Piątek, 23 października
Marlena, Seweryn, Teodor, Honorata, Iga, Jan, Edward

Kończy się nabór wniosków o powiatowe stypendium dla studentów medycyny

28.09.2020 05:15:00 PAN 1 3058

Do 30 września przedłużono nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Pomoc materialna w wysokości 2 tys. zł miesięcznie będzie przyznana maksymalnie na okres 9 miesięcy – od października do czerwca każdego roku studiów. Stypendium będzie przyznane dla dwóch studentów, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Ze względu na fakt, iż na terenie kraju jest ogłoszony stan epidemii, niektóre uczelnie medyczne przełożyły egzaminy (pierwsze terminy) na wrzesień - żeby dać szansę wszystkim zainteresowanym studentom, Zarząd Powiatu Limanowskiego podjął decyzję o przedłużeniu naboru wniosków do 30 września. 

Wniosek należy składać Starostwie Powiatowym w Limanowej. W razie pytań, zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 600 033 199 lub 18 3337804.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki: jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku; nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej; nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów; zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej.

Minimalny okres związania się ze Szpitalem Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w zamian za pobieraną pomoc materialną będzie wynosił co najmniej czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej od powiatu limanowskiego, liczonemu pełnymi latami, przy czym staż podyplomowy nie jest wliczany do okresu odpracowania pobieranej pomocy materialnej.

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie z uczelni o statusie studenta; zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku; oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.

Wnioski rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Zarząd Powiatu. Pierwszeństwo będą mieć wnioski: studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów, o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen – brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający, a w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów – studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu limanowskiego.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in