, to przecież ruskie bagnety ją przywróciły i miałeś jej "drugie tyle co teraz". Może znowu ci ją przyniosą, -więcej optymizmu!
Odpowiedz
pacho
2020-12-20 23:30:47
4 2
skoro członek PZPR i prokurator stanu wojennego mógł zostać sędzia Trybunału Konstytucyjnego, to czepianie się zwykłych szaraków PZPR wg mnie nie ma sensu.....

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Piotrowicz
Odpowiedz
matti25
2020-12-21 00:26:00
0 2
Struzik i Stochel - tacy z nich byli nauczyciele , jak z koziej d..y trąbka.
Odpowiedz
ekologia
2020-12-21 06:25:17
0 1
Judaszowe srebrniki stały się symbolem zapłaty za zdradę i w takim znaczeniu do dziś używa się tego wyrażenia. To także określenie zarobionych niegodnie pieniędzy, które ciążą, od których nie można się uwolnić. Z okazji Świąt życzę czystych rąk bo żadna "dezynfekcja " nie pomoże .
Odpowiedz
ewka196222
2020-12-21 15:12:55
0 0
a Wiktoria Zelek masakra jaka hipokrytka brak słów
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Niech słowa przeobrażą się w czyny – lista PZPR w Limanowej"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in