Niedziela, 15 grudnia
Nina, Celina, Walerian, Ireneusz

Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia

02.08.2019 12:58:00 UGLimanowa 844

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem:

  • Przedmiot  najmu będą stanowić pomieszczenia  znajdujące się na parterze budynku wielofunkcyjnego Stare Rybie 11 położonego na działkach ew. nr 247/1 i 247/2, objęte KW 36247 i KW 35521 prowadzonych  przez Sąd Rejonowy w Limanowej. Pomieszczenia wyposażono w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
  • Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu .
  • Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 52,22 m2 .
  • Minimalną stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Limanowa z dnia 28.01.2019 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu  i obecnie wynosi 10,94 zł netto.
  • Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.

Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.

Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 800 do 1500.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w portalu limanowa.in oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.gminalimanowa.pl)

 

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in