Piątek, 05 marca
Adrian, Fryderyk, Teofil, Aurora, Oliwia

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Miasta Limanowa

19.02.2021 13:40:00 UMLimanowa 290

Zapraszam na XXXVII Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 26 lutego 2021 r. o godzinie 10 00.

Porządek obrad:


1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2021 rok

B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2021 do 2040

C. w sprawie zmiany uchwały nr XVII.127.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Miasta Limanowa

D. w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości

E. w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości

F. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 20,54 mpołożonego w Limanowej przy ulicy Matki Boskiej Bolesnej 10A w Limanowej

G. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa

H. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionych przez Marka S. i Radosława Z. w interesie publicznym

I. w sprawie uznania za niezasadne wezwania Pana J.J. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XXXIII/199/2004  z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

7. Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ze spraw zleconych.

8. Inicjatywy uchwałodawcze.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.


                                                                                                                            /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                          Przewodnicząca Rady Miasta

 
udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in