Niedziela, 25 września
Aurelia, Władysław, Kleofas, Kamila

Świadczenie pieniężne przysługujące za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

05.07.2022 14:41:00 UGLimanowa 567

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 1336), zmianie uległy zapisy dotyczące zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia, przewidzianego w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) na okres dłuższy niż 120 dni.

Co do zasady, świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednak nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i jest wypłacane z dołu.
 
Zgodnie z nowymi zasadami Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
 
- posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
 
- posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
 
W obu przypadkach świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
 
- ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 
- jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia (świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci);
 
- samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci (świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko);
 
- jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego).
 
Rozpatrywanie wniosków o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy leży zatem w gestii gminy.
 
źr. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in