Retransmisja absolutoryjnej sesji miejskich radnych

05.07.2020 00:50:00 PAN 1 1859

Rekordowa, bo trwająca ponad 9 godzin, była ostatnia sesja Rady Miasta Limanowa. Obrady zdominowały plany budowy domów dla rodzin z ul. Wąskiej na działce w pobliżu komendy policji, na terenie osiedla Marsów. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji sesji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. 
4. Wystąpienia osób zaproszonych. 
5. Pytania radnych do osób zaproszonych. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Debata nad raportem o stanie miasta Limanowa za 2019 r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Limanowa. 
9. Informacja o realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2019 rok wraz z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok i informacji o stanie mienia Miasta Limanowa wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. 
10. Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej – Przewodniczący Rady Nadzorczej. 
11. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Limanowa o badaniu realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2019 rok wraz z wnioskiem absolutoryjnym. 
12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do wniosku absolutoryjnego. 
13. Dyskusja w spawie realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2019 rok. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Limanowa za rok 2019. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2019 rok. 
16. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad. 
17. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 
A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2020 rok 
B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2020 do 2040 
C. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów zagospodarowania działki 58/1 obr. 7 m. Limanowa 
D. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021 
E. w sprawie przyznania tytułu i medalu Za Zasługi dla Miasta Limanowa 
18. Inicjatywy uchwałodawcze. 
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
20. Wolne wnioski. 
21. Zakończenie obrad.


udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in