Poniedziałek, 03 sierpnia
Lidia, Augustyn, Nikodem, Kamelia

Uwaga pracodawcy, skrócony termin wysyłania informacji do urzędów skarbowych

13.01.2019 05:56:00 top 0 7124

Od 1 stycznia 2019 r. skrócony został termin przesyłania przez płatników Informacji np. PIT-8C, PIT-11, PIT-11A oraz PIT-R do naczelnika urzędu skarbowego. Wszyscy płatnicy są zobowiązani do przesyłania ich w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym – wyłącznie w formie elektronicznej.

Nie zmienia się termin składania rocznej deklaracji PIT-4R, PIT-8AR - składasz ją do 31 stycznia-  wyłącznie w formie elektronicznej. Natomiast informację IFT-1/IFT-1R(14) - składasz do 28 lutego.

Pamiętaj! 
Złóż informację i deklarację na aktualnie obowiązującej wersji formularza.
Formularze możesz podpisać:
- podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze
- danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR jeżeli są składane  przez osoby fizyczne.

Podmioty nie będące osobami fizycznymi pełniąc funkcję płatnika muszą się ponadto posługiwać bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Formularze możesz przesłać za pomocą: 
- formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów 
- modułu finansowo-księgowego
- Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)

Pamiętaj, również że:
- zatrudniając pracownika, pracodawca ma ustawowy obowiązek żądać od niego podania prawidłowego identyfikatora podatkowego i podania go na sporządzanych deklaracjach (np. PIT-11, IFT-1, IFT-1R) i innych dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Identyfikatorem podatkowym jest numer:
- PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
- NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

UWAGA:
Od 1 stycznia 2018r. został poszerzony krąg osób, dla których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, tj. dla cudzoziemców m.in. spoza Unii Europejskiej (np. Ukrainy, Białorusi, Rosji, itp.).

Cudzoziemiec ma obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. W dniu zameldowania, z urzędu otrzymuje PESEL.

PESEL nadawany jest również na wniosek, przy czym we wniosku należy wskazać m.in. podstawę prawną upoważniającą do otrzymania nr PESEL, co jest uzależnione już od indywidualnego stanu faktycznego sprawy. Jeśli np. pracownik zamierzałby uzyskać profil zaufany Elektronicznej Platformy Usług Administracji publicznej, należy wówczas wskazać § 5 ust. 3 i § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.2016.1633).

Zatem obcokrajowiec, jako osoba objęta rejestrem PESEL (równocześnie nieprowadząca działalności gospodarczej i niebędąca podatnikiem podatku VAT) - nie występuje już o nadanie numeru NIP.  To PESEL jest jego identyfikatorem podatkowym.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in