Czwartek, 06 października
Artur, Brunon, Fryderyk, Fryderyka, Petra

Debata nad raportem o stanie Gminy Limanowa za 2021 rok

30.05.2022 11:15:00 UGLimanowa 707

Na najbliższej sesji Rady Gminy Limanowa, odbędzie debata nad raportem o stanie Gminy Limanowa. Obowiązek sporządzenia przez wójta raportu o stanie gminy, reguluje art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy rozpatrzy RAPORT O STANIE GMINY podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której radni będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych. W debacie będą mogli także zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, będzie musiał złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, do godz. 15:30. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
Zgłoszenie wraz z podpisami poparcia prosimy umieścić w zaklejonej i podpisanej kopercie – „Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy” i złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Limanowa.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Limanowa za 2021 rok odbędzie się 30 czerwca2022 r. (tj. czwartek), w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2022 r. (tj. środa), do godziny 15.30.
 
Treść raportu o stanie Gminy Limanowa za 2021 rok oraz formularz zgłoszenia w debacie znajdują się na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Limanowa: https://www.gminalimanowa.pl/a... oraz są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Limanowa.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in