12°   dziś 17°   jutro
Niedziela, 24 września Gerard, Teodor, Tomira, Tomir, Rupert, Dora, Maryna

Jest decyzja NBP w sprawie stóp procentowych - treść komunikatu

06.06.2023 14:44:00 top
0 1091

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych - poinformował we wtorek Narodowy Bank Polski. Czerwiec jest dziewiątym miesiącem z rzędu, w którym RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

We wtorek zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada nie zmieniła stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa NBP, czyli referencyjna, wynosi nadal 6,75 proc., stopa depozytowa 6,25 proc., lombardowa 7,25 proc., dyskontowa weksli 6,85 proc., a redyskontowa weksli 6,80 proc.

Czerwcowe posiedzenie było dziewiątym z rzędu, kiedy RPP nie zmieniła stóp procentowych. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami analityków.

Pełna treść komunikatu NBP:

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 5-6 czerwca 2023 r.

Rada podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:

▪ stopa referencyjna 6,75%; ▪ stopa lombardowa 7,25%; ▪ stopa depozytowa 6,25%; ▪ stopa redyskontowa weksli 6,80%; ▪ stopa dyskontowa weksli 6,85%.

Koniunktura w gospodarce światowej – mimo poprawy części wskaźników w ostatnich miesiącach – pozostaje osłabiona. W strefie euro roczna dynamika aktywności w I kw. br. dalej się obniżała, a w Niemczech nastąpił spadek PKB. Prognozy sygnalizują, że wzrost gospodarczy w otoczeniu polskiej gospodarki w bieżącym roku będzie niski. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności gospodarczej na świecie, w tym w związku z napięciami w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych.

Inflacja na świecie się obniża. W większości gospodarek nadal jest ona jednak wysoka, do czego przyczyniają się wtórne efekty wcześniejszych szoków podażowych, w tym na rynku energii, a także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy. Jednak spadek cen wielu surowców wraz z ustąpieniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ogranicza presję cenową. Jest to widoczne w systematycznie obniżającej się dynamice cen produkcji. Jednocześnie inflacja bazowa pozostaje wysoka, choć w części gospodarek następuje jej stopniowy spadek.

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych i Europejski Bank Centralny w maju 2023 r. podwyższyły stopy procentowe. Z kolei wiele banków centralnych w gospodarkach wschodzących, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej – po wcześniejszym silnymzacieśnieniu polityki pieniężnej – utrzymuje stopy procentowe bez zmian.

W warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie, również w Polsce nastąpiło spowolnienie dynamiki aktywności. Według wstępnego szacunku GUS roczna dynamika PKB w I kw. 2023 r. wyniosła -0,3%, przy dalszym ograniczeniu popytu konsumpcyjnego.

Jednocześnie nadal rosły inwestycje. W kwietniu br. sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa obniżyły się w ujęciu rocznym. Mimo spowolnienia dynamiki aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Liczba pracujących pozostaje przy tym wysoka, choć roczny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyhamowuje.

Według szybkiego szacunku GUS inflacja CPI w maju 2023 r. obniżyła się do 13,0% r/r wobec 14,7% r/r w kwietniu br. Do niższej inflacji w ujęciu rok do roku przyczynił się spadek rocznej dynamiki zarówno cen energii oraz – w mniejszym stopniu – żywności i napojów bezalkoholowych, jak i części pozostałych kategorii dóbr. Uwzględniając dane GUS, należy oczekiwać, że – po niewielkim spadku w kwietniu – w maju istotnie obniżyła się inflacja bazowa. Jednocześnie na poziom rocznego wskaźnika inflacji – pomimo osłabionej dynamiki popytu – wciąż oddziaływało przenoszenie na ceny dóbr konsumpcyjnych istotnego wzrostu kosztów, związanego z wcześniejszym silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych i zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw. W dalszym ciągu obniżają się jednak ceny surowców oraz inflacja PPI, co sygnalizuje dalsze osłabianie się zewnętrznych szoków podażowych. Wraz z niższą dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku obniżenia krajowej dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach.

Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co będzie w dalszym ciągu oddziaływać również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie dynamiki PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. W efekcie Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

udostępnij

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Jest decyzja NBP w sprawie stóp procentowych - treść komunikatu"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in