Niedziela, 26 czerwca
Jan, Paweł, Paulina, Rudolfina

Transmisja sesji Rady Gminy

27.05.2022 00:07:00 PAN 0 1130

Niedźwiedź. Dziś w sali narad Domu Kultury im. ks. Franciszka Baradzieja obędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Niedźwiedź. Początek transmisji obrad o godzinie 14:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok (do protokołu).
5. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu z realizacji zadań w 2021 roku (do protokołu).
6. Informacje o finansowaniu oświaty.
7. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
8. Informacja Wójta z postępu prac dotyczących rozbudowy ośrodka zdrowia w Porębie Wielkiej.
9. Informacja z pracy Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
10. Zapytania skierowane do Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2022 rok;
b) zmiany uchwały nr XXXV/255/2022 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niedźwiedź;
c) ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Niedźwiedź;
d) ustalenia zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Rady Gminy Niedźwiedź;
e) ustalenia zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom jednostek pomocniczych Gminy Niedźwiedź;
f) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;
g) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Niedźwiedź, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania.
h) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w udziale 100/20736 części we własności nieruchomości (dróg) tj. działek ewidencyjnych nr 747, 2137 w Niedźwiedziu;
i) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w udziale 2/60 części we własności nieruchomości (dróg) tj. działek ewidencyjnych nr 57, 55/2 w Koninie;
j) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Porębie Wielkiej składających się z działek ewidencyjnych nr 3688/2 i 3695/2.
12. Interpelacje i zapytania Radnych.
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
14. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
15. Dyskusja i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in