Niedziela, 19 stycznia
Marta, Henryk, Mariusz, Erwin

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

08.07.2019 13:16:00 UGLimanowa 443

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Limanowa, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w drugim terminie należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1 sierpnia 2019 r.– 2 września 2019 r. Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie od 1 lutego 2019 r. – 31 lipca 2019 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1 sierpnia 2019 r. – 2 września 2019 r. w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Limanowa w godzinach pracy urzędu.

Rolnicy, którzy w 2018 r. byli posiadaczami bydła, mogą ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za 1 l ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). Aby otrzymać dodatkowy zwrot podatku, rolnicy muszą załączyć do wniosku zaświadczenia z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę bydła.

Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

oraz

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

Przypominamy, że:

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 zł.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100,00 zł. UWAGA! Osoby, które złożyły w lutym br. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i wykorzystały cały limit przyznany na 2019 rok – nie mogą ponownie składać wniosku w sierpniu.

Prosimy, aby rolnicy podawali we wnioskach numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie wypłata środków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w miesiącu październiku 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Gminy Limanowa w pokoju nr 4 lub pod nr telefonu 18 337 22 52 wew. 132.  

http://www.gminalimanowa.pl/ak...

 

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in