Niedziela, 25 września
Aurelia, Władysław, Kleofas, Kamila

Rozpoczęła się 'niezręczna' rekrutacja w miejskich szkołach

06.04.2017 07:20:10 PAN 13 9139

Wczoraj rozpoczęła się rekrutacja do limanowskich szkół podstawowych. Bez porozumienia spisanego pomiędzy samorządami, trudności z zapisaniem się do pierwszej klasy będą miały dzieci z gminy Limanowa. Zostaną przyjęte tylko wtedy, gdy zostaną miejsca w klasie. Miasto opublikowało też informację z kryteriami, za które przyznawane są punkty które będą decydowały o przyjęciu.

- To sytuacja dla nas niezręczna, lecz nie wynika to z niechęci miasta do dzieci z terenu gminy Limanowa, lecz z dziwnego uporu władz gminy - twierdzi rzecznik magistratu, Sara Kościółek.
Do miejskich czterech szkół aktualnie uczęszcza ponad 2300 uczniów, w tym z terenu gminy Limanowa 739 uczniów. Taki stan jest od lat i utrzymany był na podstawie obowiązujących do tej pory przepisów. Z początkiem tego roku zmieniła się jednak ustawa o systemie oświaty - zmiana ta dotyczy nie tylko likwidacji gimnazjów i utworzenia ośmioklasowych szkół podstawowych, lecz również obowiązku utworzenia przez samorządy nowych obwodów szkolnych.
W przypadku limanowskich placówek, dotychczasowe obwody obejmowały swym zasięgiem oprócz terenu miasta także obszar gminy Limanowa, tj. wsie: Koszary, Lipowe, Sowliny, część Starej Wsi, czyli przysiółki: Podlipowe, Tokarzówka, Dzielec, Skorupówka, Dutkówka, Wojtasówka oraz wieś Łososina Górna z wyłączeniem przysiółków Chomranie, część wsi Walowa Góra i część wsi Młynne – osiedle Łagoszówka.
Włączenie wspomnianych miejscowości do obwodów limanowskich szkół jest możliwe pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy samorządami. Jak jednak zauważają władze miasta, realizacja zadań oświatowych gminy Limanowa musi być także uregulowana pod względem finansowym. Według magistratu, koszt realizacji tego zadania nie jest pokrywany w pełni z subwencji oświatowej, jaką miasto uzyskuje z budżetu państwa, a w związku z tym brakujące środki miasto pokrywa z dochodów własnych.
- Pokrywanie tej różnicy z dochodów własnych miasta jest uzasadnione w stosunku do dzieci zamieszkałych na terenie miasta, natomiast pokrywanie tej różnicy dla dzieci uczęszczających spoza terenu miasta byłoby nieuzasadnionym finansowaniem realizacji zadania innej gminy. Takie działanie nazywane jest działaniem na szkodę jednostki samorządu terytorialnego i podlega sankcjom. Nie można z podatków mieszkańców miasta finansować kształcenia dzieci z innej gminy. W podobnych sytuacjach na terenie naszego kraju, gminy mają zawarte porozumienia i propozycja miasta Limanowa nie jest tu ewenementem - tłumaczy Sara Kościółek, rzecznik limanowskiego magistratu. - Jeśli jednak nie dojdzie do zawarcia porozumienia z władzami gminy, będziemy chętnie przyjmować do miejskich szkół taką liczbę dzieci z gminy, która będzie dopełnieniem tworzonych przez nas oddziałów. Jeżeli zaś większa ilość dzieci z gminy będzie się ubiegała o miejsce w miejskich szkołach, nie będziemy tworzyć nowego oddziału. Jest to sytuacja dla nas niezręczna, lecz nie wynika to z niechęci miasta do dzieci z terenu gminy Limanowa, lecz z dziwnego uporu władz gminy - dodaje.
Wczoraj miasto opublikowało szczegółową informację o obowiązujących terminach i kryteriach postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe oraz zasadami przyjętymi przez Radę Miasta Limanowa.
Informacje na temat rekrutacji przedstawiamy poniżej:
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej do klas pierwszych szkół podstawowych będzie prowadzone od 05.04.2017 r.
Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30 marca 2017r. w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, zmienione zarządzeniem Nr 55/2017 z dnia 4 kwietnia 2017r.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (zgodnie z przepisami art. 133 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo oświatowe). 14 marca 2017 r. Rada Miasta Limanowa podjęła uchwałę Nr XLV.288.2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Limanowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Kryteria są następujące:
1) kryterium rekrutacyjne: kandydat mieszka na terenie Miasta Limanowa; liczba punktów - 20;
2) kryterium rekrutacyjne: rodzeństwo kandydata uczęszcza już do tej szkoły/zespołu szkół; liczba punktów - 10;
3) kryterium rekrutacyjne: szkoła położona najbliżej miejsca zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej przez przynajmniej jednego z rodziców kandydata - liczba punktów: 5;
Kryteria określone przez organ prowadzący rodzic/opiekun prawny potwierdza poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wnioski należy pobrać w szkole podstawowej, do której rodzice/opiekunowie prawni starają się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej. Wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych szkół miasta Limanowa, przy czym w każdym złożonym wniosku jako szkołę pierwszego wyboru należy wpisać tę samą szkołę.
Termin składania wniosków od 5.04.2017 r. do 11.04.2017 r.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in