Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa - 27 czerwca 2022

21.06.2022 11:44:00 UGLimanowa 377

Szanowni Państwo, Członkowie Komisji

Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Limanowa za 2021 rok.
 4. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Limanowa.
 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za 2021 r.,
 2. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2022 r.,
 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi,
 5. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Limanowa, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
 6. ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 7. określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023,
 8. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych,
 9. rozpatrzenia petycji złożonej przez Szulc-Efekt sp. z o.o. – Inicjatywa - Zmieniamy Gminy na Lepsze – Poprawa Efektywności Energetycznej i Dywersyfikacja – Troską nas Wszystkich.
 1. Przedstawienie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej za 2021rok.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Limanowa.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie obrad.

 
Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559/.


 
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pan Marek Borucki
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Pani Zuzanna Kolawa
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Planowania Przestrzennego
Pan Stanisław Sajdak
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 
Pan Andrzej Malinowski

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in