Na co trafią unijne pieniądze?

12.07.2013 07:25:06 top 9 6579

Zobacz założenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski na lata 2014-2020.

Nowy RPO dla Małopolski ma przede wszystkim służyć rozwojowi gospodarczemu i zwiększaniu zatrudnienia w regionie. Opierał się będzie na inteligentnych specjalizacjach regionalnych oraz zróżnicowanej polityce wobec subregionów, z uwzględnieniem ich unikatowych potencjałów. W nowym RPO będą mniejsze możliwości wsparcia infrastruktury społecznej, jednak większy udział w podejmowaniu decyzji będą mieli mieszkańcy regionu.

Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do Małopolski trafi w latach 2014-2020 2,58 mld euro. Po przeliczeniu na ceny bieżące będzie to 2,915 mld euro. Małopolska zajmuje 2. Miejsce wśród regionów pod względem wysokości środków.

Zarząd województwa małopolskiego zaproponował następujący podział pieniędzy:
- dla subregionów 661 mln euro
- dla Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej: 165 mln euro
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 jest dwufunduszowy i zintegrowany. Został podzielony na 10 osi priorytetowych:
Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 305 000 000 euro (10,46%)
1.1 Rozwój małopolskich węzłów inteligentnej specjalizacji - 200 mln EFRR
1.2 Kreowanie popytu na innowacje w sektorze przedsiębiorstw - 90 mln EFRR
1.3 Wzmacnianie kadr regionalnej gospodarki wiedzy - 15 mln EFRR
Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska
Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 140 000 000 euro (4,80%)
2.1 Rozwój treści cyfrowych - 30 000 000
2.2 Rozwój elektronicznej administracji oraz e-usług publicznych - 110 000 000
Oś priorytetowa 3. Aktywna gospodarczo Małopolska (interwencja subregionalna)
Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 285 000 000 euro (9,78%)
3.1 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości - 160 000 000
3.2 Konkurencyjność małopolskich MŚP (EFRR) - 125 000 000
Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku (interwencja subregionalna)
Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 350 000 000 euro (12,01%)
4.1 Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu poprawę bilansu energetycznego województwa - 120 000 000
4.2 Infrastruktura do dystrybucji energii - 30 000 000
4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza - 120 000 000
4.4 Zrównoważony transport miejski - 80 000 000
Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska naturalnego
Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 170 000 000 euro (5,83%)
5.1 Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w tym zapobieganie zagrożeniom naturalnym - 50 000 000
5.2 Ochrona zasobów wodnych – 95 000 000
5.3 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami – 25 000 000
Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna (interwencja subregionalna)
Oś priorytetowa 2-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 410 000 000 euro (14,07%)
6.1. Ochrona, rozwój, udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturalnego - 45 000 000
6.2 Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego - 55 000 000
6.3 Rewitalizacja miast - 230 000 000
6.4 Rewitalizacja uzdrowisk - 30 000 000
6.5 Odnowa obszarów wiejskich - 50 000 000
Oś priorytetowa 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego (interwencja subregionalna)
Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 435 000 000 euro (14,92%)
7.1 Infrastruktura drogowa - 300 000 000
7. 2 Transport kolejowy oraz multimodalny - 120 000 000
7.3 Transport lotniczy - 15 000 000
Oś priorytetowa 8. Otwarty rynek pracy
Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 225 000 000 euro (7,72%)
8.1 Integracja zawodowa mieszkańców regionu - 90 000 000
8.2 Wsparcie dla zakładania mikroprzedsiębiorstw - 55 000 000
8.3 Rozwój kompetencji kadr - 35 000 000
8.4 Procesy modernizacyjne i adaptacja do zmian - 10 000 000
8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego i rodzinnego - 20 000 000
8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej - 15 000 000
Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie (interwencja subregionalna
Oś priorytetowa 2-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 309 000 000 euro (10,60%)
9.1 Integracja osób w szczególnej sytuacji społeczno-zawodowej - 80 000 000
9.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - 106 000 000
9.3 Rozwój ekonomii społecznej - 12 000 000
9.4 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia - 111 000 000
Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców (interwencja subregionalna)
Oś priorytetowa 2-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 170 000 000 euro (5,83%)
10.1 Rozwój kształcenia ogólnego - 70 000 000
10.2 Rozwój szkolnictwa zawodowego - 40 000 000
10.3 Rozwój poradnictwa i kształcenia całożyciowego - 40 000 000
10.4 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - 20 000 000
Oś priorytetowa 11. Pomoc techniczna EFRR
Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 84 000 000 euro (2,88%) - wsparcie zarządzania RPO WM, działania informacyjne i promocyjne
Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna EFS
Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 32 000 000 euro (1,10%) – wsparcie zarządzania RPO WM, działania informacyjne i promocyjne
Harmonogram prac:
- od 24 czerwca do końca lipca 2013 - konsultacje społeczne założeń RPO
- 9 lipca 2013 – Konferencja Regionalna poświęcona prezentacji założeń RPO
- lipiec 2013 – przyjęcie przez ZWM projektu RPO i ogłoszenie konsultacji społecznych
- rozstrzygnięcie przetargu na ocenę oddziaływania na środowisko – koniec lipca 2013
- konsultacje OOŚ – wrzesień/październik 2013
- raport z konsultacji społecznych projektu RPO – październik/listopad 2013
- II Konferencja Regionalna – listopad/grudzień 2013
- przyjęcie przez ZWM drugiego projektu RPO – grudzień 2013/styczeń 2014

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in