Środa, 27 stycznia
Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław

Komunikat MEN: Nowy termin ferii zimowych w tym roku szkolnym (treść rozporządzenia)

30.11.2020 05:00:00 top 2 81865

Polska/Limanowa. - W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw RP - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki..

- Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID-19 - informuje w komunikacie MEN.

Inne zmiany w rozporządzeniu
Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalane przez dyrektora
W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły lub placówki mogą być zmienione, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostaje bez zmian.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i zawodowe
Ponadto w rozporządzeniu zostały wprowadzone rozwiązania, które pozwalają na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego uczestnikom kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które kończą się nie później niż na tydzień przed terminem egzaminu.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 listopada 2020 r. Poz. 2111
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 27 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 11gc dodaje się § 11gd i § 11ge w brzmieniu:
„§ 11gd. W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie:
1) art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
2) art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
3) art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
4) art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
– trwają na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.

§ 11ge. 1. W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie:
1) art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
2) art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
3) art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
4) art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
– ustalone przez dyrektora szkoły lub placówki mogą być zmienione przez dyrektora szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
   
2. W przypadku zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o której mowa w ust.1, dyrektor szkoły lub placówki, niezwłocznie informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, o zmienionych w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki na rok szkolny 2020/2021 nie ulega zmianie.”;
2) po § 11o dodaje się § 11p w brzmieniu:
„§ 11p. W roku szkolnym 2020/2021 termin, o którym mowa w § 6 ust. 10, § 8 ust. 3, § 62 ust. 10 i § 64 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – zamiast sześciu tygodni wynosi tydzień.”;
3) w § 13b w ust. 5 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6–9 w brzmieniu:
„6) § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093);
7) § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.3));
8) § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 2199 oraz z 2019 r. poz. 1033 i 1121);
9) § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 761, z późn. zm.4)).”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.
Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in