Środa, 25 maja
Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena, Magda

10 grudnia odbędzie się LI Sesja Rady Miasta Limanowa

06.12.2021 08:15:00 UMLimanowa 498

Zapraszam na LI Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 10 00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Limanowa w roku szkolnym 2020/2021.
  5. Wystąpienia osób zaproszonych.
  6. Pytania radnych do osób zaproszonych.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
  9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2021 rok

B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2021 do 2040

C. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Limanowa na lata 2021 –2026”

D. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Limanowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022″

E. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Limanowa na 2022 r.

F. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa

G. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej umorzenia z urzędu należności Miasta Limanowa o charakterze cywilnoprawnym przypadającej od dłużnika wobec bezskuteczności jej egzekucji

H. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 667/2

I. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

J. w sprawie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Limanowa

K. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Limanowa i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

10. Inicjatywy uchwałodawcze.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.Wolne wnioski.
13.Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                       /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in