Poniedziałek, 27 czerwca
Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Miasta Limanowa

30.01.2012 00:00:00 UMLimanowa 1225

Zapraszam na XXIII sesję Rady Miasta Limanowa w dniu 31 stycznia 2012 r o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa ul. J. Pawła II 9


Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Wystąpienia osób zaproszonych.
3. Pytania radnych do osób zaproszonych.
4. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Pytania radnych do informacji o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja burmistrza o realizacji wniosków podjętych na komisjach .
7. Informacja przewodniczących komisji rady o opiniach do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
10. Rozpatrzenie projektów, podjęcie uchwał:
a/ w sprawie zmian w budżecie miasta 2012 roku
b/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2012- 2020
c/ w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Limanowa w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
d/ w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.
e/ w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Limanowa z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego upoważnionych.
f/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
g/ w sprawie likwidacji pomnika Przyjaźni Polsko –Radzieckiej w Limanowej.
h/ w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych oraz określenia jego zadań.
11. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji Rady w 2011 r.
12. Przyjęcie planu pracy komisji Rady na 2012 rok.
13. Ponowne rozpatrzenie skargi wniesionej przez pana Piszczka - informacja Komisji Rewizyjnej, podjęcie uchwały.
14. Inicjatywy uchwałodawcze.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady
/-/mgr Irena Grosicka

www.miasto.limanowa.pl

 

 

 

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in