Wtorek, 13 kwietnia
Przemysław, Ida, Marcin, Hermenegilda, Artemona, Justyna

Odnotowano kolejny wzrost bezrobocia na Limanowszczyźnie

06.03.2021 05:07:00 PAN 9 2727

Na koniec lutego w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4690 osób. W stosunku do stycznia 2021 r. liczba ta wzrosła o 31 osób, natomiast w porównaniu do lutego ubiegłego roku była wyższa o 676 osób.

Większość osób bezrobotnych (88,8%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,8% zarejestrowanych, 158 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 893 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,2%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczane są osoby m.in.: do 30. r.ż. – 1792 osoby, powyżej 50. r.ż. – 886 osób, posiadające co najmniej jedno dziecko do 6. r.ż. – 1213 osób, niepełnosprawne – 158 osób, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. r.ż. – 6 osób, długotrwale bezrobotne – 2094. Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 44,6% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności urząd kieruje wsparcie właśnie do tych grup osób.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15,1% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 stycznia 2021 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła: w kraju 6,5% (wzrost o 0,3% w stosunku do grudnia 2020 r.), w województwie małopolskim 5,6% (wzrost o 0,3% w stosunku do miesiąca poprzedniego), zaś w powiecie limanowskim 8,1% (wzrost o 0,4% w stosunku do grudnia 2020 r.).

W lutym zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 525 osób tj. o 36 mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 86,3% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny. W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 494 osoby (o 186 więcej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (287 osób). Warto zwrócić uwagę, że 81,2% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w lutym podjęły 54 osoby, w tym: prace interwencyjne – 37 osób, roboty publiczne – 1 osoba, podjęcie działalności gospodarczej – 1 osoba, refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 4 osoby, w ramach bonu na zasiedlenie – 6 osób, w ramach bonu zatrudnieniowego – 1 osoba, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50. roku życia – 4 osoby. Ponadto na szkolenia skierowano 52 osoby, a na staż 42 osoby.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 1 osoba odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 41 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 42 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 4 osoby osiągnęły wiek emerytalny,3 osoby nabyła uprawnienia emerytalne lub rentowe, 1 osoby nabyła prawa do świadczenia przedemerytalnego,1 podjęła naukę, 20 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

W lutym pracodawcy zgłosili w ramach ofert 305 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, z czego 5 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością. W 2021 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy) skorzystało łącznie 156 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy: 38 osób w ramach prac interwencyjnych, 1 osobę w ramach podjęcia działalności gospodarczej, 8 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 4 osoby w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50. roku życia, 1 osobę w ramach bonu zatrudnieniowego, 1 osobę w ramach robót publicznych oraz 6 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie. Ponadto skierowano 45 osób na staż i 52 osoby na szkolenia zawodowe.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in