Sobota, 11 lipca
Olga, Kalina, Benedykt, Pelagia, Karina

Retransmisja absolutoryjnej sesji Rady Gminy

30.05.2020 05:05:00 PAN 0 1504

Kamienica. We wtorek w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbyła się XI sesja Rady Gminy Kamienica. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji obrad.


Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata 2020 – 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamienica za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Kamienica za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łącko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamienica, w roku szkolnym 2020/2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Kamienica.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kamienica na lata 2020 – 2022.
14. Debata nad raportem o stanie Gminy Kamienica za rok 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: wotum zaufania dla Wójta Gminy Kamienica za rok 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamienica z tytułu wykonania budżetu gminy Kamienica za 2019 r.
17. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok. 
18. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy za 2019 rok.
19. Ocena zasobów pomocy społecznej.
20. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
21. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie XI Sesji Rady Gminy Kamienica.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in