-4°   dziś 1°   jutro
Wtorek, 05 grudnia Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Prezydent ogłosił termin wyborów. Zobacz kalendarz wyborczy 2023

08.08.2023 16:25:00 top
9 7447

Dziś Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziś Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybory 15 października 2023 r.

W postanowieniu tym, jako dzień wyborów, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazał niedzielę dnia 15 października 2023 r.

Kalendarz wyborczy

Prezydent określił również dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Kodeksie wyborczym. Szczegółowy kalendarz wyborczy będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron, aby zapewnić przejrzystość i zrozumienie procesu wyborczego.

Zobacz również:

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Termin wykonania czynności wyborczych i czynności wyborcze:

Do dnia 28 sierpnia 2023 r.
- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
  - przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
  - przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
- powołanie okręgowych komisji wyborczych

Od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.
Składanie przez wyborców wniosków o:
- wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
- zmianę miejsca głosowania,
- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania 

Do dnia 6 września 2023 r. do godz. 16:00
- zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów

Do dnia 11 września 2023 r.
- utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów

Do dnia 15 września 2023 r.
- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, korespondencyjnego a także o możliwości głosowania i głosowania przez pełnomocnika,
- zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,
- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych powołanie obwodowych komisji wyborczych,

Do dnia 25 września 2023 r.
- powołanie obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Od dnia 30 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r. do godz. 24:00
- nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

Do dnia 2 października 2023 r.
- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
- zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

Do dnia 5 października 2023 r.
- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji 0 zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów,
- podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji  w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

Do dnia 6 października 2023 r.
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Do dnia 10 października 2023 r.
- składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego,
- składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
- składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

Do dnia 12 października 2023 r.
- poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

W dniu 13 października 2023 r. o godz. 24:00
zakończenie kampanii wyborczej

W dniu 15 października 2023 r. godz. 7:00-21:00
 głosowanie


KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
Do dnia 28 sierpnia 2023 r. - zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej
- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
- powołanie okręgowych komisji wyborczych
Od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. Składanie przez wyborców wniosków o:
- wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
- zmianę miejsca głosowania
- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania
Do dnia 6 września 2023 r. do godz. 16:00 - zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów
Do dnia 11 września 2023 r. - utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów
Do dnia 15 września 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, korespondencyjnego a także o możliwości głosowania i głosowania przez pełnomocnika
- zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych powołanie obwodowych komisji wyborczych
Do dnia 25 września 2023 r. - powołanie obwodowych komisji wyborczych
- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Od dnia 30 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r. do godz. 24:00 - nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
Do dnia 2 października 2023 r. - zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
- zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski
Do dnia 5 października 2023 r. - podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji 0 zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów
- podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego
Do dnia 6 października 2023 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
Do dnia 10 października 2023 r. - składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego
- składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
- składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
Do dnia 12 października 2023 r. - poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania
W dniu 13 października 2023 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej
W dniu 15 października 2023 r. godz. 7:00-21:00 głosowanie
udostępnij

Komentarze (9)

dzinio
2023-08-08 18:44:49
4 2
Pazdziernika piętnastego pogonimy Kaczyńskiego.
Poludnie
2023-08-09 02:35:17
0 1
Możesz pomarzyć :)))))
minor
2023-08-09 03:20:40
0 1
@dziunio
a kogo ty chłopie ze swym poziomem int. chciałbyś " prezentowac " ?? Pogonić to możesz swojego kolegę itp. Trochę kultury
Pokaż wiecej (1)
Odpowiedz
szaradaa
2023-08-08 18:53:22
1 0
Będą kroczyć do wyborów tacy jak Ci nacjonaliści ze Starostwa w Limanowej wspólnie z tymi z Gminy Limanowa.
Dziękuję że Dyrektor Wydziału GN, próbuje mnie zastraszyć 212 art kodeksu karnego ale:
wywłaszczono mnie specustawą drogową z parceli 213/6 bezpodstawnie parcela ta była w 1980r wydzielona jako dojazd do mojego domu i tak jest nadal, użyto wypisu z aktu notarialnego sporządzonego na moje poprzednie nazwisko a że mieliście wszystko, dokumenty prawników geodetów kontra zmowa milczenia wobec nieporadnej baby po wypadku i dyletanta w sprawach geodezyjnych to wam wolno.
Myślę,że Staroście nie zabraknie odwagi , aby pójść do Prokuratury i złożyć na mnie zawiadomienie.
Niech też wspomni, że 39 lat płacę podatek gruntowy z tego co mnie wywłaszczono.
Krasiński w poemacie"Ostatni" pisał;
"U władz bezecnych stawili mnie sądu"
Przecież to Prawo i Sprawiedliwość tak postępuje
saxon
2023-08-09 12:43:11
0 0
Akurat sądy nie są pisowskie.
Żale na nie wylewaj do opozycji
szaradaa
2023-08-09 14:49:20
0 0
Saxonku słabo rozumiesz to co czytasz - a kto tutaj pisze o sądach?
Nie dziwię Ci się pisowcy raczej słabo są rozumiejący, dlatego można im tłoczyć do głowy bez udziału świadomości.
saxon
2023-08-09 19:00:56
0 0
POmału przeczytaj swoje żale . POwtórz tą czynność jeszcze ze cztery razy i wtedy właśnie ta twoja POjedyncza szara komórka może z wielką bidą załapie o co chodzi .
A pseudo naukowe wywody o rozumieniu i świadomości zachowaj dla swoich dzieci - bardziej im się przydadzą .
szaradaa
2023-08-09 20:15:28
0 0
Nie akcentuj tak PO bo z daleka jestem od całego politycznego bagna ale:
jest takie opowiadanie "Dolina niewidomych" i w tym opowiadaniu autor opisuje , jak do doliny gdzie mieszkają niewidomi przyjeżdża prelegent i zaczyna im opowiadać jakie na łące kwitną piękne kwiaty , jakie kolorowe motyle na tych kwiatach, jaki bajkowy wygląd ma ta łąka z całą zielenią bujnej trawy utkanej kolorowymi kwiatami.
Prelegent postanowił zostać w dolinie na noc i wiesz co uradzili niewidomi mieszkańcy -
- oślepmy go i wtedy zapytamy co widzi .
Jeżeli jesteś człowiekiem myślącym wnioski wyciąg sobie sam
Jeżeli należysz do tej bandy skorumpowanych najemników to .......
Pokaż wiecej (3)
Odpowiedz
biedny90
2023-08-09 10:00:21
0 0
Brudziński pokazał na tiktoku jak można sfałszować wybory.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Prezydent ogłosił termin wyborów. Zobacz kalendarz wyborczy 2023"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in