Piątek, 05 marca
Adrian, Fryderyk, Teofil, Aurora, Oliwia

Sprzedaż służbowego samochodu osobowego marki FORD MONDEO 1,8 TDCi

08.02.2021 09:50:00 UGLimanowa 1135

ZARZĄDZENIE Nr 18/2021 WÓJTA GMINY LIMANOWA z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki FORD MONDEO 1,8 TDCi.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa zarządza, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego samochód osobowy marki FORD MONDEO 1,8 TDCi, rok produkcji 2007, o numerze rejestracyjnym KLI 08805, będący własnością Gminy Limanowa.
§ 2.

  1. Ustala się cenę wywoławczą samochodu, o którym mowa w § 1, w wysokości 6.500,00 zł brutto ( w tym 23 % VAT).
  2. Ustala się treść ogłoszenia o sprzedaży, które stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

  1. Grzegorz Krzak – Przewodniczący Komisji,
  2. Ryszard Lachor – Członek Komisji,
  3. Małgorzata Leżańska – Sekretarz Komisji.

§ 4.
Zadaniem Komisji Przetargowej będzie przeprowadzenie przetargu i sporządzenie protokołu  z jego przebiegu.
§ 5.
Pojazd zostanie przekazany nabywcy po wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu, na konto bankowe Urzędu Gminy Limanowa, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


https://www.gminalimanowa.pl/a...

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in