Wtorek, 06 grudnia
Jarema, Mikołaj, Emilian, Dionizja, Leontyna

Obradują radni - oglądaj na żywo

30.09.2022 05:13:00 PAN 2 1753

Łukowica. Dziś w budynku tzw. Obory Podworskiej w Łikowicy odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Łukowica. Początek obrad o godzinie 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji.
3. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu,
b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowej na realizację zadania pn.: „Remont budynku remizy OSP Przyszowa",
c) zmian w budżecie Gminy Łukowica na rok 2022,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030,
e) zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łukowica,
f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, który zostanie ustanowiony na udziale wynoszącym 25951/33931 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1073/7 obręb Łukowica wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy,
h) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku usługowym nr 407 położonym w miejscowości Przyszowa na okres 10 lat,
i) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Łukowica,
j) rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Łukowica,
k) rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
5. Interpelacje radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Zapytania i wnioski sołtysów.
8. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in