Niedziela, 22 maja
Helena, Wiesława, Julia, Ryta, Emilia, Roma

Do 5 tys. zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków - gmina ogłasza nabór

25.01.2022 00:07:00 PAN 3 7211

W gminie Tymbark od dnia 31 stycznia 2022 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej.

Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowość nieprzekraczającej 7,5 m3/dobę. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% poniesionych udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej 5 tys. złotych.

Dotacja może być udzielona jeżeli: budowa będzie prowadzona na obszarze, na którym nie przewiduje się zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi Gminy Tymbark, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej;
podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe z  przyczyn technicznych lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej osobiście w Urzędzie Gminy Tymbark lub listownie przesyłając na adres Urzędu Gminy Tymbark 34-650 Tymbark 49. Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację programu. Wniosek o udzielenie dotacji celowej należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie można uzyskać w Urzędzie Gminy Tymbark pokój nr 16 lub telefonicznie pod numerem 18 332 51 41.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in