Piątek, 19 sierpnia
Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja

Dziś głosowanie nad absolutorium dla wójta

29.06.2022 00:02:00 PAN 37 2762

Dzisiaj na godzinę 9:00 w budynku Obory Podworskiej w Łukowicy zwołano XXVIII sesję Rady Gminy Łukowica.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji.
3. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Raport o stanie Gminy Łukowica za 2021 rok.
a) przedstawienie raportu;
b) debata nad raportem o stanie gminy;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łukowica wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łukowica za 2021 rok.
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łukowica za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy;
b) zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łukowica za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Łukowica na dzień 31 grudnia 2021 roku;
c) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Łukowica za 2021 rok;
d) dyskusja dotycząca sprawozdań;
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łukowica za 2021rok.
6. Absolutorium dla Wójta Gminy Łukowica z tytułu wykonania budżetu Gminy Łukowica za 2021 rok.
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łukowica w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok;
b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łukowica odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Łukowica za 2021 rok;
c) debata w sprawie udzielenia absolutorium;
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łukowica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Łukowica na rok 2022 r.,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030,
c) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łukowica w roku szkolnym 2022/2023,
d) zmiany uchwały Nr V/35/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łukowica,
e) Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łukowica,
f) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Łukowica biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
g) zmiany uchwały Nr IX/72/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności na terenie gminy Łukowica,
h) zmiany Uchwały Nr IX/70/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łukowica,
i) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
j) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Łukowica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
k) rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym.
8. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
9. Interpelacje radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zapytania i wnioski sołtysów.
12. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in