Niedziela, 16 czerwca
Alina, Justyn, Justyna, Aneta, Benon

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy

11.10.2018 07:15:00 PAN 4 3626

We wrześniu 2018 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowały 4204 osoby. W stosunku do sierpnia b.r. liczba ta wzrosła o 21 osób, natomiast w porównaniu do września ubiegłego roku była mniejsza o 635 osób. Większość osób bezrobotnych (86,3%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (6,5%) odsetek zarejestrowanych, 141 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 822 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (87,4%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczane są osoby m.in.: do 30. r. ż. – 1631 osób, powyżej 50. r. ż. – 791 osób, posiadające co najmniej jedno dziecko do 6. r. ż. – 1049 osób, niepełnosprawne – 141 osób, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. r. ż. – 7 osób, długotrwale bezrobotne – 2085 osób. Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 49,6% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Powiatowy Urząd Pracy kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 12,2% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 sierpnia 2018 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła: w kraju 5,8% (spadek o 0,1% w stosunku do lipca 2018 r.), w województwie małopolskim 4,8% (na poziomie m-ca lipca 2018 r.), a w powiecie limanowskim 7,7 % (spadek o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

We wrześniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 735 osób tj. o 138 więcej niż w miesiącu poprzednim, z czego 64,1% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 714 osób. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (432 osoby).

Warto zwrócić uwagę, że 75,2% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy. Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy we wrześniu b.r. podjęło 107 osób, w tym: prace interwencyjne – 49 osób, roboty publiczne – 2 osoby, refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 22 osoby, w ramach bonu na zasiedlenie – 5 osób, w ramach bonu zatrudnieniowego – 3 osoby, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 4 osoby, podjęcie działalności gospodarczej – 15 osób, w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia –7 osób. Ponadto na szkolenie skierowano 2 osoby, na staż 81 osób.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 69 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 85 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 24 osoby odmówiły przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy,8 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 3 osoby osiągnęły wiek emerytalny,10 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

We wrześniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 313 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko 1 dotyczyła osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Od początku 2018 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy) skorzystały łącznie 1854 osoby bezrobotne, w tym skierowano do pracy: 313 osób w ramach prac interwencyjnych, 48 osób w ramach robót publicznych, 244 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej, 165 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 24 osoby w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50. r. ż., 22 osoby w ramach bonu zatrudnieniowego, 75 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie, 86 osób w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30. r. ż. Ponadto skierowano: 477 osób na staż (w tym 2 w ramach bonu stażowego), 382 osób na szkolenia zawodowe (w tym 1 w ramach bonu szkoleniowego), 18 osób na prace społecznie-użyteczne.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in