Sobota, 11 lipca
Olga, Kalina, Benedykt, Pelagia, Karina

Relacja z XVII sesji Rady Gminy

31.05.2020 05:10:00 PAN 0 2326

Tymbark. W czwartek w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku odbyła się XVII sesja Rady Gminy Tymbark, w której udział wzięło 13 radnych.

Podczas przedmiotowej sesji podjęto m.in. uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmiany do obecnego regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla uczniów za szczególne osiągnięcia i utworzono stypendium za najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty w wysokości 800 zł jednorazowo. Ustalono także dopłatę do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tymbark.


Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad

 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XV, XVI Sesji Rady Gminy.

 4. Wystąpienie osób zaproszonych.

 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.

 7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark.

 10. Podjecie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/80/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/114/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona obowiązującymi przepisami prawa dla niepublicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie Gminy Tymbark, dla której jest ona organem rejestrującym.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogami z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Powiatem Limanowskim.

 15. Podjecie uchwały w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 16. Podjecie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tymbark.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych polegających na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstawania.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2020.

 20. Sprawozdanie z wykonania planu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tymbark za rok 2019.

 21. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku.

 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 23. Wolne wnioski.

 24. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

 25. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in