16°   dziś 14°   jutro
Sobota, 30 września Wera, Honoriusz, Hieronim, Wiktor, Geralda

Policjanci chcieli nałożyć mandat za brak maseczki. Sąd sprawę umorzył

10.02.2022 14:47:00 pawel_zastrzezynski
45 28273

Limanowa. Minister Zdrowia Adam Niedzielski przekazał: koniec maseczek, mniej obostrzeń. Kilka dni temu Sąd Rejonowy w Limanowej II Wydział Kamy rozpoznał sprawę, gdzie Komenda Powiatowa Policji w Limanowej złożyła wniosek o ukaranie osoby, która 21 grudnia 2021 roku w Limanowej przebywając na terenie stacji paliw wbrew nakazowi, nie miała zakrytych ust i nosa przy pomocy maseczki. Zdaniem Policji ten czyn był zakwalifikowany jako wykroczenie z art. 116 § 1a kw. 
3 lutego 2022 r. sąd w Limanowej postanowił odmówić wszczęcia postępowania wobec obwinionego Limanowianina, stwierdzając, że czyn zarzucony nie zawiera znamion wykroczenia.

W związku z oświadczeniem Ministra Zdrowia i wygaszaniem zagrożenia związanego z pandemią COVID-19 warto spojrzeć na uzasadnienie, jakie sporządził sąd w Limanowej. W ocenie sądu jest jednoznaczne stwierdzenie, że brak maseczki na twarzy nie zawiera znamion wykroczenia. 

„Przepis art. 116 § 1a kw przewiduje odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Jest to zatem przepis o charakterze blankietowym zupełnym, ponieważ nie zawiera on znamion zachowania zabronionego, ale odsyła do innych przepisów mających zawierać w tej mierze szczegółowe unormowania, czyli mających wypełniać normę sankcjonującą” – czytamy w uzasadnieniu sądu.

W dalszej części sąd analizuje podstawę prawną, na którą powołała się Policja, kierując wniosek o ukaranie obywatela Limanowej, za to, że nie miał zasłoniętych ust i nosa maseczką: „Oskarżyciel publiczny powiązał zastosowany w kwalifikacji prawnej przepis o charakterze blankietowym z art. 46a i art. 46b ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych z dnia 05 grudnia 2008 roku, jednak i wówczas obwinionemu nie można przypisać popełnienia wykroczenia. Co prawda w dniu 28 listopada 2020 roku nastąpiła nowelizacja Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych z dnia 05 grudnia 2008 roku i ustawodawca w art. 46b ust. 13 wprowadził zapis o «obowiązku» zasłaniania ust i nosa w czasie stanu epidemii, jednak realizację tego nakazu scedował do rozporządzenia, co powoduje, iż zapis ten staje się sprzeczny z art. 31 ust 3 Konstytucji RP, który mówi, że ograniczenie wolności obywateli może być ustanowione wyłącznie za pomocą ustawy, a nie aktu niższej rangi, tzw. podstawowego. Ponadto jak wynika z art. 46 i 46a Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi Rada Ministrów posiada jedynie uprawnienie do wprowadzenia ograniczeń, o jakich mowa w art. 46b ww. ustawy na określonym obszarze (strefie), a nie na trenie całej RP, czyli jako obowiązek powszechny”.

Dodatkowo sąd w Limanowej powołuje się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2021 r sygn. II KK 67/21, w którym stwierdzono: „Nakładanie - obowiązujących erga omnes - ograniczeń w zakresie podstawowych wolności i praw człowieka i obywatela musi odbywać się na podstawie prawidłowo stanowionego prawa, w szczególności zgodnie z podstawowymi zasadami wyrażonymi w Konstytucji, a zatem wprowadzenie powszechnych nakazów i zakazów dotyczących podstawowych praw i wolności obywatelskich może nastąpić tylko w przypadku wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych, co dotychczas nie miało miejsca. Zgodnie bowiem z art. 228 ust, 1 Konstytucji R.P., w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej, przy czym biorąc również pod uwagę ust. 3 powoływanego art. 228 Konstytucji RP - zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych - powinna określać ustawa. Skoro pomimo zaistnienia przesłanek do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, władza wykonawcza nie zdecydowała się na wprowadzenie tego stanu, wprowadzając jedynie stan epidemii, a wcześniej stan zagrożenia epidemiologicznego, przy czym żaden z tych stanów nie może być uznany za stan nadzwyczajny w rozumieniu art. 228 Konstytucji, zatem ograniczenia wynikające z wprowadzenia takiego stanu nie mogą naruszać podstawowych praw i wolności”.

W uzasadnieniu sąd w Limanowej dodaje „Skoro przepis art. 116 §1a kw ma charakter przepisu blankietowego, to norma prawna uzupełniająca ów blankiet musi spełniać standardy konstytucyjne z punktu widzenia konstytucyjnej hierarchii aktów prawnych, a więc zgodności rozporządzenia - podstawowego aktu prawnego - z ustawą, a nadto z Konstytucją. Nie wdając się w przytaczanie treści wyroków SN, można wskazać, iż stanowisko o tym, że kolejne rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie, w jakim ograniczały wolności konstytucyjne, nie mogły tworzyć podstawy prawnej do wypełnienia blankietu normy sankcjonowanej, np. z art. 54 k.w., a obecnie także z art. 116§1a kw i prowadzić do ukarania na podstawie takich przepisów, zostało jasno wyrażone w wyrokach o sygn.: II KK 40/21, II KK 64, II KK 74/21, II KK 106/21, II KK 111/21, II KK 126/21, II KK 244/21”.

Odnosząc powyższe orzeczenia i poglądy prawne Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego do ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie sąd zważył, co następuje: „Powołane Rozporządzenia Rady Ministrów zostały wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1- 6 i 8- 13 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Art. 46a tej ustawy stanowi, że w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów m.in. rodzaj stosowanych rozwiązań - w zakresie określonym w art. 46b. Z perspektywy art. 92 ust. 1 Konstytucji RP zasadnicze znaczenie ma to, że zawierające upoważnienie ustawowe dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia przepisy art. 46b pkt 2-13 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zawierają żadnych wytycznych. Z art. 92 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP wynika, że upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Przez «wytyczne» należy rozumieć merytoryczne wskazówki dotyczące treści norm prawnych, które mają znaleźć się w rozporządzeniu. Jeśli natomiast ustawodawca decyduje się, na przekazanie do uregulowania w rozporządzeniu szeregu zagadnień, to równocześnie powinien określić odrębnie wytyczne dla każdego z tych zagadnień (por. wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 1999 r., sygn. akt K 12/99 i z dnia 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt K 12/11)”.

„Jak wynika z wszystkiego powyższego ustanowienie generalnego nakazu noszenia maseczek obowiązującego w całym kraju, a nie na określonych obszarach, jest przekroczeniem delegacji ustawowej. Zgodnie z przepisem art. 46b ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić nakaz zakrywania ust i nosa tylko w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, (podkreślenie sądu) wraz ze sposobem realizacji tego nakazu”.

„Stwierdzić należy zatem, że przepisy art. 46a i art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie zawierają samodzielnej normy zakazującej lub nakazującej określone zachowanie, na podstawie której możliwe byłoby zrekonstruowanie normy wypełniającej przepis blankietowy art. 116 § 1a kw. Przepisy te zawierają jedynie odesłanie wskazujące na możliwość sformułowania w rozporządzeniu określonych nakazów i zakazów. Nie budzi przy tym wątpliwości, że dotyczą one praw i wolności obywateli, w tym wolności osobistej, której przejaw ogranicza obowiązek zasłaniania nosa i ust. W omawianych przepisach brak jest jednocześnie jednoznacznej normy, która nakazywałby lub zakazywałaby określonego zachowania” – czytamy w uzasadnieniu sądu w Limanowej.

Reasumując, zdaniem sądu czyn zarzucony obywatelowi Limanowej nie wyczerpał znamion wykroczenia z art. 116 § 1a kw i dlatego sąd stosownie do art. 5 § 1 pkt 2 kpw odmówił wszczęcia postępowania, zaś kosztami obciążył Skarb Państwa. W zakończeniu stwierdził: „Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, że dodatkowo nie było podstaw do ukarania obwinionego również z uwagi na to, że zarzucony mu czyn nie był choćby minimalnie społecznie szkodliwy. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 1 kw odpowiedzialności za wykroczenie podlega tylko ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy. Tymczasem z akt sprawy w żaden sposób nie wynika, na czym miałaby polegać społeczna szkodliwość czynu obwinionego, czyli krótkotrwałego przebywania bez zakrytych ust i nosa w budynku stacji paliw, skoro nie ustalono, aby obwiniony był chory zakaźnie lub choćby mógł mieć kontakt z osobą zakażoną, co jasno wykazuje, że w żaden sposób nie stwarzał on zagrożenia epidemicznego dla osób, które poza nim znajdowały się w budynku stacji paliw, czyli jego zachowanie nie było społecznie szkodliwe”.

udostępnij

Komentarze (45)

limanueva
2022-02-10 15:04:09
0 22
I przez dziadowskie prawo po dziadowsku stanowione ludzie tracą firmy, prace... a koszty spoleczne i faktyczne ponosimy wszyscy.
Rzadzący jakos nie sa odpowiedzialni za przeglosowane przez siebie buble.
Odpowiedz
Jaworina
2022-02-10 15:11:22
1 17
Najjaśniejsza od 7 lat totalnie bezprawiem stoi od góry do dołu. Co więcej - prawo jest wyszydzane i lekceważone ostentacyjnie a poziom jego stanowienia - tragicznie beznadziejny.. To już nie ustrój mafii państwowej ale republika bananowa. Dużymi krokami zmierzamy do totalnej dyktatury przy której nieboszczka komuna słusznie miniona będzie przypominać szczyt demokracji. Strach sie bać mości panowie.
Odpowiedz
konto usunięte
2022-02-10 15:14:12
2 26
Wstydźcie się policmajstry! A człowiek, który odmówił przyjęcia absurdalnego mandatu, jest po prostu wielki!! BRAWO!
Odpowiedz
Manitou
2022-02-10 15:22:06
4 5
Ciekawe mamy teraz to sądownictwo, jeden sąd dopieprzy grzywnę za brak maski, drugi uniewinnia, szkoda że istnieje coś takiego jak właściwość miejscowa, bo można by jeździć tam gdzie akurat sąd "przychylny" :)
Odpowiedz
konto usunięte
2022-02-10 15:27:47
4 28
No proszę kolejna teoria spiskowa pewnie , która powtarzam od początku , odrobina znajomości prawa dosłownie odrobina ,wszystkie obostrzenia nie miały podstaw prawnych były bezprawne tak was wyborcy PiS r*cha w d*pe całe dwa lata ze wszystkim gratuluję inteligencji
Odpowiedz
zorro2
2022-02-10 15:28:06
2 5
Rozumiem że sędziowie, pracownicy inni sądu oraz uczestnicy stron rozpraw nie mieli maseczek i nie było przymusu ze strony sądu w tym okresie w trakcie rozpraw.
Odpowiedz
konto usunięte
2022-02-10 15:30:34
4 27
No nie mogę się powstrzymać gdzie ci limanowscy głosiciele że maseczki chronią i są prawne ??? Jak wogole te sklepy i te przychodnie mają honor patrzeć ludziom w oczy gdzie miały karteczki że bez maseczki nie obsługują ludzi?? Wstyd i upadek
Odpowiedz
zabawny
2022-02-10 15:33:04
0 13
NO i wykazał się ktoś NADGORLIWOŚCIĄ , lecz jak jemu teraz w dzióbku ? - NIESMACZNIE . :)

Jak "nasza" Pani Grażyna i inni wrzucają linki do orzeczeń dowodzących faktowi łamania prawa przez "stróżów" , to jedziecie po nich jak po wściekłej świni - ciekawa czy ktoś z komentujących będzie miał odwagę przyznać się do swej złośliwości i przeprosi niesłusznie krytykowanych w sposób perfidny .
Odpowiedz
SUZUKI2000
2022-02-10 15:40:07
0 16
Halo Halo a gdzie @YARIS?????
Odpowiedz
piki
2022-02-10 15:41:15
2 2
Zorro on nawet na rozprawie nie był. Rozumiesz? Zwolenniku PiS dalej wierz w paski telewizyjne
Odpowiedz
konto usunięte
2022-02-10 15:47:49
1 2
Teraz to te kur.a dzwonki mogą skoczyć ewentualnie na pędzel :)
Odpowiedz
zorro2
2022-02-10 15:50:23
1 1
piki- tekstu czy aluzji nie rozumiesz do postępowania w tym czasie nie rozumiesz?. Trudno to jest ponad twoje siły.
Odpowiedz
Akristofer
2022-02-10 16:02:04
2 16
Taki właśnie obowiązek bez żadnej podstawy prawnej. Sąd umarza sprawy i tyle, a policjanci przestali by się już wydurniac z tymi mandatami.
@SUZUKI2000 nasz kochany @YARIS prawdopodobnie ma depresję po 4 dawce szczepionki która mu nic nie dala:-) Zamknął się w sobie gdyż jego " wypociny" okazały się jednak kłamstwem, a foliarze zaczynają triumfować. Ciężko mu przełknąć gorycz porażki.
Ps. Pozdrawiam @Yarisku
Odpowiedz
peres
2022-02-10 16:02:55
1 18
Brawo Sąd! Rozumiem, że limanowski Sąd skorzystał ze wzorców innych Sądów w kraju i cieszy mnie, że ma właściwą interpretację i szacunek do prawa. A obecne władze w wymiarze sprawiedliwości, głównie członkowie Solidarnej Polski jakby żyli na innej planecie. Zupełnie nie rozumieją, nie szanują istniejącego prawa. Chcą wprowadzić wiele zmian w wymiarze sprawiedliwości ale robią to nieumiejętnie, często złośliwie. Stąd też nakładane są kary UE na Polskę, które tak naprawdę poniosą wszyscy podatnicy. Jeszcze raz brawo Sąd w Limanowej.
Odpowiedz
konto usunięte
2022-02-10 16:41:24
0 14
@ a gdzie bjd-ety i Jarosławy naczelni walczący z ludźmi w obronie srandemii??
Odpowiedz
alepoco
2022-02-10 16:45:50
0 14
od początku było wiadomo że to bezprawne, czemu portal pisze dopiero teraz?
Odpowiedz
Wywrotowiec
2022-02-10 17:49:29
0 17
"Szanowny Panie TOP" Tym artykułem odkupił Pan jakaś małą cząstkę win przeciwko lokalnej społeczności
Piszę tak dlatego że zachowując się przez ostatnie lata jak zwykła dziennikarska k..wa działał Pan tak jak ci nieszczęsni policjanci przeciwko narodowi polskiemu. Proszę tak Pana jak i tych policjantów abyście zastanowili się w końcu komu tak naprawdę sluzycie zanim będzie już za późno.
Odpowiedz
negocjacje
2022-02-10 18:28:45
0 3
Pierwszy raz od 20 lat słyszę że sędzia w Limanowej powołał się na konstytucję oskarżonego BRAWO, albo znajomek młoda kobieta która manifestowała na rynku Limanowskim nie miała tyle szczęścia
Odpowiedz
nieufny
2022-02-10 19:45:43
0 17
"Kto ty jesteś?
Biegacz w masce.
Jaki znak twój?
Pustka w czaszce.
Gdzie ty biegasz?
W dzikich lasach.
Po co biegasz?
Lubię hasać.
Czemu w masce?
Bo tak zdrowo.
A bez maski?
Umrę młodo.
Czemu umrzesz?
Wirus zniszczy.
Gdzie ten wirus?
Spada z liści.
Czy się boisz?
Boję szczerze.
A w co wierzysz?
W maskę wierzę."
Odpowiedz
luxemburg
2022-02-10 20:13:15
0 8
No i brawo sędzia, rozumiem, że na roprawach w sądzie można przebywać bez maseczek, no bo przecież sędzia nie wezwie policji żeby człowieka ukarali?
Odpowiedz
piki
2022-02-10 20:30:59
0 1
Nieufny proszę wyślij mi ten wierszyk w wiadomości. Jest cudowny
Odpowiedz
kza
2022-02-10 20:44:46
3 3
Dziwne to wszytko! To dlaczego powołując się na art 31 konstytucji limanowski sąd nie pozwala wchodzic do wnętrza bez maseczek i podobno uczwstniczych w rozprawach bez maseczek to dlaczego sąd zamkną się i nie było rozpraw bo covid a teraz Pan vice prezes sądu pisze ze tylko k stytucja może ograniczyć nam te prawa. To dlaczego, ale że codzienie mamy kilkadziesiet tysięcy chorych, a kilkaset zgodnie a od poczatku pandemii zmarło ponad 1000 tysięcy Polaków na covid 19, to nie stosowanie się do o ostrzeń covid na niska szkodliwość czynyu Ja nie lubię jednej telewizji, że ale ich serial pod tytułem "kasta" chyba jest strzałem w dziesiątkę.
Odpowiedz
kza
2022-02-10 20:44:47
3 3
Dziwne to wszytko! To dlaczego powołując się na art 31 konstytucji limanowski sąd nie pozwala wchodzic do wnętrza bez maseczek i podobno uczwstniczych w rozprawach bez maseczek to dlaczego sąd zamkną się i nie było rozpraw bo covid a teraz Pan vice prezes sądu pisze ze tylko k stytucja może ograniczyć nam te prawa. To dlaczego, ale że codzienie mamy kilkadziesiet tysięcy chorych, a kilkaset zgodnie a od poczatku pandemii zmarło ponad 1000 tysięcy Polaków na covid 19, to nie stosowanie się do o ostrzeń covid na niska szkodliwość czynyu Ja nie lubię jednej telewizji, że ale ich serial pod tytułem "kasta" chyba jest strzałem w dziesiątkę.
Odpowiedz
burmistrz85
2022-02-10 20:47:29
0 4
Wstrząsająca odprawa policyjna w KPP w Szczecinku - dyrektywa zbójowania z orłem na czapce
Odpowiedz
abc58
2022-02-10 20:50:41
1 3
Sędzia umorzył sprawę. ? Umorzenie tj winny ale nie podejmuje się karania z różnych powodów np niekarany czy też brak podstaw prawnych jak w tym przypadku. Mam mieszane uczucia co do umorzenia. Niewinny to jest rozstrzygnięcie a umorzenie to wiemy co oznacza.
Odpowiedz
burmistrz85
2022-02-10 20:52:45
0 4
https://www.youtube.com/watch?v=fE4RMx_2TpA vWstrząsająca odprawa policyjna w KPP w Szczecinku - dyrektywa zbójowania z orłem na czapce
Odpowiedz
kza
2022-02-10 20:54:30
4 1
Dziwne to wszytko! To dlaczego powołując się na art 31 konstytucji limanowski sąd nie pozwala wchodzic do wnętrza bez maseczek i podobno uczestniczyć w rozprawach bez maseczek? To dlaczego sąd zamknął się i nie było rozpraw? bo covid, a teraz Pan vice prezes sądu pisze że tylko stytucja może ograniczyć nam te praw? To dlaczego, w czasie gdy codzienie mamy kilkadziesiet tysięcy chorych, kilkaset zgodnie dziennie, że a od poczatku pandemii zmarło ponad 1000 tysięcy Polaków na covid 19, to nie stosowanie się do b ostrzeń covid ma niska szkodliwość czynu? Czy art. 31 Konstytucji na którą powołuje się pan obroni mnie, że ciebie i tego Pana przez zakażeniem choroba i nie daj Boże....Oowiem tak - Ja bardzo ale to bardzo nie lubię jednej telewizji, ale ich serial pod tytułem "kasta" chyba jest strzałem w dziesiątkę.
Odpowiedz
luxemburg
2022-02-10 20:57:19
3 3
Podejrzewam, że od jutra spora część osób (oczywiście bez objawów choroby) spragnionych wolności konstytucyjnej, może zacząć organizować wycieczki do sądu, żeby na korytarzach pooddychać "sędziowskim" powietrzem bez nieobowiązkowej maseczki, czym nie dopuszczą się przecież żadnej społecznej szkodliwości czynu tj. wykroczenia.
Odpowiedz
MBF
2022-02-10 22:08:26
0 14
Drodzy mili! Teraz każdy, kto otrzymał mandat za brak maseczki, a ma w domu jeszcze blankiet mandatu powinien złożyć zawiadomieni do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza policji podpisanego na tym blankiecie, powołując sie na to ostatnie postanowienie sądu w Limanowej. Do czasu rozpaczenia sprawy taki policjant będzie dostawał gołą pensję. W taki sposób macie możliwość podziękowania im za to,że byli nadgorliwi ale nie tam gdzie to było potrzebne. Dobrej nocy i szybkiego powrotu do normalności!
Odpowiedz
ciekawy
2022-02-10 22:56:09
1 4
sądy pierdolą wszystko, dla sędziów ważne jet tylko pensja od 10.000zł w zwyż, opłacenie składki ZUS z budżetu państwa i imunitet a resztę pierdolą z góry na dół.
Odpowiedz
negocjacje
2022-02-11 06:51:59
1 3
Na początku pomyślałem że pojawił się nowy sędzia, nie, Krzysztof Kudela dobrze się zapowiadał ale presja Marka Kuliga sprowadzała go na złą ścieżkę ,
Marek Kulig
Aneta Bieda
to najlepsi z najlepszych w manipulacji wyrokami przepisy ,konstytucję olewają udowodnią ci że doświadczenie życiowe jakie posiadają jest ważniejsze od dowodów,przepisów nie przestrzegają prawa ,przepisów ,konstytucji wyroki na zlecenie ,na polecenie,
Nie liczył bym że kolejny taki przypadek zakończy się sukcesem dla oskarżonego
Odpowiedz
SUZUKI2000
2022-02-11 07:53:04
0 9
A czemu nie "milicjant" który skierował sprawę nie ponosi kosztów?? Ja jak coś spier... w mechanice bo się nie douczyłem to skarb państwa nie pokrywa kosztów!?!? Czemu?? Wyrok Trybunału i sądu najwyższego był wydany niemal rok temu, wystarczająca ilość czasu by się z nim zapoznać. Na 100% przynajmniej kilku na komendzie umie czytać
Odpowiedz
irys122
2022-02-11 10:02:15
5 2
To był wolny człowiek kierujący się ważną zasadą
"Wyłącz telewizor włącz myślenie", gdzie włącz myślenie oznacza "powtarzaj słowa pewnych osób których oglądałem wczoraj na youtube" XDD
Ja osobiście nie jestem zwolennikiem maseczek, ale dla świętego spokoju założę na tę kilka minut, zapłacę i wychodzę. A ktoś będzie się przez pół godziny "walczył" o swoją wolność. I kto tu jest wolny ?
pozdrawiam
Odpowiedz
kyniu
2022-02-11 10:19:41
0 2
@daniell-zazula i 2018limanowa lubią być ruchane/ruchani przez PiS.
Odpowiedz
aliabba
2022-02-11 11:26:45
0 9
Może by tak zacząć upubliczniać nazwiska tych milicyjnych nadgorliwców? Albo niech zmienią słowa przysięgi na: świadomi swych praw i nieświadomi obowiązków
Odpowiedz
SUZUKI2000
2022-02-11 11:59:49
0 0
@aliabba. Może doczekamy czasów że P. Zastrzeżyński wyda następną książkę za kilka lat, jak o ORMO
Odpowiedz
grazynahayes
2022-02-11 16:11:48
0 7
To jest chory system , uniewinnia się ludzi ale nie rozlicza polityków, policje i innych na BEZPRAWNE NAKAZY. To jest dwulicowość i próba podretuszowania zlej opinii wymiaru ludzkiej niesprawiedliwości. Oni się publicznie KOMPROMITUJĄ , BO SAMI TE CHORE nakazy stosują w limanowskim sądzie . To jest noszenie maseczki, mierzenie temperatury ludziom w ich budynku na poziomie szyszynki = jej celowe uszkadzanie, nakaz wchodzenia do budynku sądu na 20 minut przed rozprawą czyli traktowanie ludzi jak bezpańskie psy , które muszą czekać na zewnątrz budynku w różnych podłych warunkach pogodowych itp. To samo robią w każdych budynkach publicznych ludziom, którzy utrzymują te kasty , Ba, otoczyli się oni ochroniarzami i policjantami w budynkach użyteczności publicznej. Czego oni się boją ?? Gniewu ludzi, którzy utrzymują tych nieudaczników i w zamian są poniżani? Panie Pawle łaski tym wyrokiem nie robią .
Odpowiedz
grazynahayes
2022-02-11 17:36:04
0 0
Słuchajcie kochani moi , nie jest teraz ważne co korporacyjne "prawo" stanowi, bo ono jest wydmuszką i wbrew prawu naturalnemu- JEDYNEMU PRAWU, Powiem Wam dobrą nowinę:Ten system już pada wraz z gadzimi , sztucznej inteligencji wydmuszkami, klonami itp. Pisałam Wam o rezonansie Schumana czyli wibracji ziemi, pamiętacie? Ten rosnące wibracje nie tylko powodują ogromny wzrost ludzkiej świadom ości, one już ROZWALIŁY wszystkie zabezpieczenia ciemnych , sa**t***an ***iści już są w potrzasku . Nie będzie ich porządku świata i ich burdelo bum, bum .Nadchodzi dawny, boski porządek świata bez tych kreatur.
Odpowiedz
grazynahayes
2022-02-11 17:37:19
0 1
https://www.youtube.com/watch?v=AsNKt2ny__o&ab_channel=Wgl%C4%85dyDuchowe
;-)
Nasi górą . Ludzka rasa zwycięża wraz z prawdą.
Odpowiedz
111ksiadz
2022-02-11 20:02:20
5 0
Brawo Sąd,wyłapać jeszcze tych policajów i dołożyć im z grubej rury-po co oni w ogóle są potrzebni?W kraju w którym rygory covidowe są najmniej przestrzegane,jedne z najniższych wyszczepień ,jedne z największych śmiertelności-tak trzymać.Zobaczymy czy będziecie bili brawo,jak ten sam sąd,wyda taki sam wyrok w sprawie Poręby,dołka i innych niegospodarności(łagodnie powiedziane).
Odpowiedz
bigi18
2022-02-11 23:24:41
1 2
Brawo dla sądu. Każdy myślący zdążył już zauważyć że maski nic nie pomagają. Chora osoba powinna siedzieć w domu. U nas w kościele nikt masek już od dawna nie nosi a Kościół pelniutki. Komunia z ręki i nie ma zwiekszonychNikt nikomu Nie zabrania nosic maski. Kto dalej wiezy w ta scieme niech nosi nawet po trzy maski naraz, ale dajcie zyc normalnie ludziom ktorzy chca zyc normalnoe. Od samego poczatku mowilem ze ta cala afera covidowa sie szybko skonczy. Mozna wiezyc przez jakic czas w klamstwa, ale w końcu większość zauważyła że to sciema. Jak i szczepionki tak i całe maski i inne obostrzenia. Powtarzam, kto chce niech sobie nosi. Ale nie zmuszajcie innych do tego. To że Ty nosisz czapkę i gacie żeby się nie przeziebic to nie znaczy że ja też musze
Odpowiedz
bigi18
2022-02-11 23:26:59
3 0
Komunia z reki i nie ma zwiekszonej liczby zgonow. A gmina najsłabiej wyszczepiona.

Tak miało być w poprzedniej wiadomosci
Odpowiedz
piki
2022-02-12 08:18:36
0 0
Komunia Święta na rękę jest mega niehigieniczna. Chyba piszesz to jako sarkazm. Ktoś wydotyka wszystkiego a potem liże swoje łapy a fuj
Odpowiedz
PKM
2022-02-15 10:35:42
0 2
231) § 1 Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Niech panowie w niebieskich mundurkach zastanowią się co robią i jakie to może mieć dla nich konsekwencje.
Odpowiedz
hawk
2022-02-22 21:44:10
0 2
Kosztami powinien być obciążony osobiście policjant wraz z przełożonym po połowie a nie skarb państwa.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Policjanci chcieli nałożyć mandat za brak maseczki. Sąd sprawę umorzył"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in