Przetarg na dzierżawę terenu

18.01.2012 00:00:00 UMLimanowa 2043

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta LimanowaBurmistrz Miasta Limanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 8 m2 na okres 10 lat, stanowiącego własność Miasta Limanowa położonego w Limanowej przy ul. Mały Rynek w obrębie ewid.5 m. Limanowa będącego częścią działki ewid. 542/1 dla której urządzona jest księga wieczysta KW 31661 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych – z przeznaczeniem pod budowę obiektu handlowego – kiosku niezwiązanego z gruntem w sposób trwały.

Projektowany obiekt zlokalizowany będzie bezpośrednio przy wiacie przystankowej w miejscu istniejącego kiosku. Architektura obiektu handlowego podlega uzgodnieniu z Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 127.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka ewid. 452/1 leży w liniach rozgraniczających dróg publicznych symbol – KDD w których dopuszcza się sytuowanie wiat przystankowych i kiosków na warunkach uzgodnionych z Zarządcą drogi.

Budowa obiektu może nastąpić na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.
W obiekcie handlowym nie dopuszcza się handlu napojami alkoholowymi.
Wszystkie koszty związane z wybudowaniem obiektu i urządzeniem terenu będzie ponosił dzierżawca.

Cena wywoławcza 1m2 miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 120,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100). Do wylicytowanej kwoty miesięcznego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2012r. o godzinie 10 w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 18.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1500,00 zł w terminie do dnia 6 lutego 2012r.
Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa, Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 7 lutego 2012r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy terenu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet opłaty miesięcznego czynszu dzierżawnego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od dnia przetargu.
Czynsz dzierżawny wnoszony będzie do ostatniego dnia kończącego dany miesiąc, a aktualizowany będzie raz w roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego.
Termin spisania umowy dzierżawy zostanie ustalony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Z projektem umowy dzierżawy można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa.

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel. 18 337-20-54 wew.166, 164.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

www.miasto.limanowa.pl

 

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in