Wtorek, 07 lutego
Ryszard, Teodor, Romuald, Roman, Wilhelmina

Dziś sesja Rady Gminy

08.12.2022 00:09:00 PAN 2 1651

Limanowa. Dziś o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Limanowa.

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budżetu Gminy Limanowa na 2023 r.,
b) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa,
e) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
f) zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2022 r.,
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
h) ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok,
j) przyjęcia na 2023 r. programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Limanowa w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Limanowa,
k) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Limanowa na lata 2022 – 2030,
l) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, m) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”,
n) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców,
o) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na 2023 r.,
p) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Limanowa.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa w roku szkolnym 2021/2022.
8. Informacja Wójta Gminy Limanowa oraz Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa o analizie oświadczeń majątkowych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
11. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in