-4°   dziś 1°   jutro
Wtorek, 05 grudnia Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Oświadczenie burmistrza: 'reportaż TVN stronniczy, pomija istotne fakty'

11.03.2016 18:38:53 pan
71 22860

Limanowa. - W programie TVN „Uwaga” w sposób stronniczy i z pominięciem istotnych faktów przedstawiono realizację programu „Rom na swoim”, co spowodowało negatywne oceny mojego postępowania - pisze burmistrz Limanowej Władysław Bieda w oświadczeniu wydanym w związku z emisją reportażu pt. „Chcą utworzyć romskie getto”.

Emisja materiału na temat romskich rodzin z ul. Wąskiej w Limanowej w czwartkowym programie „Uwaga” telewizji TVN, wywołała spore oburzenie. W ocenie mieszkańców miasta, reportaż nie był obiektywny, gdyż nie zawarto w nim wielu istotnych faktów.

Podobnie do materiału odnoszą się władze miasta Limanowa. Dziś limanowski magistrat opublikował stanowisko w sprawie reportażu pod tytułem „Chcą utworzyć romskie getto, którego autorem jest Michał Fuja. Samorząd przedstawia również kalendarium działań podjętych w celu poprawy warunków mieszkaniowych limanowskich Romów.

Poniżej treść oświadczenia burmistrza Limanowej, Władysława Biedy:

Szanowni Państwo.

W związku z emisją reportażu „Chcą utworzyć romskie getto?” w programie TVN UWAGA, w którym w sposób stronniczy i z pominięciem istotnych faktów przedstawiono realizację programu „Rom na swoim” - co spowodowało negatywne oceny mojego postępowania - informuję, że:

1. Pan Redaktor mimo, iż został o tym poinformowany i informacja ta została nagrana nie przedstawił podstawowego FAKTU, iż rodzina romska WYRAZIŁA ZGODĘ na zmianę miejsca zamieszkania do Czchowa. Zgoda ta została wyrażona dwukrotnie - po raz pierwszy podpisując umowę w Urzędzie Miasta i po raz drugi przed notariuszem (podpisali wszyscy pełnoletni). Przed notariuszem podpisana została umowa 27 listopada 2015 roku, a dopiero 30 listopada Miasto zakupiło nieruchomość. Po zakupie nieruchomości zamiar przeprowadzenia się tej rodziny był dalej podtrzymywany gdyż 1.12 2015 – Pan Murkowski zwrócił się do UM Limanowa o potwierdzenie, iż Miasto zakupiło dom w Czchowie w celu poprawienia, między innymi, jego sytuacji mieszkaniowej - i takie potwierdzenie otrzymał. Dopiero około 21 grudnia Romowie odmówili przeniesienia się do Czchowa co wyrazili poprzez wycofanie swojego oświadczenia na piśmie w dniu 29.01.2016 roku.

2. W wypowiedzi przedstawiciela Romów z Andrychowa zostało podniesione, że należało prowadzić najpierw rozmowy i uzgodnienia miejsca zamieszkania z Romami - co sugeruje, że w Limanowej nie było to czynione. Działałem właśnie tak jak powinienem, prowadzone były rozmowy, mało tego – rodzinom tym pokazano kilka nieruchomości i na koniec na nieruchomość w Czchowie rodziny te wyraziły zgodę.

3. Jak widać z powyższego – sprawa zakupu domu BYŁA konsultowana z rodzinami romskimi – dopiero po ich ZGODZIE na zakup domu w Czchowie – dom ten został przez Miasto kupiony w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych tych rodzin.

4. Pan redaktor – mimo, iż był o tym poinformowany - nie zwrócił uwagi na to, że wyrażenie zgody na zabranie przydatnych rzeczy z budynku na ul. Wąskiej przez rodzinę pana Zygmunta Oraczki z Marcinkowic nastąpiło w sytuacji, gdy była zgoda Pana Murkowskiego i pozostałych Romów na przeniesienie się do Czchowa – tj. pomiędzy 30 listopada a 21 grudnia 2015 roku! I nic nie wskazywało na to, że budynek nie zostanie opróżniony do 24 grudnia.

5. Przedstawienie wypowiedzi Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich z komentarzem, że RPO również jest przeciwny takiemu postępowaniu burmistrza Limanowej, w sytuacji gdy Zastępca RPO Pani dr Sylwia Spurek tak naprawdę krytykuje działania Burmistrza Czchowa – mówiąc między innymi, że Romowie boją się przejścia do Czchowa z powodu wypowiedzi Burmistrza Czchowa w których zapowiadał, że będą mieli problemy z zameldowaniem, dostawą wody, uzyskaniem świadczeń socjalnych czy też przyjęciem dzieci do szkoły publicznej – świadczy o braku rzetelności dziennikarskiej prowadzącego program.

6. To właśnie działania władz Czchowa wprowadzają zamieszanie i niepokój wśród Romów którzy mają się przenieść do tej miejscowości, to Burmistrz Czchowa wydał zarządzenie, łamiąc prawo, uniemożliwiające swobodne dysponowanie nieruchomością której właścicielem jest Miasto Limanowa. Ograniczenie praw właściciela nieruchomości, w państwie prawa jest niedopuszczalne i winno być ścigane z urzędu – tego jednak Pan Redaktor „nie zauważa”.

Jak widać z powyższego redaktor prowadzący program, pomimo, że był o tym informowany i informacje te posiada w nagraniach, pomija wypowiedzi które nie pasują i kompletnie podważają tezę postawioną w tytule i całym programie.

Przedstawione powyżej FAKTY całkowicie przeczą tej tezie więc należy uznać, że dlatego zostały całkowicie pominięte.

W związku z powyższym informuję, iż podjąłem działanie przewidziane prawem i będę się domagał sprostowania oraz przedstawienia wszystkich faktów w tej sprawie przez program TVN Uwaga.

W podpisie: Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda

Kalendarium realizacji „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”:

30.01.2015 r.
Złożenie wniosku o realizację zadania pn. „Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej” – dotyczy budynku na ul. Wąskiej w Limanowej o remonty
4.05.2015 r.
Podpisanie umowy o pośrednictwo w zakupie nieruchomości w Marcinkowicach
19.06.2015 r.
Opinia prawna o możliwościach zakupu nieruchomości dla rodzin romskich poza terenem miasta Limanowa i przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie
22.06.2015 r.
Wniosek o zwiększenie dotacji o 200 000,00 zł i zmiana przeznaczenia dotacji z remontu na zakup nieruchomości, we wniosku informacja o znalezieniu budynku dla rodziny romskiej 20 osobowej.
23.06.2015 r.
Wniosek na Komisje Rady Miasta Limanowa o wyrażenie zgody na nabycie budynków do zasobu gminy z wykorzystaniem dotacji celowej z „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”. – opinia pozytywna 29.06.2015 r.
26.06.2015 r.
Podpisanie porozumienia nr BW-V.3212.7.2015 o przyznaniu dotacji w wysokości 152 216,00 zł na zakup nieruchomości
15.07.2015 r.
Oglądanie budynku w Łabowej wspólnie z Panem Murkowskim
30.07.2015 r.
Uchwała nr XIII.100.2015 Rady Miasta Limanowa z 30.07.2015 r. w sprawie realizacji zadania dotyczącego poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej z terenu Miasta Limanowa – Uchwała nr XX.154.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. o sprostowanie błędu pisarskiego w uchwale nr XIII.100.2015.
20.08.2015 r.
Wniosek o zwiększenie w roku 2015 dotacji celowej na zakup nieruchomości o kwotę 274 384,00 zł.
31.08 2015 r.
Wspólny wyjazd z przedstawicielami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w celu zobaczenia nieruchomości w Marcinkowicach i Łabowej, które ewentualnie zostałyby nabyte dla rodzin romskich.
2.09.2015 r.
Zapytanie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o posiadanych przez Miasto Limanowa w zasobie lokali zastępczych, możliwości zakupu domów lub mieszkań na terenie miasta Limanowa, o posiadanych nieruchomościach na których miasto mogłoby zlokalizować kontenery mieszkaniowe, o dysponowaniu opinii prawnej umożliwiającej nieodpłatne użytkowanie lokali komunalnych na terenie innej gminy, przez mieszkańców tejże innej gminy.
Odpowiedź na zapytanie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wrzesień 2015 r.
Prezentowanie zdjęć budynku w Łabowej rodzinie Pana Murkowskiego, Oraczko, Dąga.
Odmowa zamieszkania w budynku w Łabowej przez rodzinę Pana Murkowskiego, Oraczko, Dąga.
5.10.2015 r.
Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich o sytuację mieszkaniową rodziny Państwa Zofii i Tobiasza Oraczko – rodziny która zamieszkała w Marcinkowicach.
Notatka spisana w Marcinkowicach z kolejnych oględzin budynku przez rodzinę romską Pana Zygmunta Oraczki w obecności właściciela budynku, Burmistrza Miasta Limanowa i Kierownika Wydz. ZP.
Podpisanie umowy o rozwiązaniu umowy najmu lokalu mieszkalnego ul. Wąska i dobrowolnym przeprowadzeniu się do nieruchomości nabytej w Marcinkowicach – podpisana przez wszystkie osoby pełnoletnie w rodzinie Pana Zygmunta Oraczki.
Podpisanie przez wszystkich pełnoletnich oświadczenia o poddaniu się egzekucji opuszczenia lokalu mieszkalnego ul. Wąska i przeprowadzeniu się do Marcinkowic.
6.10.2015 r.
Przesłanie zaktualizowanego wniosku poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej - wniosek na dotację w wysokości 382 216,00 zł.
14.10.2015 r.
Podpisanie umowy o pośrednictwo w zakupie budynku w Czchowie.
Oglądanie nieruchomości w Czchowie przez Pana Murkowskiego oraz przedstawicieli pozostałych rodzin.
16.10.2016 r.
Spisanie aktu notarialnego zakupu budynku w Marcinkowicach i protokołu ustalającego warunki nabycia nieruchomości.
19.10.2015 r.
Wypowiedzenie umów najmu lokalu mieszkalnego ul. Wąska ze skutkiem na koniec miesiąca
26.10.2015 r.
Informacja od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o zwiększeniu środków dotacji o kwotę 230 000,00 zł.
27.10.2015 r.
Przesłanie harmonogramu rzeczowo – finansowego na realizację zadania.
30.10.2015 r.
Protokół zdawczo – odbiorczy budynku w Marcinkowicach pomiędzy byłym właścicielem budynku a Miastem Limanowa.
2.11.2015 r.
Zawiadomienie o terminie podpisania umowy użytkowania budynku mieszkalnego w Czchowie oraz zobowiązania się do przeprowadzenia się do przedmiotowego budynku – 4.11.2015 r.
Odmowa przyjęcia pisma w tej sprawie
5.11.2015 r.
Podpisanie oświadczeń o poddaniu się egzekucji wyprowadzenia się z lokali mieszkalnych na ul. Wąskiej i zamieszkania w budynku w Zalesiu, który został wybrany przez rodzinę romską.
9.11.2015 r.
Właściciel nieruchomości odstąpił od sprzedaży budynku w Zalesiu.
6.11.2015 r.
Podpisanie aneksu nr 1 z dnia 6.11.2015r. do porozumienia zwiększającego środki dotacji do kwoty 382 216,00 zł.
12.11.2015 r.
Podpisanie umowy użytkowania budynku w Marcinkowicach przez rodzinę Pana Zygmunta Oraczki.
13.11.2015 r.
Zlecenie robót budowlano – remontowych budynku w Marcinkowicach.
23.11.2015r.
Oglądanie budynku w Mordarce – właściciel nie wyraził zgody na sprzedaż.
26.11.2015 r.
Zlecenie wykonania tabliczki informującej o zakupieniu nieruchomości w Marcinkowicach z dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.
27.11.2015 r.
Oglądanie budynku w Krośnicy – budynek nieodpowiedni dla tak dużej rodziny – brak zgody Romów na przeniesienie tego budynku.
Podpisanie umowy w sprawie przeprowadzenia się do Czchowa rodzin z ulicy Wąskiej w Limanowej wraz z podpisaniem oświadczeń o poddaniu się egzekucji przeprowadzenia się do budynku w Czchowie.
30.11.2015 r.
Podpisanie aktu notarialnego nabycia budynku w Czchowie i protokołu rokowań warunków nabycia budynku.
Rachunek za czynności notarialne.
Rachunek za pośrednictwo w nabyciu nieruchomości w Czchowie.
1.12.2015 r.
Umowa o przewiezienie osób z mieszkania ul. Wąska do budynku w Marcinkowicach.
Rozliczenie częściowe realizacji zadania część finansowa (przedłożone dokumenty potwierdzające poniesione koszty nabycia nieruchomości w Marcinkowicach i Czchowie).
Wniosek Pana Rafała Murkowskiego o wydanie zaświadczenia, że zamieszka w nieruchomości w miejscowości Czchów.
Odpowiedź urzędu na wniosek Pana Murkowskiego.
2.12.2015 r.
Protokół zdawczo – odbiorczy budynku w Marcinkowicach rodzinie Pana Zygmunta Oraczki.
7.12.2015 r.
Umowa na roboty budowlane remont budynku w Czchowie.
11.12.2015 r.
Wydanie nieruchomości w Czchowie przez byłych właścicieli.
18.12.2015 r.
Zlecenie dalszego remontu budynku w Marcinkowicach o elementy które wynikły w trakcie użytkowania budynku przez rodzinę Pana Z. Oraczkę.
21.12.2015 r.
Złożenie oświadczenia przez Burmistrza o dysponowaniu budynkiem w Czchowie gotowym do zamieszkania przez rodziny – odmowa przyjęcia oświadczenia przez Romów z ul. Wąskiej.
23.12.2015 r.
Złożony wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym – oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.
Wniosek Miasta Limanowa o przesunięcie terminu realizacji zadania „Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej”.
28.12.2015 r.
Kontrola budynku w Marcinkowicach przez nadzór budowlany z Nowego Sącza.
30.12.2015 r.
Podpisanie aneksu nr 2 do porozumienia w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania.
31.12.2015 r.
Propozycja służenia pomocą prawną przy przeprowadzeniu się miejscowości Czchów – odmowa przyjęcia pomocy.
5.01.2016 r.
Pismo mieszkańców ul. Wąskiej w Limanowej dlaczego zapisy w umowie użytkowania budynku w Czchowie są w sprzeczności z ustawą o ochronie praw lokatorów mieszkalnych.
18.01.2016 r.
Odpowiedz na pismo rodzin romskich dotyczące umowy użytkowania budynku w Czchowie.
Oddalenie wniosku o klauzulę wykonalności.
21.01.2016 r.
Złożenie ponowne wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym.
25.01.2016 r.
Nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym.
29.01.2016 r.
Złożenie oświadczenia osób z ul. Wąskiej 8 o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu i groźby.
16.02.2016 r.
Złożenie przez osoby z ul. Wąskiej zażalenia na postanowienie sądowe nadające klauzulę wykonalności.
17.02.2016 r.
Zarządzenie Burmistrza Czchowa o zakazie zasiedlania nieruchomości.
23.02.2015 r.
Przysłanie umowy na dostarczanie wody – brak zwrotnego przesłania do nas.

udostępnij

Komentarze (71)

TuronGorski
2016-03-11 18:49:13
33 2
niestety ,panie Bieda po prostu wstyd.......
Odpowiedz
bimbambom
2016-03-11 18:51:59
2 51
Mieszkańcy Limanowej popierają Pana stanowisko Panie Burmistrzu!
Odpowiedz
Sandokann
2016-03-11 18:59:37
2 51
Jako mieszkaniec Limanowej jestem oburzony tak stronniczym podejściem TVN 'Uwaga' na powyższy temat. Zostaliśmy pokazani w świetle rasistów,oszołomów,głupców itp... To jest niedopuszczalne by stacja TVN w taki sposób przedstawiała romski problem i tak jednostronnie. DOLALIŚCIE OLIWNY DO OGNIA ...
Odpowiedz
Jack1212
2016-03-11 19:28:02
0 35
Turon .... cośtam wstydzić to się ty powinieneś . Panie Burmistrzu a może im oddać na własność ten budynek i niech mieszkają i sami wezmą odpowiedzialność za ewentualną katastrofę . Wtedy nie przyjdą po drzwi za 1200 zł bo się im należą , tylko będą musieli za nie zapłacić. Krew człowieka zalewa jak się widzi te ich pretensje i roszczenia o wszystko . Dzieci umieli narobić a teraz my mamy na ich utrzymanie łożyć. Ten biały nawet romem nie jest a podszywa się i wypowiada jako ich przywódca.
To tak jak idzie mrówka obok słonia po moście i mrówka mówi ale k... tupiemy.....
Odpowiedz
bearchen
2016-03-11 19:35:07
2 34
Oglupianie i manipulacja to najlepiej co wychodzi tej stacji, wiec czego sie spodziewaliscie??? Ze Was limanowian wystawia na pierwszy plan, pozwalajac przedstawic sytuacje tak jak naprawde w rzeczywistosci wyglada? Przykre, ze takie media rzadza w Polsce.
Odpowiedz
erik
2016-03-11 19:35:26
1 26
Stanowisko obywateli reprezentuje Pan bieda więc jest jasne i żaden TVN czy Michnik ma gówno do powiedzenia wić brać się do roboty i dbać o interesy mieszkańców co pracują płacą podatki i coś robią dla regionu i społeczności a nie jak ci Cyganie tylko gnoj
Odpowiedz
kinia434
2016-03-11 19:44:13
1 32
Mówiłam ,że tak to będzie... to są Romowie cwane skurwiele... 'getto' ie im marzy to zrobić im je zero zasiłków socjalnych, żywności itp ...niech zobaczą co to ciężkie życie.
Odpowiedz
hide
2016-03-11 19:47:05
1 28
A czego innego można się spodziewać po TVN? Są idealnie dopasowani do swoich odbiorców- lemingów i lewackich debili. Czasami mam wrażenie że jedynymi niezmanipulowanymi informacjami w tej stacji są data i godzina.
Odpowiedz
Ratownik
2016-03-11 19:49:49
1 5
cyt. - ' „Chcą utworzyć romskie getto” autorstwa Michała Fuji'. Proponuję w ramach protestu zaprzestać kupowania sprzętu marki Fuji :) :) :)
Odpowiedz
pinokio12
2016-03-11 19:51:56
10 1
wszystko wszystkim oczywiście ale kinia zamknij się !!!
Odpowiedz
marekmintal
2016-03-11 19:55:08
12 3
Limanowskie PiSiory są za tym aby ci Cygani pozostali w Limanowej, bo wtedy Bieda nie ma szans o reelekcję w następnych wyborach,
Odpowiedz
Rys
2016-03-11 20:03:52
0 11
Ale tutaj Romami tylko chyba ktoś… gra?. Dawniej jak im nikt nie mieszał w głowach było w miarę dobrze a jeszcze dawniej po prostu normalnie.
A chodzi tak naprawdę o politykę multi-kulti i innych przybyszów.

Portal limanowski podziela opinie i obawy mieszkańców czy dalej będzie KOdował i POwał NOwocześnie?.

Jeden artykuł z cyklu przyjaźni już przecież był. W innych krajach UE się nie sprawdza jednak. Czekamy na dalszy ciąg zachęty.
Odpowiedz
klaczu
2016-03-11 20:08:50
1 14
Pewnie pan Michal Fuji liczyl wlasnie na taka reakcje spoleczenstwa..bo tak naprawde ma gdzies los tych Romow..czy mieszkancow Limanowszczyzny....licza sie statystyki ....ogladalnosc... i kasa kasa kaaasssaaaaaa
Odpowiedz
zazula
2016-03-11 20:12:00
0 23
Skandalem i manipulacją jest reportaż TVN a nie postępowanie Burmistrza Biedy. Budujące jest bardzo wielkie poparcie mieszkańców dla Burmistrza w tej sprawie, ale to co się teraz dzieje jest drobiazgiem wobec największego aktualnego problemu Limanowej i powiatu. Tym problemem jest zarząd powiatu limanowskiego, który od lat prowadzi działania destrukcyjne, podważające autorytet Burmistrza, podgrzewające konflikty. Zmobilizujmy się wszyscy jak w sprawie rodzin z ulicy Krótkiej i rozwiążmy poważniejszy problem - Starosta i jego ekipa
Odpowiedz
dzidek84
2016-03-11 20:21:22
1 21
Od dzisiaj już nie oglądam tego zaklamanego programu TVN Uwaga widząc jak oni kręcą ten program weszac tanią sensacje nie patrząc na realia zaklamane to wszystko jak program PO.
Odpowiedz
kinia434
2016-03-11 20:34:19
3 5
@pinokio 12..masz portal na własność.. co zabraniasz mi wypowiedzi na nim? takie dorosłe są te twoje wpisy pod moją osobę ,że aż śmiech.. chcesz stanąć ze mną oko w oko ? Nie ma sprawy mogę do tego doprowadzić..Jedna osoba już się przekonała,że nie warto mi ubliżać... więc zastanów się.
Odpowiedz
Gusia62
2016-03-11 20:42:17
1 15
Popieram działania burmistrza.Jestem oburzona stroniczym programem uwaga..w limanowej jest duzo ludzi mieszkających w trudnych warunkach i bardzo chcielibybyć na miejscu tych romów.Mieszkam w limanowej i widze jak żyją i zachowują siepopieram dzialania burmistrza .Jestem oburzona rozgłośnieniem sprawy romow.Żadna krzywda się im nie dzieje.Do pracy ani do szkoly nie chodzą (chyba ze do trzeciej lklasy) Polskie dzieci też nie wszystkie mieszkaja koło szkoły. program uwaga w tvn bardzo stroniczy niezgodny z prawda Niejeden mieszkaniec limanowej cieszyłby sie z domu w prezencie. i nie kaprysił z lokalizacji
Odpowiedz
vsuchyv
2016-03-11 20:52:58
1 6
Na przestrzeni kilku lat na terenie Limanowej dochodziło do wielu incydentów z udziałem Romów. Czy starano się rozwiązać problemy, które doprowadzały do tych wydarzeń- raczej nie. Łatwiej było niektóre sprawy określić mianem 'małej szkodliwości społecznej czynu' inne po prostu przemilczeć, nic nie robić i zasłaniać się poprawnością polityczną, pozostać biernym. Teraz ta bierność daje owoce. Portal limanowa.in też ma w tym swój udział.
Odpowiedz
welo
2016-03-11 21:33:56
15 2
Oj Limanowianie! Uważacie się za takich gorliwych chrześcijan, a dzałacie jak rasiści.
Odpowiedz
Mogiel
2016-03-11 21:39:17
1 14
Zakłamana TVN tak jak cała PO i Starodawna Przefarbowana.
Odpowiedz
jeden1
2016-03-11 21:40:26
2 5
Tak,bieda i reelekcja...MINTAL przecież wszystkie POsrańce lubią 'udziwnienia'.No POchwal się chociaż częścią listu do JACYKOWA,nie daj się PrOsić.!
Odpowiedz
bimbambom
2016-03-11 21:49:34
2 13
Jack1212 bardzo dobrze pisze na początku dyskusji!
Nie wiem czy prawo na to zezwala, ale pomysł z tym aby im oddać ten budynek na Wąskiej na własność jest bardzo dobrym rozwiązaniem! Budynku w Czchowie nie chcą, mieszkac przy Wąskiej jako budynku komunalnym nie mogą bo sie zawali. Sytuacja patowa. Oddać im wiec ten budynek na własność. Bo przecież jak on pozostanie w zasobie gminnym to tam znowu trzeba bedzie utopić ogromne pieniądze na remont! A czy Państwo Romowie w ogóle płacą tam jakiś czynsz? W sumie to oni teraz i tak mieszkają tam bezumownie... Zaproponować budynek na własność albo Czchów i niech wybierają sami.
Odpowiedz
breko535
2016-03-11 21:56:08
0 20
Panie Bieda głowa do góry i TVN na dywanik.
Odpowiedz
czarnes
2016-03-11 22:11:10
0 13
TVN do Czchowa tam szukać rasistów!!!
Odpowiedz
Bimbas
2016-03-11 22:41:13
0 18
Moją propozycją jest 'wiec' poparcia dla burmistrza. Może przyjedzie mniej zakłamana stacja telewizyjna i pokaże co myślą mieszkańcy.
Odpowiedz
konto usunięte
2016-03-11 22:45:45
1 17

Aby żyć chodzę do pracy codziennie na 8 godzin, zarabiam 1600 zł,więc nie rozumie czemu oni wszystko maja za darmo.Remontuje dom,opłacam rachunki, nikomu nie robie krzywdy,to czemu nic nie dostaje od Państwa?! gdybym był romem to spałbym do południa,nic bym nie robił,to dostawałbym od Państwa czyli obywateli zapomoge i bawiłbym sie w PLANECIE!!!!. ?Niestety jestem Polakiem i nic mi sie nie nalezy gdyż mam stałą prace i zródło utrzymania i nikt mi domu nie kupuje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zastanówcie się czy to nie PRZESADA by w swoim kraju nie mieć nic za darmo tylko oddawać !!!!!POLSKA DLA POLAKÓW i każdego innego który chce żyć na własną kieszeń pracować!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Odpowiedz
artko7
2016-03-12 06:34:57
0 14
A czego można się spodziewać po takim g*wnie jak TVN? Jeszcze nie zdarzyło im się od początku zrobić rzetelnego materiału, zawsze pod bieżący nurt lewacki - jeśli ktoś jest zainteresowany wykrywaniem tego typu manipulacji tego i innych mediów przyokrągłostołowych to zapraszam na zelaznalogika.pl
Odpowiedz
magda30
2016-03-12 06:53:56
1 18
Cała ta sytuacja jak piszą pozostali zostawiła bardzo negatywnie i stronniczo przedstawiona w programie TVN-u. Zachowanie tych ludzi daje wiele do życzenia. Wszyscy się tu znają Limanowa jest wbrew pozorom bardzo mała, incydenty do jakich dochodziło z udziałem Romów, interwencje jakie nieraz odbywały się....Wulgaryzm... Plucie na ulicy, chamskie odniesienia w stosunku do innych, zaczepki.... Problemy z sąsiadami... Jest tego bardzo dużo. Zacznijmy od tego ze na szacunek trzeba zasłużyć. Ten negatywny stosunek do nich nie wzioł się nagle z dnia na dzień zapracowali sobie na to... Bedac kiedys w sklepie s synkiem 3 letnim własnie Ci ,,Romowie' zamiast stanąć w kolejce jak inni wepchnęli sie do niej przed moim synkiem mało co go nie przewracając a następnie usłyszałam k...wa szybciej do .hu.... bo niemam czasu. Prawda jest taka ze tylko Pani kasjerka uspokajała ich na co usłyszała wiele niemiłych słów reszta slowem się nie odezwała poniewaz sie ich bała ...w sklepie było zaledwie parę osób więc sie nie dziwie Oni zaś idą ,,całą rodziną'Gdyby byli spokojni robotni nikt by się ich nie czepiał niestety to co wyprawiają przechodzi wszelkie granice.Ludzie mają tego dość chcą spokoju dla siebie i swoich rodzin,a nie wiecznego wysłuchiwania i cwaniakowania. Do pracy poprostu niechcą iśc poniewaz im się niechce... po co robić skoro dostają za darmo. To zwykłe lenistwo nic więcej!Przyzwyczaili się do takiego życia.A my charujemy jak osły by zarobić na swoje rodziny i nikt nas niepyta czy mamy czy nam wystarcza, czy pod koniec tygodnia niemuszę iść do sąsiadki bo trzeba pożyczyć . Ja chętnie przyjmę dom w Czchowię i niebęde ,,marudziła'' że wszedzie mam za daleko.
Odpowiedz
Cris
2016-03-12 07:03:19
0 12
A może Rafał M. jako głowa rodziny wziął by się za jakąś prace??a nie do mopsu biegał i tvn wzywał.z jakiej racji on ma dostać?? większość mieszkańców Limanowej ma kredyty na domy a on za free.jeszcze ten nie pasuje.
Odpowiedz
Dunior
2016-03-12 07:32:18
1 13
Ja się tak zastanawiam, dlaczego pan Rafał M. jest traktowany jako strona programu Rom na swoim? skoro z niego jest taki sam Rom jak ja czy inni mieszkańcy Limanowej?

W takim układzie każdy z nas powinien mieć prawo korzystania ze środków tego programu.....
Odpowiedz
elvis29
2016-03-12 09:05:44
0 12
Ja juz dawno przestale ogladac TVN tuba propagandowa PO klacza jak za Stalina taki kolchoznik moze niech jada do Izraela i tam zajmia sie prawami miejszosci
Odpowiedz
kojot
2016-03-12 09:45:45
0 6
@welo, jak już nie możesz, to puść. Wtrącanie chrześcijaństwa do rozróby, to następna prowokacja, jak zwykle w TVN-ie. Przypomnę Ci, że nasze słońce słońc i Peru brał ślub w kościele, aby sobie poprawić wizerunek wśród tego właśnie społeczeństwa. Niektórzy'uzyskiwali' inne świadectwa w tym samym celu. Jeżeli mówisz o takich 'chrześcijanach,' to się zgadzam. Zwłaszcza tych, co pracują na rzecz TVN. Podła stacja. Nie oglądam tego. Nawet pogody. A propos- czyją własnością jest portal Limanowa.in ?
Odpowiedz
Sandokann
2016-03-12 09:47:38
0 7
Na wszystko jest rada tylko powinni się organizacją zająć radni osiedli. Wystarczą podpisy mieszkańców w tej kwesti i ruszyć tą sprawę wyżej NAWET DO BELWEDERU. Liczę że sprawa romska nie skończy się na komentarzach...
Odpowiedz
swarmman
2016-03-12 09:48:06
0 10
Limanowianie to już chyba czas wziąć sprawy w swoje ręce!!!!
Qrw....cy dostaję jak patrze na tych nierobów. Koło domu ,w którym teraz nagle im pasuje mieszkać nie posprząta bo 'w mieście mu powiedzieli ,że posprzątają'.
TVN MUSI przeprosić teraz Nas mieszkańców dręczonych przez tych dziadów. To oni NISZCZĄ miasto, a nie miasto (na czele z burmistrzem) ich!!
Odpowiedz
gabrys07
2016-03-12 09:57:35
0 11

A jednak to prawda że telewizja kłamie.Przyjechali nie opisanym autem robili reportaż pod siebie.Prawdy o życiu romów dowiedzieli by się od mieszkańców Limanowej .Może gdzieś mieszkają cygany cywilizowane ale o tych z wąskiej nie można tego powiedzieć.Są to brudasy, nieroby co najgorsze zatruwają powietrze spalając tworzywa sztuczne (na okrągło w domu i na polu ).Na filmie pokazują Papieża na ścianie a żadne do kościoła nie chodzi. chodzą na plebanie do Księdza po pieniądze żebrają. Należałby się im kontener a jak się im nie podoba to niech sobie zapracują na lepsze warunki.Bo nic nie robią tylko od rana piją alkohol kłócą sie i i lecą niesamowite przekleństwa.Nie da sie z nimi życ trzeba ich gdzies daleko od ludzi wywieżć. Pani z komitetu mniejszosci to nie wie co to sa za cygany.To my tu Polacy jesteśmy przez nich dyskriminowani.Nie wolno nam nic mówić bo zostaniemy obrzuceni wulgaryzmem , musimy wdychać i truć się ich spalanymi plastikami i kablami i wysłuchiwać ich pijackich awantur.Błagam! Niech pani posełka od mniejszosci narodowej zabierze do siebie do duzego miasta ,a wtedy zobaczy co to za ludzie bo moim zdaniem to ewakuować zdala od społeczeństwa bo naprawdę szkoda każdego człowieka.Szkoda mi tylko Pana burmistrza że lyle problemów ma z tą ciemną nacją.

Odpowiedz
konto usunięte
2016-03-12 10:16:32
2 11
Prymitywny młody dziennikarzyna TVN, chciał zabłysnąć na terenie całego kraju zrobieniem swojego hitu fabrykowaniem rzeczywistości w 'zaściankowej' Limanowej , a w rzeczywistości wyszedł mu paszkwil dziennikarski . No ale taki wystawił sobie rachunek za manipulowanie cudzymi poglądami. Pracuje na autorytet zakały wśród dziennikarzy. Dobrze że pierwsze zawitał do Romów i uświadomili go że urzęduje tutaj Burmistrz a nie Sołtys bo by się dopiero naszukał. Powinien szukać pracy aktorskiej w teatrzyku dla dzieci.
Odpowiedz
paprotnik
2016-03-12 10:17:13
0 13
Już nigdy tej zakłamanej stacji nie bede oglądac bo mnie szlag trafi chyba...ludzie normalni pracujący i budujący w pocie czoła swoje domy, płacący podatki na leni, są nazywani rasistami i osmieszani, dosc tego prawa oni mają pozwolenie na mnozenie sie bedzie cała masa takich lenidalej tak nie mozna w swoim własnym kraju rzadza lenie i o=ni mają wszystko darmowe.Ludzie powinni za burmistrzem murem stanąć, bo nas zadziobią kruki i wrony.W przenosni i dosłownie.
Odpowiedz
daglas
2016-03-12 10:41:49
0 8
panie burmistrzu, kupić tym 'obywatelom polskim' kontener mieszkalny, postawić go nad rzeką żeby do łazienki mieli niedaleko i niech sie integrują z przyrodą. nie chcą na wczasy do Czchowa to trudno, nic na siłę, a tego białego cygana co najwięcej gada spuścić na drzewo, on akurat najmniej powinien pyskować.
Odpowiedz
konto usunięte
2016-03-12 10:46:39
0 11
Dziennikarz ,który robił ten reportaż to MICHAŁ FUJA-młodziutki i wątły mężczyzna ,którego ledwo słychać w każdym reportażu ,który robi dla Uwagi i co najdziwniejsze byl on wielokrotnie nagradzany za swoją pracę i ostatnio nawet w styczniu za reportaż związany właśnie z Romami:)
Oto cytat ze strony Uwagi:
'W kategorii publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury, wyróżnienie otrzymał Michał Fuja za reportaż „Życie w romskiej osadzie” (Superwizjer).'

Jaki naród tacy dziennikarze:)
Jeśli chodzi o Romów to już niebawem zaczną się jeszcze bardziej panoszyć ,bo od kwietnia rusza program 500 zł :)
Będą się pewnie mnożyć jak króliki...
Odpowiedz
kojot
2016-03-12 11:20:34
1 1
@marekmintal, sprawiasz wrażenie jakbyś się rzeczywiście czegoś uczył, może stąd ta L-ka? Poza tym te ataki, takie nieskoordynowane na PiS, świadczą być może, że jesteś miękkim pisiorem robiony. Przestań już, bo się sam ośmieszasz. A to nie według waszych zadań i TVN-u, aby ośmieszać wszystko i wszystkich. Trochę rozumu, bo dobrych rzeczy jest wiele.
Odpowiedz
RAGTIME
2016-03-12 11:23:07
0 10
Oto jak wygladaja media z nazwy polskie , podkresle raz jeszcze tylko z nazwy. Tak potrafia zmanipulowac przekaz zeby ludziom zrobic wode z mozgu. Moja podpowiedz niech stacja TVN zaadoptuje tych biednych romow i bedzie po klopocie.Zawsze twierdziłem . ze to tuba propagandowa PO i Swetru a teraz wzieli brudasow w obrone.
Odpowiedz
JAN
2016-03-12 11:49:11
1 9

Jak mówią na mieście w UM jest bardzo mocny bastion PO i jakie to dziwne,że właśnie TVN-nik tak przekręcił samego p. burmistrza ? Ale my mieszkańcy wspieramy p. Biedę w tych staraniach i nie pozwolimy na manipulacje i oczernianie TVN-u dot. uczciwych działań burmistrza. Kto uważnie oglądał to musiał widzieć ,że wypowiedź burmistrza Czchowa była rasistowska i wrogo nastawiona do polskich Romów. Więc o co chodzi TVN-owi o prawdę czy 'zadymę' jak zwykle to w tej stacji bywa ?

Odpowiedz
sweetfocia
2016-03-12 12:39:25
2 2
Problem tkwi w burmistrzach obydwu miejscowości, którzy sami zrobili z Romów problem, którym się wzajemnie przerzucają.
Czy włodarz Limanowej rozmawiał ze swoim odpowiednikiem z Czchowa zanim zakupił nieruchomość na jego terenie?
Przecież gmina (dla niedoinformowanych podam, że Limanowa również jest gminą, tyle że miejską) bierze na swoje barki utrzymanie tej społeczności.
Odpowiedz
mareek
2016-03-12 12:57:55
0 7
chciałbym zobaczyć wywiad z murkowskimi czy ondyczami w którym pada pytanie dlaczego im się to wszystko należy? dlaczego żądają jakiegokolwiek darmowego mieszkania---baaaa calego budynku , a sami sb nie wynajmą.czym sie różnią od nas że im sie należy.

a 500 + to pewnie będą żądać na każdego bez względu na wiek... bo w sumie mentalnie wszyscy tam obecni zatrzymali sie na 2 roku rozwoju...
Odpowiedz
myszka27
2016-03-12 14:05:35
0 8
Popieram pana Burmistrza ale jedno pytanie tylko .Dlaczego panie burmistrzu jakiekolwiek negocjacje i ogladanie nieruchomosci przeprowadzane sa z P.Murkowskim? Jaki on Rom?Jaka mu sie nalezy pomoc od naszych wladz? A i jeszcze jedno pytanie,dlaczego w reportazu TVPinfo pan Murkowski zabieral glos w sprawie w ktorej powinien miec jak najmniej do powiedzenia jako iz nie jest Romem.
Odpowiedz
ABS0LLUT
2016-03-12 14:46:23
1 6
@myszka27: Zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym mniejszością etniczną jest grupa obywateli polskich, która spełnia ŁĄCZNIE następujące warunki:
1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub
tradycją;
3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana
na jej wyrażanie i ochronę;
5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od
co najmniej 100 lat;
6) nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

W świetle powyższego, traktowanie Pana Murkowskiego jako członka takowej to daleko idąca nadinterpretacja prawa, moim zdaniem.
Odpowiedz
beti
2016-03-12 15:08:18
0 4
cala limanowa jest za panem panie burmistrzu a pieprzony tvn to program ktory stracil ogladalnosc przez mieszkancow naszego rwgionu dlaczego zaden rodak sie nie wypowiedzial w tym programie tylko nawieksze smoluchowskie gnoje i zlodzieje sie w tym programie wypowiadali jak taki madry ten redaktorek z z tej oszukanskiej telewizji to niech sobie on zabierze tych cyganow brudasow tam do siebie i niech im dalej do dupy wchodzi to jest skandal zrobic taki program precz z moresami i z tvnem
Odpowiedz
dyskryminator
2016-03-12 15:34:56
0 3
Z tego co pamiętam to starosta Puchała proponował juz rozwiązanie typu kontener mieszkalny i to jak najbardziej racjonalne podejście biorąc pod uwagę to jak załatwiają takie sprawy w innych krajach, z pocałowaniem ręki Romowie powinni podziękować i zamknąć paszczę a nie wysuwając coraz to kolejne żądania i widzimisię bo to, że są mniejszością rasową nie znaczy, że przysługują im większe prawa niż tubylcom w wielu przypadkach nawet bezdomnym tubylcom. Teren taki zabezpieczyć drutem kolczastym, ogrodzeniem, przy bramie ustawić straż miejską i raz, że mają zapewnione mieszkanie to w dodatku bezpieczeństwo, nic więcej gwarantować im się nie powinno bo z reguły dzieje się tak, że obce rasy nie asymilują się, bardzo rzadko zdarza się przypadek, że obcy rasowo stara się zostać taki jak tubylcy, w tym przypadku widać, że Polakami to oni nigdy nie będą więc kontener, drut, strażnik albo wypad do Afryki.
Odpowiedz
ABS0LLUT
2016-03-12 15:47:38
1 1
@dyskryminator: Proponujesz obozy koncentracyjne, a to raczej nie jest zgodne z prawem, zatem ja proponuję prośbę o wykasowania Twojego posta, zanim ktoś to wykorzysta.

Ps. Skąd Ci się ubzdurała Afryka?
Odpowiedz
myszka27
2016-03-12 15:48:18
0 4
ABSOLLUT ja wiem co (kto) to jest mniejszosc narodowa ale ja tu sie pytam o pana Murkowskiego ktory jakos nie jest z dziada pradziada mniejszoscia. Jezeli on nie nalezy do mniejszosci narodowej to mam nadzieje ze jezeli Romowie otrzymaja jakikolwiek dom to pan Murkowski jak bedzie tam mieszkal (a napewno bedzie ) bedzie placil za czynsz i rachunki jak kazdy mieszkaniec w naszym kraju.
Odpowiedz
myszka27
2016-03-12 15:52:10
0 5
A jeszcze jedno,tam nie tylko p.Murkowski nie nalezy do mniejszosci narodowej ale takze konkubina jednego z nacji romskiej wiec mysle ze ta pani tez bedzie placic za wszystko.
Odpowiedz
ABS0LLUT
2016-03-12 15:54:09
1 1
@myszka27: Najwyraźniej nie doczytałaś mojej wypowiedzi, bo w ostatnim zdaniu pisałem właśnie o tym. Ps. Mówimy o mniejszości etnicznej, nie narodowej, a to różnica.
Odpowiedz
myszka27
2016-03-12 15:58:11
0 4
nie rozumiem do konca dlaczego uwazasz ze pan murkowski jest mniejszoscia? Prosze cie wytlumacz mi to bo nie kumam dlaczego jemu sie nalezy a innym nie.
Odpowiedz
111ksiadz
2016-03-12 16:11:12
0 4
To oświadczenie Pana Burmistrza przecież nie do nas-my znamy prawdę,natomiast myślę że ten dupek i tak sprawy nie naprawi-wiadomość poszła w Polskę.Panie Burmistrzu-jest dwa dni wolnego,lód na głowę i od poniedziałku:stanowczo,ostro zgodnie z prawem potraktować tą mniejszość,bez litości.Życzę powodzenia i dużo,dużo wytrwałości i zdrowia,bo w następnej kolejności czeka Wódź Przewoźników-jego należy też potraktować stanowczo-zgodnie z prawem.
Odpowiedz
ABS0LLUT
2016-03-12 16:11:31
1 2
@myszka27: 'W świetle powyższego, traktowanie Pana Murkowskiego jako członka takowej to daleko idąca nadinterpretacja prawa, moim zdaniem.' - więc o co kaman?
Odpowiedz
jarekz
2016-03-12 18:06:39
0 3
No dobra, ale czgo się spodziewliście po telewizji, która jest symbolem kłamstwa.
Odpowiedz
maestro1
2016-03-12 18:22:37
2 0
Panie Bieda wszytko ok, ale nie gryzie się to panu?:)
Odpowiedz
neogeton
2016-03-12 18:26:49
1 1
Popieram,ale nasuwa mi się pytanie, Czy też byłaby taka(słuszna) solidarność jakby tak oszkalowali Starostwo?
Odpowiedz
bearchen
2016-03-12 20:35:32
1 0
Neogeton trafiles w 100.
Jak wspomnialam w powyzszym komentarzu, tvn zawsze byl i bedzie stronniczy.
Ale czyz ten portal odbiega wiele od tvn ? Rowniez pomijaja istotne fakty i ukazuja tylko to co im akurat w danym momencie pasuje. Wielkie rozczulenie nad burmistrzem, a wystarczy porownac artykuly, ktore tutaj sie ukazuja na temat Starosty. Mysle, ze redaktorzy smialo moga sobie rece podac.
Odpowiedz
kingkong
2016-03-12 21:41:25
0 0
ja tu nie widzę, żadnych oszczerstw na temat pana starosty- przytoczono jedynie same fakty, tak samo zresztą w przypadku postępowania p. burmistrza. Nie da się ukryć, że fakty dotyczące postępowania p. starosty są mocno niepokojące i wymagają wyjaśnienia
Odpowiedz
normalny51
2016-03-12 21:46:29
1 4
OD KIEDY PAN MURKOWSKI JEST MNIEJSZOŚCIĄ NARODOWĄ CZY ETNICZNĄ I DLACZEGO NALEŻĄ MU SIĘ JAKIEKOLWIEK Z TEGO TYTUŁU PRZYWILEJE??? Uważam iż należy go pozbyć prawa do darmowego zamieszkiwania nieruchomości należącej do miasta oraz zakupionej przez miasto!!! DEFINITYWNIE!!!

WEDŁUG PRZEPISÓW PRAWA PAN MURKOWSKI PRZEBYWA W LOKALU NA UL.WĄSKIEJ NIELEGALNIE GDYŻ NIE UISZCZA Z TEGO TYTUŁU OPŁAT!!!
Odpowiedz
dyskryminator
2016-03-12 21:56:30
0 0
Absolwent ja proponuję obozy dla przybyszów a miedzy innymi Romów, różnica pomiędzy obozem koncentracyjnym a obozem dla uchodźców jest taka, że nie ma przymusowej pracy a warunki panujące w kontenerach są takie jakie akceptują koczownicy w dodatku mogą sobie wychodzić 'na miasto' albo do 'pracy' więc zupełnie nie rozumiem Twoich insynuacji i porównań do obozu koncentracyjnego. Ci ludzie sami dla siebie tworzą taki obóz we własnych głowach. Zobacz jak to się robi za granicą, sprawdź a dopiero potem wysnuwaj jakiekolwiek teksty bo jak na razie to prowadzisz debatę, z której nie wynika żadne rozwiązanie. Rozumiem, że masz na celu podniesienie statystyk wyświetleń, niechętnie ale ci odpisałem i nie mam zamiaru juz tutaj zaglądać.
Odpowiedz
normalny51
2016-03-12 22:07:40
1 3
Na razie mamy tak:

https://www.youtube.com/watch?v=f86fNrvDXRI#t=42.238996

A jeśli wkrótce ktoś z tym nie zrobi porządku będziemy mieli tak:

https://www.youtube.com/watch?v=S88_tBY992E&ebc=ANyPxKoIcBdVqu3UDcwDVSH8t5wKHpZAO7qqxpvA6iz3nq996S3Gj7ud6xWmGD_4gfHjrkkJAhsNPeRIe8ooIhISoyKbfecqKg
Odpowiedz
bearchen
2016-03-12 22:26:28
3 0
@kingkong
Ptaszki cwierkaja, ze sprawa jest juz wyjasniona, tylko redaktorom wciaz trudno przelknac fakt, ze Pan Starosta nie naruszyl zadnej ustawy i w dalszym ciagu publikuja paszkwile, poziomem dorownujace tvn-owi, ktore nijak sie maja do rzeczywistosci. Co stalo na przeszkodzie, aby udostepnic do publicznej wiadomosci oswiadczenie Pana Przewodniczacego Rady Powiatu, ktore sporzadzono w porozumieniu z dyrektorem nadzoru prawnego Wojewody i ktore to wplynelo rowniez z tego co mi woadomo do redakcji limanowa in. ? Sorry kingkong, ale nie da sie ukryc faktu, ze portal stoi po stronie wladz miasta, dbajac tym samy o ich dobra opinie wsrod mieszkancow, z premedytacja wymierzajac ataki w Strone Starostwa i samego Starosty. Ten portal jest ostatnim, ktory moze wytykac nierzetelnosc i subiektywizm kolegom po fachu, bo mimo, ze tylko na szczeblu lokalnym praktykuje ta sama metode jak tvn, robiac ludziom wode z mozgu.
Odpowiedz
pikador
2016-03-12 22:30:57
0 4
Propozycja @Bimbas'a wydaje się dobra. Wiec poparcia dla Burmistrza i przeciw kłamstwom TVN! Jestem za!
Odpowiedz
normalny51
2016-03-12 22:39:33
1 4
Tak wygląda'uczciwa' praca 'romów' :

https://www.youtube.com/watch?v=-RnYFqkQQz4&index=2&list=RDWoY-KR4MQo8
Odpowiedz
ABS0LLUT
2016-03-12 23:29:51
2 0
@dyskryminator: Ty nawet nick potrafisz pomylić.
Pisałeś 'kontener, drut, strażnik albo wypad do Afryki.'
Z Afryką to pojechałeś ostro...
Statystyki mam w... głębokim poważaniu.

Jeśli chodzi o Twoje tłumaczenie się, Romowie są tu (w Limanowej) dużo dłużej, niż osoby, które Cie spłodziły.
Odpowiedz
konkwista888
2016-03-12 23:41:36
0 3
Telewizja lewacka TVN zawsze będzie zakłamana i będzie tworzyć swoją prawdę w brew wszystkim jasnym dowodom jakie są przedstawione, więc nic dziwnego iż redaktor jest niekompetentny skoro odgórnie ma wytyczne by chłam realizować, ----najbardziej mi sie podoba tekst cyganeczki na wstępie jak mówi że zżyta jest z ludzmi i tu znajomych mają, ale przecież wszystkich swoich znajomych zabrała by ze sobą do Czchowa na chate... drodzy limanowianie, jeśli romowie chcą przebierać sobie w domach to niech jadą za granice dorabiać się tak jak pan Burmistrz wspomniał iż za granicą jest masa limanowian która aby godnie żyć musi żyć w rozłące ze swoimi rodzinami.
Odpowiedz
normalny51
2016-03-13 12:30:00
0 3
Oto jak 'romowie' z ul. Wąskiej żyją w harmonii z mieszkańcami Limanowej. W zgodzie i przyjaźni. Fajnie mieć taką miłą mniejszość narodową:

https://www.youtube.com/watch?v=1UwpfagZmMo
Odpowiedz
limman
2016-03-13 12:37:46
0 2
Chyba niektórzy z tego filmiku występowali przed kamerami TVN
Odpowiedz
normalny51
2016-03-13 12:51:58
0 2
Ci co mówili że są mocno związani i zaprzyjaźnieni z mieszkańcami Limanowej!!!
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Oświadczenie burmistrza: 'reportaż TVN stronniczy, pomija istotne fakty'"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in