Poniedziałek, 27 czerwca
Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela

Konkurs na stanowisko animator sportu

20.01.2012 00:00:00 UMLimanowa 2317

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza konkurs na animatora w kompleksie sportowym „Moje boisko - Orlik 2012” zlokalizowanego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej.

Zarządzenie Nr 12/2012
Burmistrza Miasta Limanowa
z dnia 16 stycznia 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko: Animator sportu w kompleksie sportowym „Moje boisko - Orlik 2012” zlokalizowanego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam konkurs na animatora w kompleksie sportowym „Moje boisko - Orlik 2012” zlokalizowanego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej.

2.Ustalam treść ogłoszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1.W celu wyłonienia kandydata na animatora sportu powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:
Przewodniczący:
  • Wacław Zoń – Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa,
Członkowie:
  • Jerzy Mól – Asystent Burmistrza,
  • Jolanta Szyler – Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

Sekretarz Komisji:

  • Monika Kempny – referent.

2.Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy wyłonienie najlepszego kandydata na animatora sportu po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, o których mowa w ogłoszeniu (załącznik do zarządzenia) oraz po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

3.Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe i obejmuje:

1) I etap – czynności wstępne (sprawdzające) polegające na analizie dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze, sporządzenie spisu kandydatów spełniających wymagania formalne;

a) komisja otwiera zamknięte koperty ze złożonymi ofertami i na podstawie dołączonych dokumentów stwierdza, czy oferty spełniają warunki/kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia;

b) jeżeli oferta spełnia kryteria formalne Komisja podejmuje decyzje o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego; Komisja zawiadamia kandydata pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;

c) w przypadku, kiedy oferta nie odpowiada kryteriom formalnym, Komisja odmawia dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

2) II etap – w toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą oceniani pod względem predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji oraz koncepcji funkcjonowania obiektu sportowego, weryfikacja informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

4.Komisja Rekrutacyjna przedkłada Burmistrzowi Miasta Limanowa kandydaturę osoby wybranej w drodze konkursu, która w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów.

5.W razie stwierdzenia nieprzydatności na w/w stanowiska wszystkich kandydatów, Komisja Konkursowa zwróci się do Burmistrza o ponowne ogłoszenie konkursu.

6.Ze swoich czynności Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie biorący udział w pracach Komisji.

7.Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu z dniem wyboru kandydata wyłonionego w drodze konkursu na stanowisko: animatora w kompleksie sportowym „Moje boisko - Orlik 2012” zlokalizowanego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Limanowa
mgr inż. Władysław Bieda

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2012
Burmistrza Miasta Limanowa
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza nabór na stanowisko: Animator sportu w kompleksie sportowym „Moje boisko - Orlik 2012” zlokalizowanego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej.

Rodzaj umowy: zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia do dnia 31 maja 2012 r.

I.Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie.

2.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

4.Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. Instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.Mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji.

6.Mile widziane przygotowanie pedagogiczne.

7.Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

II.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzenie innych – uzgodnionych i zatwierdzonych przez gospodarza obiektu – form planowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych zgodnych ze szczegółowym harmonogramem, przygotowanym w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu.

2.Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk.

3.Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.

4.Dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć.

5.Przygotowywanie informacji okresowych (co kwartał) z działań realizowanych na obiekcie oraz innych wymaganych przez gospodarza obiektu.

6.Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.

7.Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.

8.Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.

9.Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Miasta Limanowa w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.

10.Aktywizacja sportowa mieszkańców Miasta Limanowa.

11.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

12.Szczegółowy zakres obowiązków każdego animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

III.Wymagane dokumenty:

1.Życiorys (CV),

2.list motywacyjny,

3.oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4.kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje,

5.inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6.referencje, w przypadku posiadania,

7.kserokopia dowodu osobistego,

8.kserokopie świadectw pracy,

9.koncepcja funkcjonowania Orlika,

10.wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 101, poz.926 z 2002 r. z późn.zm.).

IV.Sposób i termin składania ofert:

1.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie od 23 stycznia 2012 r. do 30 stycznia 2012 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miasta Limanowa z dopiskiem „Animator sportu „ Moje boisko – Orlik 2012””.

2.Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

3.Nadesłanych dokumentów nie zrwacamy.

4.Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

5.Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.miasto.limanowa.pl i Biuletynie Informacji Publicznej.

V . Informacje dodatkowe:

1.Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu lub niezawarcia kolejnych umów zleceń w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach pilotażowego projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” w 2012 r. i latach następnych.

www.miasto.limanowa.pl

 

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in