Czwartek, 30 czerwca
Emilia, Lucyna, Rajmund, Arnold

Oświadczenie burmistrza: 'reportaż TVN stronniczy, pomija istotne fakty'

11.03.2016 18:38:53 PAN 71 22160

Limanowa. - W programie TVN „Uwaga” w sposób stronniczy i z pominięciem istotnych faktów przedstawiono realizację programu „Rom na swoim”, co spowodowało negatywne oceny mojego postępowania - pisze burmistrz Limanowej Władysław Bieda w oświadczeniu wydanym w związku z emisją reportażu pt. „Chcą utworzyć romskie getto”.

Emisja materiału na temat romskich rodzin z ul. Wąskiej w Limanowej w czwartkowym programie „Uwaga” telewizji TVN, wywołała spore oburzenie. W ocenie mieszkańców miasta, reportaż nie był obiektywny, gdyż nie zawarto w nim wielu istotnych faktów.

Podobnie do materiału odnoszą się władze miasta Limanowa. Dziś limanowski magistrat opublikował stanowisko w sprawie reportażu pod tytułem „Chcą utworzyć romskie getto, którego autorem jest Michał Fuja. Samorząd przedstawia również kalendarium działań podjętych w celu poprawy warunków mieszkaniowych limanowskich Romów.

Poniżej treść oświadczenia burmistrza Limanowej, Władysława Biedy:

Szanowni Państwo.

W związku z emisją reportażu „Chcą utworzyć romskie getto?” w programie TVN UWAGA, w którym w sposób stronniczy i z pominięciem istotnych faktów przedstawiono realizację programu „Rom na swoim” - co spowodowało negatywne oceny mojego postępowania - informuję, że:

1. Pan Redaktor mimo, iż został o tym poinformowany i informacja ta została nagrana nie przedstawił podstawowego FAKTU, iż rodzina romska WYRAZIŁA ZGODĘ na zmianę miejsca zamieszkania do Czchowa. Zgoda ta została wyrażona dwukrotnie - po raz pierwszy podpisując umowę w Urzędzie Miasta i po raz drugi przed notariuszem (podpisali wszyscy pełnoletni). Przed notariuszem podpisana została umowa 27 listopada 2015 roku, a dopiero 30 listopada Miasto zakupiło nieruchomość. Po zakupie nieruchomości zamiar przeprowadzenia się tej rodziny był dalej podtrzymywany gdyż 1.12 2015 – Pan Murkowski zwrócił się do UM Limanowa o potwierdzenie, iż Miasto zakupiło dom w Czchowie w celu poprawienia, między innymi, jego sytuacji mieszkaniowej - i takie potwierdzenie otrzymał. Dopiero około 21 grudnia Romowie odmówili przeniesienia się do Czchowa co wyrazili poprzez wycofanie swojego oświadczenia na piśmie w dniu 29.01.2016 roku.

2. W wypowiedzi przedstawiciela Romów z Andrychowa zostało podniesione, że należało prowadzić najpierw rozmowy i uzgodnienia miejsca zamieszkania z Romami - co sugeruje, że w Limanowej nie było to czynione. Działałem właśnie tak jak powinienem, prowadzone były rozmowy, mało tego – rodzinom tym pokazano kilka nieruchomości i na koniec na nieruchomość w Czchowie rodziny te wyraziły zgodę.

3. Jak widać z powyższego – sprawa zakupu domu BYŁA konsultowana z rodzinami romskimi – dopiero po ich ZGODZIE na zakup domu w Czchowie – dom ten został przez Miasto kupiony w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych tych rodzin.

4. Pan redaktor – mimo, iż był o tym poinformowany - nie zwrócił uwagi na to, że wyrażenie zgody na zabranie przydatnych rzeczy z budynku na ul. Wąskiej przez rodzinę pana Zygmunta Oraczki z Marcinkowic nastąpiło w sytuacji, gdy była zgoda Pana Murkowskiego i pozostałych Romów na przeniesienie się do Czchowa – tj. pomiędzy 30 listopada a 21 grudnia 2015 roku! I nic nie wskazywało na to, że budynek nie zostanie opróżniony do 24 grudnia.

5. Przedstawienie wypowiedzi Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich z komentarzem, że RPO również jest przeciwny takiemu postępowaniu burmistrza Limanowej, w sytuacji gdy Zastępca RPO Pani dr Sylwia Spurek tak naprawdę krytykuje działania Burmistrza Czchowa – mówiąc między innymi, że Romowie boją się przejścia do Czchowa z powodu wypowiedzi Burmistrza Czchowa w których zapowiadał, że będą mieli problemy z zameldowaniem, dostawą wody, uzyskaniem świadczeń socjalnych czy też przyjęciem dzieci do szkoły publicznej – świadczy o braku rzetelności dziennikarskiej prowadzącego program.

6. To właśnie działania władz Czchowa wprowadzają zamieszanie i niepokój wśród Romów którzy mają się przenieść do tej miejscowości, to Burmistrz Czchowa wydał zarządzenie, łamiąc prawo, uniemożliwiające swobodne dysponowanie nieruchomością której właścicielem jest Miasto Limanowa. Ograniczenie praw właściciela nieruchomości, w państwie prawa jest niedopuszczalne i winno być ścigane z urzędu – tego jednak Pan Redaktor „nie zauważa”.

Jak widać z powyższego redaktor prowadzący program, pomimo, że był o tym informowany i informacje te posiada w nagraniach, pomija wypowiedzi które nie pasują i kompletnie podważają tezę postawioną w tytule i całym programie.

Przedstawione powyżej FAKTY całkowicie przeczą tej tezie więc należy uznać, że dlatego zostały całkowicie pominięte.

W związku z powyższym informuję, iż podjąłem działanie przewidziane prawem i będę się domagał sprostowania oraz przedstawienia wszystkich faktów w tej sprawie przez program TVN Uwaga.

W podpisie: Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda

Kalendarium realizacji „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”:

30.01.2015 r.
Złożenie wniosku o realizację zadania pn. „Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej” – dotyczy budynku na ul. Wąskiej w Limanowej o remonty
4.05.2015 r.
Podpisanie umowy o pośrednictwo w zakupie nieruchomości w Marcinkowicach
19.06.2015 r.
Opinia prawna o możliwościach zakupu nieruchomości dla rodzin romskich poza terenem miasta Limanowa i przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie
22.06.2015 r.
Wniosek o zwiększenie dotacji o 200 000,00 zł i zmiana przeznaczenia dotacji z remontu na zakup nieruchomości, we wniosku informacja o znalezieniu budynku dla rodziny romskiej 20 osobowej.
23.06.2015 r.
Wniosek na Komisje Rady Miasta Limanowa o wyrażenie zgody na nabycie budynków do zasobu gminy z wykorzystaniem dotacji celowej z „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”. – opinia pozytywna 29.06.2015 r.
26.06.2015 r.
Podpisanie porozumienia nr BW-V.3212.7.2015 o przyznaniu dotacji w wysokości 152 216,00 zł na zakup nieruchomości
15.07.2015 r.
Oglądanie budynku w Łabowej wspólnie z Panem Murkowskim
30.07.2015 r.
Uchwała nr XIII.100.2015 Rady Miasta Limanowa z 30.07.2015 r. w sprawie realizacji zadania dotyczącego poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej z terenu Miasta Limanowa – Uchwała nr XX.154.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. o sprostowanie błędu pisarskiego w uchwale nr XIII.100.2015.
20.08.2015 r.
Wniosek o zwiększenie w roku 2015 dotacji celowej na zakup nieruchomości o kwotę 274 384,00 zł.
31.08 2015 r.
Wspólny wyjazd z przedstawicielami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w celu zobaczenia nieruchomości w Marcinkowicach i Łabowej, które ewentualnie zostałyby nabyte dla rodzin romskich.
2.09.2015 r.
Zapytanie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o posiadanych przez Miasto Limanowa w zasobie lokali zastępczych, możliwości zakupu domów lub mieszkań na terenie miasta Limanowa, o posiadanych nieruchomościach na których miasto mogłoby zlokalizować kontenery mieszkaniowe, o dysponowaniu opinii prawnej umożliwiającej nieodpłatne użytkowanie lokali komunalnych na terenie innej gminy, przez mieszkańców tejże innej gminy.
Odpowiedź na zapytanie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wrzesień 2015 r.
Prezentowanie zdjęć budynku w Łabowej rodzinie Pana Murkowskiego, Oraczko, Dąga.
Odmowa zamieszkania w budynku w Łabowej przez rodzinę Pana Murkowskiego, Oraczko, Dąga.
5.10.2015 r.
Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich o sytuację mieszkaniową rodziny Państwa Zofii i Tobiasza Oraczko – rodziny która zamieszkała w Marcinkowicach.
Notatka spisana w Marcinkowicach z kolejnych oględzin budynku przez rodzinę romską Pana Zygmunta Oraczki w obecności właściciela budynku, Burmistrza Miasta Limanowa i Kierownika Wydz. ZP.
Podpisanie umowy o rozwiązaniu umowy najmu lokalu mieszkalnego ul. Wąska i dobrowolnym przeprowadzeniu się do nieruchomości nabytej w Marcinkowicach – podpisana przez wszystkie osoby pełnoletnie w rodzinie Pana Zygmunta Oraczki.
Podpisanie przez wszystkich pełnoletnich oświadczenia o poddaniu się egzekucji opuszczenia lokalu mieszkalnego ul. Wąska i przeprowadzeniu się do Marcinkowic.
6.10.2015 r.
Przesłanie zaktualizowanego wniosku poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej - wniosek na dotację w wysokości 382 216,00 zł.
14.10.2015 r.
Podpisanie umowy o pośrednictwo w zakupie budynku w Czchowie.
Oglądanie nieruchomości w Czchowie przez Pana Murkowskiego oraz przedstawicieli pozostałych rodzin.
16.10.2016 r.
Spisanie aktu notarialnego zakupu budynku w Marcinkowicach i protokołu ustalającego warunki nabycia nieruchomości.
19.10.2015 r.
Wypowiedzenie umów najmu lokalu mieszkalnego ul. Wąska ze skutkiem na koniec miesiąca
26.10.2015 r.
Informacja od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o zwiększeniu środków dotacji o kwotę 230 000,00 zł.
27.10.2015 r.
Przesłanie harmonogramu rzeczowo – finansowego na realizację zadania.
30.10.2015 r.
Protokół zdawczo – odbiorczy budynku w Marcinkowicach pomiędzy byłym właścicielem budynku a Miastem Limanowa.
2.11.2015 r.
Zawiadomienie o terminie podpisania umowy użytkowania budynku mieszkalnego w Czchowie oraz zobowiązania się do przeprowadzenia się do przedmiotowego budynku – 4.11.2015 r.
Odmowa przyjęcia pisma w tej sprawie
5.11.2015 r.
Podpisanie oświadczeń o poddaniu się egzekucji wyprowadzenia się z lokali mieszkalnych na ul. Wąskiej i zamieszkania w budynku w Zalesiu, który został wybrany przez rodzinę romską.
9.11.2015 r.
Właściciel nieruchomości odstąpił od sprzedaży budynku w Zalesiu.
6.11.2015 r.
Podpisanie aneksu nr 1 z dnia 6.11.2015r. do porozumienia zwiększającego środki dotacji do kwoty 382 216,00 zł.
12.11.2015 r.
Podpisanie umowy użytkowania budynku w Marcinkowicach przez rodzinę Pana Zygmunta Oraczki.
13.11.2015 r.
Zlecenie robót budowlano – remontowych budynku w Marcinkowicach.
23.11.2015r.
Oglądanie budynku w Mordarce – właściciel nie wyraził zgody na sprzedaż.
26.11.2015 r.
Zlecenie wykonania tabliczki informującej o zakupieniu nieruchomości w Marcinkowicach z dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.
27.11.2015 r.
Oglądanie budynku w Krośnicy – budynek nieodpowiedni dla tak dużej rodziny – brak zgody Romów na przeniesienie tego budynku.
Podpisanie umowy w sprawie przeprowadzenia się do Czchowa rodzin z ulicy Wąskiej w Limanowej wraz z podpisaniem oświadczeń o poddaniu się egzekucji przeprowadzenia się do budynku w Czchowie.
30.11.2015 r.
Podpisanie aktu notarialnego nabycia budynku w Czchowie i protokołu rokowań warunków nabycia budynku.
Rachunek za czynności notarialne.
Rachunek za pośrednictwo w nabyciu nieruchomości w Czchowie.
1.12.2015 r.
Umowa o przewiezienie osób z mieszkania ul. Wąska do budynku w Marcinkowicach.
Rozliczenie częściowe realizacji zadania część finansowa (przedłożone dokumenty potwierdzające poniesione koszty nabycia nieruchomości w Marcinkowicach i Czchowie).
Wniosek Pana Rafała Murkowskiego o wydanie zaświadczenia, że zamieszka w nieruchomości w miejscowości Czchów.
Odpowiedź urzędu na wniosek Pana Murkowskiego.
2.12.2015 r.
Protokół zdawczo – odbiorczy budynku w Marcinkowicach rodzinie Pana Zygmunta Oraczki.
7.12.2015 r.
Umowa na roboty budowlane remont budynku w Czchowie.
11.12.2015 r.
Wydanie nieruchomości w Czchowie przez byłych właścicieli.
18.12.2015 r.
Zlecenie dalszego remontu budynku w Marcinkowicach o elementy które wynikły w trakcie użytkowania budynku przez rodzinę Pana Z. Oraczkę.
21.12.2015 r.
Złożenie oświadczenia przez Burmistrza o dysponowaniu budynkiem w Czchowie gotowym do zamieszkania przez rodziny – odmowa przyjęcia oświadczenia przez Romów z ul. Wąskiej.
23.12.2015 r.
Złożony wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym – oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.
Wniosek Miasta Limanowa o przesunięcie terminu realizacji zadania „Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej”.
28.12.2015 r.
Kontrola budynku w Marcinkowicach przez nadzór budowlany z Nowego Sącza.
30.12.2015 r.
Podpisanie aneksu nr 2 do porozumienia w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania.
31.12.2015 r.
Propozycja służenia pomocą prawną przy przeprowadzeniu się miejscowości Czchów – odmowa przyjęcia pomocy.
5.01.2016 r.
Pismo mieszkańców ul. Wąskiej w Limanowej dlaczego zapisy w umowie użytkowania budynku w Czchowie są w sprzeczności z ustawą o ochronie praw lokatorów mieszkalnych.
18.01.2016 r.
Odpowiedz na pismo rodzin romskich dotyczące umowy użytkowania budynku w Czchowie.
Oddalenie wniosku o klauzulę wykonalności.
21.01.2016 r.
Złożenie ponowne wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym.
25.01.2016 r.
Nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym.
29.01.2016 r.
Złożenie oświadczenia osób z ul. Wąskiej 8 o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu i groźby.
16.02.2016 r.
Złożenie przez osoby z ul. Wąskiej zażalenia na postanowienie sądowe nadające klauzulę wykonalności.
17.02.2016 r.
Zarządzenie Burmistrza Czchowa o zakazie zasiedlania nieruchomości.
23.02.2015 r.
Przysłanie umowy na dostarczanie wody – brak zwrotnego przesłania do nas.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in