Baner
24°   dziś 16°   jutro
Wtorek, 03 października Teresa, Heliodor, Gerard, Jan, Ewald, Józefa, Bogumił

Otwarty konflikt między byłymi koalicjantami i przerzucanie się odpowiedzialnością. Starosta porównał rządy poprzednika do "dyktatury"

17.05.2020 13:35:00 pan
38 22869

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Limanowskiego zostały wygłoszone oświadczenia radnych „Działajmy Wspólnie”, którzy żądali od obecnych władz powiatu przeprosin za „pomawianie i obarczanie winą” byłego starosty Jana Puchały w odniesieniu do niepowodzeń przy budowie balneologii w Porębie Wielkiej i niekorzystnej sytuacji samorządowej spółki Gorczańskie Wody Termalne.

Jan Puchała oświadczył, że odpowiedzialność za przygotowanie i nadzór nad kontrowersyjną inwestycją spoczywała na ówczesnym wicestaroście Mieczysławie Urydze, który w tej kadencji zastąpił go na stanowisku. - Dyrektor Wydziału Rozwoju poniosła konsekwencje i nie pracuje już w Starostwie. Natomiast jej bezpośredni zwierzchnik, ówczesny wicestarosta Mieczysław Uryga, jako osoba bezpośrednio nadzorująca ten wydział i odpowiedzialna z ramienia zarządu za inwestycje, nie poniósł żadnych konsekwencji. Do dziś sprawa jest niewyjaśniona – mówił Puchała. 

Odpowiadając, obecny starosta wyraził zdziwienie, że Jan Puchała wspomnianych okoliczności nie podnosił wówczas, gdy był u władzy. - Proszę nie wmawiać opinii publicznej, że bez pańskiej wiedzy ktokolwiek w Starostwie palcem kiwnął. To można było porównać do dyktatury, tak było i pan dobrze o tym wie – ripostował Uryga. 


Temat problemów przy budowie Centrum Rekreacji i Balneologii w Porębie Wielkiej powrócił podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Limanowskiego. Oświadczenie w tej sprawie odczytał radny Jan Puchała, były starosta, za którego kadencji realizowano kontrowersyjną inwestycję. Radny zaznaczył na wstępie, że jego oświadczenie ma związek z licznymi zapytaniami i wystąpieniami radnego Stanisława Nieczarowskiego, dotyczącymi nadzoru i odpowiedzialności za to przedsięwzięcie. 

- Nadzór z ramienia zarządu poprzedniej kadencji 2014 – 2018 od początku do końca wskazanej inwestycji sprawował ówczesny wicestarosta, a obecny starosta Mieczysław Uryga - powiedział Jan Puchała, wskazując na zapisy w regulaminie organizacyjnym. - Biuro Kontroli Wewnętrznej podczas przeprowadzonej kontroli w terminie od sierpnia do grudnia 2017 r., stwierdziło, iż od samego początku realizacji budowy Centrum Rekreacji i Balneologii, miały miejsce liczne problemy na różnych etapach. Błędy, nieprawidłowości, zaniedbania zostały wskazane w protokole przeprowadzonych czynności, który liczy aż 635 stron - podał. 

Jak przytaczał radny Puchała, w protokole tym stwierdzono m.in., że firma projektowa MWM przedkładała dokumentację zawierającą wiele nieścisłości (chodziło m.in. o dokumentację przyłącza wody geotermalnej) i przypomniał, że występowały trudności w uzyskania wyjaśnień. Wskazał też na „szeroką korespondencję” między Starostwem a firmą Wolimex, która według Jana Puchały od początku budowy zgłaszała wady projektowe. 

Powołując się na obszerny protokół Biura Kontroli Wewnętrznej, były starosta mówił że w trakcie budowy centrum w Porębie Wielkiej, wykonawca – firma REM BUD-I – w protokołach wykazywała roboty, które w rzeczywistości nie były zrealizowane na moment sporządzania tych dokumentów. Stąd, zdaniem Jana Puchały, zachodziła konieczność korygowania faktur. Ponadto, według jego wiedzy wykonawca miał też dokonywać zmian projektowych, bez powiadamiania starostwa. - Do wyjaśnienia pozostaje, na jakiej podstawie przyjmowano faktury bez pokrycia, jak wyglądał nadzór Wydziału Rozwoju oraz nadzór ówczesnego wicestarosty Mieczysława Urygi z ramienia Zarządu Powiatu - mówił.

Zachęcał też radnych do zapoznania się z dokumentami. - Uważam, że sprawa budowy balneologii w Porębie Wielkiej powinna być do końca wyjaśniona. Pani dyrektor Wydziału Rozwoju poniosła konsekwencje i nie pracuje już w Starostwie. Natomiast jej bezpośredni zwierzchnik, ówczesny wicestarosta Mieczysław Uryga, jako osoba bezpośrednio nadzorująca ten wydział i odpowiedzialna z ramienia zarządu za inwestycje, nie poniósł żadnych konsekwencji. Do dziś sprawa jest niewyjaśniona. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z protokołami wraz z dokumentacją, Rada obecnej kadencji podejmie uchwałę o zleceniu Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli realizacji tej inwestycji oraz ustalenia i wskazania osób odpowiedzialnych za nadzór inwestorski - powiedział. 

Dalej wskazał, że komisja powinna sprawdzić karty drogowe samochodu służbowego KLI4CJ6 za lata 2016 – 2018. - Karty były wystawione na wicestarostę Mieczysława Urygę, który podróżował służbowo w sprawie nadzorowania inwestycji w Porębie Wielkiej. Da to odpowiedź, jak często i w jakim czasie prowadzony był nadzór w trakcie budowy. Powinna też sprawdzić sposób naliczania i egzekwowania kar umownych dla firmy REM BUD-I. Czy kary te zostały do końca wyegzekwowane? - pytał Jan Puchała. Informował też o postępowaniu z powództwa firmy REM BUD-I. - Czy w związku z tym postępowaniem, nie została zawarta ugoda pomiędzy firmą a obecnym starostą lub zarządem? Jeżeli tak jest, to jakie argumenty zdecydowały o zasadności zawarcia ugody? Czy spółka MWM została pozwana przez zarząd? W związku z przedstawionymi faktami, zwracam się do Rady Powiatu o podjęcie kroków w celu wyjaśnienia odpowiedzialności poprzedniego Zarządu Powiatu, osób odpowiedzialnych za nadzór nad tą inwestycją - apelował. 

Oświadczenie złożył także Artur Żaba, odnosząc się do wypowiedzi wicestarosty Agaty Zięby podczas poprzedniej sesji, która miała miejsce w lutym. - Zgłaszam stanowczy protest co do pomawiania i obarczania winą pana Jana Puchałę,byłego starosty, obarczanego winą za sprawę nie będące w jego kompetencjach - powiedział. Dalej tłumaczył, że chodziło o słowa na temat kondycji samorządowej spółki Gorczańskie Wody Termalne, której największym udziałowcem jest powiat, reprezentowany przez starostę – Agata Zięba mówiła, że podmiot nie jest przygotowany na procedurę zbycia udziałów z powodu zaniedbań z okresu, w którym starostą był Jan Puchała. Okazało się bowiem, że w dokumentach planistycznych, przez środek działki należącej do GWT przebiega droga, planowana od 2004 roku. - To nie starosta, wójt, burmistrz odpowiada za bieżącą działalność tej spółki, tylko jej zarząd. A pracę zarządu nadzoruje rada nadzorcza. Nadzór właścicielski sprawują natomiast starosta, wójtowie i burmistrz, jako udziałowcy tej spółki – mówi Artur Żaba. Przypomniał także, iż osoby z poprzedniego zarządu, które zajmują w nim stanowiska również w tej kadencji, nie wstrzymywały się od głosu i nie odpowiadały się przeciwko uchwałom dotyczącym geotermii, co ma świadczyć o akceptowaniu przez nie „biegu zdarzeń”. - Z państwa strony nigdy nie pojawiły się żądania, stanowiące alternatywę. A może wypowiedzi z poprzedniej sesji to samokrytyka? - pytał. - Jako Zarząd Powiatu w kadencji 2014 – 2018 ponosicie wspólną odpowiedzialność z byłym starostą Janem Puchałą. 

Oświadczenia złożyli też inni radni z komitetu "Działajmy Wspólnie" – Bogumił Grzyb i Jolanta Grzegorzek. Bogumił Grzyb zażądał od starosty Mieczysława Urygi, wicestarosty Agaty Zięby i Wojciecha Włodarczyka z Zarządu Powiatu przeprosin dla Jana Puchały za „pomawianie i obarczanie odpowiedzialnością w sprawach, które nie były w jego kompetencji”. Stwierdził ponadto, że dyskusja na poprzedniej sesji była wcześniej ustalona, bo po pytaniu zadanym przez radnego Stanisława Nieczarowskiego, odpowiedzi udzielił Mieczysław Uryga, czytając jej treść z kartki.

W dalszej części dyskusji do słów swojego poprzednika odniósł się starosta Mieczysław Uryga. - Aż dziw, że przewodniczący zarządu o pewnych sprawach nie wiedział... Dobrze pan wie, że nic nie działo się bez pańskiej decyzji, wiele z nich podejmował pan sam, sam pan ustalał. Oczywiscie, nie sposób odnieść się do wszystkich zarzutów, dlatego odpiszę konkretnie – zapowiedział starosta. - Ale proszę nie wmawiać opinii publicznej, że bez pańskiej wiedzy ktokolwiek w Starostwie palcem kiwnął, panie Janie. To można było porównać do dyktatury, tak było. Pan dobrze o tym wie. Dziwię się, że pan jako radny podnosi teraz te sprawy, a nie wiedział o nich wcześniej, jako przewodniczący zarządu. Aż nie mogę w to uwierzyć. Teraz pana olśniło? To chyba ten wolny czas – zakończył Mieczysław Uryga. 

Głos zabrała także wicestarosta Agata Zięba. - Balneologia? A kto to wymyślił? Bo gdy my przyszliśmy (do Zarządu – przyp. red.) to już zastaliśmy to „dziecko”. Były starosto, ja na ostatniej sesji odniosłam się do spółki GWT, gdzie jako starosta zostałeś powołany jednoosobowo do zgromadzenia wspólników w 2007 roku. Pamiętam jak nam mówiłeś, że jednym głosem możesz przegłosować trzy samorządy, bo masz najwięcej udziałów. Od momentu, gdy został starostą Mieczysław Uryga, przyjrzeliśmy się sprawie. Widziałam dokumenty w spółce, roboty zrobiliście dużo, ale kiedy pojawił się wreszcie inwestor, okazały się błędy, które trzeba naprawić – mówiła wicestaorsta. - Przychodziłeś na sesje przez trzy kadencje, jak mogliśmy ci nie ufać, że ta inwestycja powstanie? Wypowiedzi w mediach, no panie starosto Janie: „w 2016 roku będziemy się wszyscy kąpać” - to z Onetu. Rada jednej i drugiej kadencji, gdy mówiłeś że trzeba dokupić działki, czy choć raz ci się sprzeciwiła? Wierzyliśmy, że idea o której mówisz się spełni. Kto przez 10 lat był w spółce? Nie znaliśmy sytuacji. Kto wybierał poszczególnych prezesów? My, jako Rada Powiatu? Balneologia – pracowaliśmy wszyscy jako zarząd, natomiast GWT to zupełnie inna sprawa. Nie wtrącaliśmy ci się, wierzyliśmy, bo byłeś pełen optymizmu w poprzedniej kadencji – mówiła. 

Ewa Filipiak wspominała, że jako przewodnicząca jednej z komisji, zwracała się wielokrotnie do reprezentującego samorząd w spółce ówczesnego starosty Jana Puchały o udostępnienie dokumentacji Gorczańskich Wód Termalnych. - Cytuję, co słyszałam: „Ewa, nie dostaniesz tych dokumentów, bo to jest kodeks spółek prawa handlowego” - powiedziała przewodnicząca Rady Powiatu. 

Głos zabierał także Wojciech Włodarczyk, który m.in. ocenił, że autorem wszystkich oświadczeń jest jedna osoba. Później polemizował z byłym starostą. - Próbuje pan, były starosto, zrzucić odpowiedzialność na nas – powiedział, twierdząc że to Jan Puchała przekonywał o formule partnerstwa publiczno-prywatnego jako jedynej możliwej do zrealizowania. - To nie z moich ust z tej trybunki padały słowa, że „jestem dogadany z Fakro, Koralem” - to byli inwestorzy, którzy mieli dogadać się z panem. Ale podkreślałem, że żaden prywatny inwestor w to nie wejdzie, jeżeli radni maja mówić mu, jak ma wydawać swoje pieniądze. Dopiero teraz, wraz z biurem wojewody, udało się ustalić inną możliwość – powiedział. 

Dyskusję zakończyła Ewa Filipiak, która jako przewodnicząca zapowiedziała że przyszła sesja będzie absolutoryjną, co da możliwość swobodnej wypowiedzi wszystkim radnym. 

udostępnij

Komentarze (38)

Jaworina
2020-05-17 13:48:41
1 14
Od początku naszej wymarzonej " wolności " Ż A D E N urzędnik państwowy a co dopiero samorządowy nie poniósł ZA NIC odpowiedzialności karnej. A dziadka jak ukradł w sklepie bułkę i kefir bo był głodny to sądzili pół roku o dostał wyrok w zawieszeniu. I to POLSKA właśnie. miłego dnia życzę i dobrego samopoczucia.
Odpowiedz
burmistrz85
2020-05-17 14:55:51
1 9
Jeżeli w Polsce urzędnik nie będzie ponosił konsenkwencji za zmarnotrawione miliony nigdy nie będzie porządku a do tego się nie zanosi.Wszystkie te partie patrzą tylko na swój biznes mając wszystko w tyle.Czy to PIS czy PO czy inni jedno szambo.
Odpowiedz
Manitou
2020-05-17 15:36:21
4 1
@Jaworina ,burmistrz85 Hop siup łatwo powiedzieć,wiadomo że jakieś przekręty czy łapówki powinny być karane i to surowo ale żeby tak całkiem obciążać urzędników odpowiedzialnością karną to najpierw trzeba stworzyć jasne prawo a nie jak teraz że kto tylko ma dziurę w d.... tworzy swoje interpretacje to raz a dwa myślę że tok decyzyjny w Polsce wydłużyłby się niemiłosiernie bo ŻADEN urzędnik nie podjąłby decyzji bez wytycznych z góry a ten od własnej "góry" itd.itd. I również o tym trzeba pomyśleć że gdyby karać za każdy błąd karnie to po paru miesiącach urzędy trzeba by zamknąć bo wszyscy by się pozwalniali,a żeby ktoś chciał pracować to trzeba by mu chyba płacić jak w korporacji :) Stalin w ZSRR tak karał urzędników to w kołchozach krów nie wypędzali na pastwisku bez telefonu z Moskwy.I tak źle i tak niedobrze złotego środka nie ma,a po drugie gdybyśmy sami nie byli mistrzami w kombinowaniu i na wszelkie sposoby omijaniu systemu nie trzeba by było takiej masy zakazów ,nakazów i innych obostrzeń,gdybyśmy byli tacy mądrzy w wypełnianiu dokumentów i formularzy jacy jesteśmy na forach to kolejki byłyby o 3/4 mniejsze a tak to prosty kwitek a co 10 klient ma go wypełnionego dobrze a reszcie trzeba dyktować jak dziecku a ogonek stoi i czeka i czeka .....
Odpowiedz
34607szczawa
2020-05-17 16:02:55
1 6
"Głos zabrała także wicestarosta Agata Zięba....

"Nie znaliśmy sytuacji"
"Nie wtrącaliśmy ci się, wierzyliśmy, bo byłeś pełen optymizmu "
"Przychodziłeś na sesje przez trzy kadencje, jak mogliśmy ci nie ufać..."

Czy ja dobrze widzę co tu jest napisane?
Odpowiedz
defines
2020-05-17 16:05:33
1 1
A może pan Uryga opowie jak jeździł na kontrole do Baneologii i zamiast kontrolować to pił kawę w Domu Wczasów a na budowie się nie pokazał . Nawet kierownik budowy pisał skargi do starosty na to zachowanie Urygi
Odpowiedz
duszpasztet
2020-05-17 16:14:44
3 2
PiS od samej góry do samych dołów zaczyna sie żreć. Nawet w takiej głupiej gminie Laskowa jak brakuje fantow z inwestycji to zaczynają se skakać do gardeł.
Odpowiedz
34607szczawa
2020-05-17 16:17:04
1 2
" ... padały słowa, że „jestem dogadany z Fakro, Koralem” "

Ciekaw jestem jak na to właściciele firm Fakro i Koral ;)

Zreszta robi się bardzo ciekawie :)
Odpowiedz
pasztet_pomidorowy
2020-05-17 16:43:50
0 5
Pani Agata Zięba, pieniądze brała, nic nie wiedziała, o niczym nie słyszała, z dokumentami nie zapoznała się wcześniej, w zarządzie powiatu poprzedniej kadencji była etatowym członkiem zarządu i jak się okazuje za nic nie odpowiada. Ale głosowała i przeciw nic nie miała.

Kolejny raz apeluje do Pani Agaty Zięby z poprzedniego zarządu o zwrot publicznych pieniędzy do budżetu, bo jak pani sama uważa to co pani mówiono od lat jest bzdurą. W jaki sposób pełniła pani funkcję członka zarządu?
Ludzie skąd Wy się wzięliście w tym Zarządzie. Pytam publicznie co tacy ludzie robią w Zarządzie?
Pan Uryga organizował podróże służbowym samochodem Volkswagenem Passatem o numerze rejestracyjnym KLI4CJ6 w towarzystwie pani dyrektor wydziału. Został przyłapany na piciu kawy w innym obiekcie niż obiekt kontrolowany i są podobno na to dowody. W takim razie, gdzie są protokoły z kontroli.

Ciekawie się zapowiada ten serial, mam nadzieję, że w niedługim czasie wiele rzeczy się wyjaśni, jak wyglądała kontrola Pana Mieczysława Urugi z Panią Dyrektor Wydział rozwoju inwestycji pozyskania środków zewnętrznych. Kto kogo kontrolował w tej Porębie Wielkiej.
Stary, nowy zarząd i takie niespodzianki.
Była to najdroższa kawa w dziejach powiatu. W Porębie Wielkie głośno się mówi o tych „kawowych kontrolach”.
Tak wyglądał zarząd z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji.
Odpowiedz
grazynahayes
2020-05-17 17:01:49
1 7
ŻARŁO, ŻARŁO i zdechło............
No proszę bardzo , a jeszcze w poprzednich kadencjach rady powiatu wszyscy sobie z dziobków pili ..........

A co na to wszystko powie były, GŁÓWNY decydent w powiecie, pożal się Boże rycerz zakonu maltańskiego , były przewodniczący rady powiatu Pan Krupiński?

Ludzie Wy się tutaj j kopiecie powyżej kostek, obrzucacie publicznie błotem , a człowiek , którego bał się ruszyć śp. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Wassermann , nie wiadomo czy z powodu braterstwa krwi czy też rzuciły go na kolana rycerskie ordery?
To wszystko miało mieć miejsce na wskutek interwencji lokalnych ludzi w sprawie finansowania szczyrzyckiego szpitala.

To jakie są zadania Przewodniczącego Rady powiatu, co?"
To Pan Krupiński nie widział co się wyrabiało? nie nadzorował waszych prac?
KTO naprawdę decydował?

Boicie się powiedzieć prawdę, że było to ukartowane od początku?

Oj słyszałam on teraz ma ważniejsze zadania , ogląda ponoć zdjęcia z dronu obok naszej posesji.........

;-))

Jak tam budowa kolei Podłeze- Szczyrzyc, kiedy ruszacie z realizacją?

Niektórzy nie mogą doczekać się obiecanych , wysokich odszkodowań za nieruchomości.........

'Jak to mówią koledzy z City of London Corporation:
" Money taks, bulshit walks"
" Pieniądze przemawiają, głupoty są powielane"..

Ciekawe ilu jeszcze ludzi nabiorą na te obiecanki cacanki a głupiemu radość.

???

;-))

Odpowiedz
pasztet_pomidorowy
2020-05-17 17:07:31
0 3
W BIP-ie można odnaleźć uchwałę z dnia 17 grudnia 2014 roku, gdzie to nasz Szanowny Pan Starosta Mieczysław Uryga w swoich kompetencjach otrzymał bezpośredni nadzór nad inwestycjami w poprzednim zarządzie w latach 2014 – 2018. Z jednej strony można pogratulować, ale jeśli się okaże, że kontrola była kpiną z wywiązywania się z powierzonych obowiązków to sprawa nadaje się do prokuratury.

Żądam ujawnienia protokołów z przeprowadzonych czynności, jestem bardzo ciekaw jak została nazwana i na czym polegała ta kawowa kontrola. Czy w przedstawionych czynnościach udział brała pani dyrektor, jaką rolę miał pan Mieczysław i jakie były zalecenia pokontrolne?
Czy na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie wiedzą o tych kawowych kontrolach w Porębie Wielkiej, czy jeszcze protokoły nie dotarły do Warszawy. Co na to nasz poseł Ziemi Limanowskiej pan Wiesław Janczyk, czy go rozpiera duma z poczynań lokalnych działaczy partyjnych.
Odpowiedz
grazynahayes
2020-05-17 17:37:12
1 3
Słuchajcie dyskutanci z rady powiatu limanowskiego:
Zachowajcie trochę godności , nie ośmieszajcie się już publicznie.

PRAWDA jest bowiem taka:
Wasza zdolność decyzyjna w kwestii podjęcia projektu budowy balneologii w Porębie Wielkie, która to zaiste
była PRAWEM ZABRONIONA jako zadanie powiatu , jest zerowa.

Wy wszyscy razem wzięci, bez względu jak bedziecie publiccznie napinać się jak indory nie mieliście takiej siły przebicia, aby dopiąć tego tematu i dostać ziemie ze skarbu państwa na tę inwestycję.
Bez obrazy, proszę, ale jesteście za ciency w uszach, abyście mogli tego dokonać bez udziału osoby wpływowej w polskiej polityce.

Jakkolwiek na to nie patrzeć taką zdolność mają niewątpliwie w Polsce zakonnicy maltańscy czyli jezuici , tudzież członkowie tajnych stowarzyszeń, podlegli City Of London Corporation oraz czarnemu papieżowi. .

Pytanie istotne jakie należy postawić jest takie:

Jak to się stało, iż rozpoczęto tę inwestycję , która nie wpisuje się z zadania rady powiatu?

Nie mówcie mi , że nie znacie prawa, że nie macie prawników lub że jesteście tacy wielcy iż potrafiliście stanąć PONAD PRAWEM.............

Odpowiedz
pasztet_pomidorowy
2020-05-17 17:44:57
0 2
Panie Mieczysławie Uryga i Pani Agato Zięba, dlaczego publicznie kłamaliście społeczeństwo na poprzedniej sesji 21 lutego.

Pan Janusz Potaczek Was zaorał, ośmieszył, przyznając się, że sprawa drogi została przez niego specjalnie nie ujawniona. Tak kpicie z ludzi, podajecie kłamstwa, niesprawdzone informacje. Wystarczyło zapytać byłego wójta Potaczka a obecnego radnego powiatu. Co Wy ludzie wyprawiacie. To jest jawna nieudolność za publiczne pieniądze.

Pani Agata na sesji w dniu 21 lutego 2020: „To są zaniedbania z lat kiedy starostą reprezentującym powiat jako największego udziałowca w spółce był Jan Puchała”.

A tu się okazuje, że było inaczej, bo to pan Janusz sam się przyznał na ostatniej sesji, że celowo droga została nieujawniona.

Pan Janusz Potaczek na sesji w dniu 15 maja 2020:
„Przecież ta droga ma ponad 30 lat, ponad. Dlaczego ta droga nie została ujęta w planach zagospodarowania? Ano dlatego, że jeżeli przyszły inwestor będzie chciał opracować swoje plany, to ta droga może być gdzieś tam przesunięta. Przecież oprócz tego po tych działkach, idą tam 3 kolejne drogi. One nie są asfaltowane ale są do Tężni, prawda jest jedna droga przez środek, następna druga i tak dalej. Ja to celowo i specjalnie robiłem, żeby po prostu tego nie ujawniać w mapach. Później inwestorowi będzie o wiele łatwiej tą drogę wyznaczyć. I tyle. Dziękuję, tylko tyle”.
Odpowiedz
kris500
2020-05-17 17:58:36
0 3
Czego można wymagać od osób które wybrano a one utwierdzily się w tym że na tym się znają i zadziałały a z jakim efektem to widać to gołym okiem.
Nikomu wpis z głowy nie spadnie i będą się przerzucać odpowiedzialnością A pieniądz publiczny został zmarnowany.
Popatrzcie jakie wykształcenie i doświadczenie zawodowe posiadają członkowie zarządu.
Naprawa telewizorów Koło Gospodyń Wiejskich i Przyzakładowa Szkoła naprawy taboru kolejowego.
Po przez lepsze ubranie się założenie garnituru rozumu nie przybywa..
Ale to myśmy ich wybrali i mamy to co chcieliśmy.
Odpowiedz
pasztet_pomidorowy
2020-05-17 18:36:02
0 3
Szanowny obecny zarządzie: pani Agata, pan Mieczysław i pan Wojciech byliście w poprzednim zarządzie – ufaliśmy WAM! Kilka komisji badało w poprzedniej kadencji sprawę Poręby Wielkiej. Komisje jasno wykazały nieprawidłowości, zaniedbania, kłamstwa i nie zajęliście żadnego stanowiska, sprawa została zamieciona pod dywan. Komisja jasno rekomendowała, aby zarząd i rada zajęły stanowisko i to natychmiast.

Co to znaczy przyjmowanie FV bez pokrycia?
Kilka komisji, kilka protokołów, które liczą powyżej podobno 500 stron. Gdzie jest pan radny Nieczarowski, który domagał się weryfikacji tych protokołów? Reszta radnych, nabrała wody w ustach. Państwo radni nic nie wiedzą? Dlaczego odwlekacie decyzję, jeśli komisje wskazały niewłaściwy nadzór ze strony zarządu powiatu. Pytam się co to za krycie siebie?

A Pani Ewa też w poprzedniej kadencji nie była w radzie, nic nie wiedziała, nic nie słyszała. Co z FV? Co z protokołami odbiorów, kto podpisywał? Miłe fotki na facebooku to za mało!

Jaki smród wychodzi. Dokumenty – protokoły mają w starostwie, a co tam, lepiej siedzieć cicho.
Odpowiedz
pasztet_pomidorowy
2020-05-17 19:21:41
0 3
Pan Radny Stanisław Nieczarowski był taki aktywny w ubiegłej kadencji, wszystko ujawniał społeczeństwu, nieraz wskazywał konstruktywną krytykę do zarządu, a w tej kadencji tylko przytakuje obecnemu zarządowi. Czyżby obecne stanowisko Przewodniczącego Komisji Rozwoju zmieniło pana poglądy? Pan Stanisław na sesji w dniu 8 marca 2018 r. zażądał udostępnienia protokołu z prac Biura Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Limanowej (ponad 500 stron). Ten sam radny 27 czerwca 2018 r. przypuszczam po zapoznaniu się z protokołem zażądał odwołania zarządu powiatu. Pytanie co jest w tym protokole?

Kolejne kilka protokołów (ponad 550 stron) wykazały niekompetencje i przekroczenie uprawnień, jasno wskazując odpowiedzialnych.

Jak doszło do wyboru starosty Mieczysława Urygi?
Żądam podania do publicznej wiadomości wszystkich protokołów kontrolnych dotyczących Poręby Wielkiej!
Czy Państwo radni powiatowi Prawa i Sprawiedliwości wysłaliście protokoły na ul. Nowogrodzką w Warszawie do siedziby partii, czy nie mieliście do tej pory czasu?
Odpowiedz
kris500
2020-05-17 19:29:41
0 3
Fotki to sobie lubią robić włodarze bo to nic nie kosztuje wyborcę można oglupic że się na tym znamy i jak ciężko efektywnie pracujemy.
Czego możemy w tej sytuacji od radnych którzy działają w różnych komisjach tylko czy potrafią merytorycznie ocenić dokumentację która dostają do oceny.
Wątpię.
Ale ich też sobie wybraliśmy wiec przyjmijmy na klatę swoją winę.
Ale dopóki wybór danego radnego będzie podyktowany przekonaniami politycznymi to nic się nie zmieni.
Obecny Starosta zarzuca poprzedniemu dyktaturę a ja pytam gdzie wtedy był gdy miliony środków publicznych marnowano.
Osoba która wymyśliła miejsce na inwestycje BAEOLOGII to dopiero jest fachowiec .
Odpowiedz
34607szczawa
2020-05-17 19:30:33
1 2
Rozumiem że we wsi ludzie dają się oszukiwać i mało wiedzą na temat polityki, zarzadzania itp. ale w mieście takim jak Limanowa?
Na koniec zacytuję:
"Nie ma nic gorszego niż człowiek wykształcony ponad własną inteligencję."
;)
Odpowiedz
szczawa
2020-05-17 19:57:35
0 3
Tragedia. Pis ustanowił na limanowskich włościach swoich nominatów, a my mamy obraz nędzy i rozpaczy. Tam potrzeba wreszcie prokuratora i będziemy wszystko wiedzieć .
Odpowiedz
jurk
2020-05-17 20:35:27
1 4
możecie sobie różne rzeczy wypisywać czy JAN był taki czy inny jedno jest święte i prawdziwe że PAN BÓG PYSZNYM SIĘ SPRZECIWI A POKORNYM ŁASKĘ DA i najgorsze jest jak ktoś w życiu uważa się za wielkie JA i nie przestrzega DEKALOGU PANA BOGA
Odpowiedz
pasztet_pomidorowy
2020-05-17 20:39:40
0 2
Pani Ewo Filipiak

Czy pani jako przewodnicząca rady powiatu przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości zechce się podzielić z nami na najbliższej sesji rady powiatu informacjami na temat firmy REM BUD. Chcielibyśmy jako społeczeństwo, aby pani jako jedyna sprawiedliwa podała do publicznej wiadomości, czy prawdą jest, że obecny zarząd powiatu limanowskiego wbrew protokołom i stawianym tam zarzutom wszystkich komisji kontrolnych zawarł ugodę z firmą REM BUD? (wykonawca w Porębie Wielkiej) Jeśli by tak było to zapowiada się wielki skandal.

Czy pani o tym wiedziała?
Co się stało z naliczanymi karami? Do odzyskania jest sporo ponad kilkaset tysięcy złotych, co się stało z pieniędzmi? Część pieniędzy została wpłacona, co z resztą?
Jaka jest podstawa zawarcia ugody?
Pani została wybrana przez swoje koleżanki i kolegów z PISu jako przewodnicząca rady powiatu.

Co wy wyprawiacie, te pieniądze z REM BUDu były za niewywiązywanie się z umowy w sprawie budowy w Porębie Wielkiej.
Odpowiedz
kris500
2020-05-17 20:52:19
0 2
Czyli zapowiada się niezly cyrk z udziałem pieniądza publicznego.
Odpowiedz
czwarta
2020-05-17 21:00:02
1 1
Przykład bezkarności idzie z góry. 10 lat trwa mamienie wyborców przez Macierewicza a przy okazji dojenie nas na grube miliony. Gdzie ten raport smoleński i dowody? W tym wypadku też poczekacie na rozliczenie, chyba że rządy się zmienią.
Odpowiedz
grazynahayes
2020-05-17 21:51:19
0 0
@jurk Rzecz w tym, i wielu samorzadowcow w naszym powiecie ma WYOLBRZYMIONE EGO , tak samo jest w rzadzie.

To, ze ktos pokazywal sie w kosciele nie znaczy, ze sa choc na milimetr bliscy Bogu.

Patrz jak teraz ODBIERAJA ludziom prawa naturalne dane Nam od Boga ia i maja oni NIECZULE , bez empatii serca na KRZYWDE polskich dzieci.

To jest papierkiem lakmusowym CHRZESCIJANSTWA , gdyz Ci krypochrzescijanie sluza BAALI czyli przeznaczaja dzieci na ofiary.

Zapytaj sie ich dlaczego NIE CHCA zniesc adopcja zagraniczne , gdzie wielu podejrzewa o handel dziecmi do burdeli, na organa, na ofiary sakralne , do pedofili.

Gdyby oni wszyscy tak bardzo kochali Boga i jego przykazania to nawet przy CIENIU CIENIA PODEJRZENI wszyscy JEDNOMYSLNIE powinni stanac w ich obronie, BEZBRONNYCH, NIEWINNYCH DZIECI i zniescv ta diabelna ustawe o adopcjach zagranicznych. !!

Powiem Ci czlowieku jedno, oni sda wilkami w owczych skorach , tak jak o nich mowil ich dawnych paryjny kumpek senator KOGUT .

Zgaduj zgadula dlaczego nagle kolesie partyjni go zaatakowali/?

ZGADUJ, ZGADULA............

Odpowiedz
34607szczawa
2020-05-17 22:05:00
1 1
Można powiedzieć ostry cień mgły nad starostwem xD
Odpowiedz
grazynahayes
2020-05-17 22:22:58
0 0
@jurk REASUMUJAC:

Niedlugo sami sie przekonamy KTO jest KIM , maski opadna, oraz wilki w owczych skorach zostaja UJAWNIENI.
Wzrasstaja wibracje ziemii czyli pole SCHUMANNA
To jest skutkiem WZRASTAJACEJ SWIADOMOSCI ludzi .

Teraz nalezy budowac energie serca , aby prztrwac co znaczy wykazywac EMPATIE, UCZCOWOSC i wszystkie wyzsze emocje .
Wszyscy PSYCHOPACI, wilki w owczych skorach nie wytrzymaja tej wysokiej wibracji , bo sa istotami na bardzo niskim poziomie wibracji.

Oto tzw. sad BOZY.

;-) Pozyjemy zobaczymy.

;-)0

Odpowiedz
pacho
2020-05-17 22:25:16
0 1
-"Ksiądz pana wini, pan księdza,
A nam, prostym, zewsząd "-
dobrobyt ?
Odpowiedz
old
2020-05-17 22:34:38
0 2
Mówcie co chcecie ale na plakatach wyborczych fajnie sie prezentowali
Odpowiedz
szczawa
2020-05-18 06:35:41
0 2
Tak to jest jak komuś się wydaje ,że jak jest sołtysem i zapisze się do pisu to nadaje się na każde stanowisko. Niestety mamy tutaj przykład ,że sołtysowanie jest o wiele łatwiejsze .
Odpowiedz
jurk
2020-05-18 08:23:34
0 2
JEDNO jest ważne żebyśmy umieli odróżnić te WILKI od OWIEC i jeszcze jedno jak ktoś umie dobrze zarządzać własnym majątkiem i go pomnaża uczciwie to i PUBLICZNYMI pieniędzmi mądrze i uczciwie zarządzał BĘDZIE
Odpowiedz
34607szczawa
2020-05-18 10:29:27
1 1
Kojoty poludnia blable teresy i inne zamilkły a tu dalej czuć jak się wylewa...
Odpowiedz
janusz_onufry_termalny_iii
2020-05-18 13:20:54
0 1
Stary Wyga się miga

To ciekawy jest przypadek, przejął bowiem inwestycję,
Co od lat pradawnych wielu budowały koalicje,
To fachowiec jakich mało, prędko więc się okazało
Ze niczego nie pamięta, albo że mu się zdawało.
Odpowiedz
janusz_onufry_termalny_iii
2020-05-18 13:32:59
0 1
Stary Wyga się miga

To ciekawy jest przypadek, nadzorował inwestycję,
Co od lat pradawnych wielu budowały koalicje,
To fachowiec jakich mało, prędko więc się okazało
Ze niczego nie pamięta, albo że mu się zdawało.
2015 (dwójka,zero, jeden pięć) wyrażono wtedy chęci,
By na bazie wód gorących, wybudować coś co kręci,
Kuracjuszy i turystów co to do Zakopca gnają,
Niech już z tego zrezygnują i u nas wypoczywają
Stary wyga nie pamięta, że budowę nadzorował ,
Sztandarową dla powiatu, głowę w piasek mocno schował,
Odpowiedz
janusz_onufry_termalny_iii
2020-05-18 13:42:03
0 1
Stary wyga nie pamięta, że budowę nadzorował ,
Sztandarową dla powiatu, głowę w piasek mocno schował,
Nie ma rady na układy, wybór za trzy lata,
Lepiej teraz niech odejdzie, i z zarządu zmiata,
Odpowiedz
Oserwator
2020-05-18 14:04:11
0 2
Przykro mi to otwarcie przyznac, ale wine za to wszystko ponosim< my, Tak MY wszyscy, bo wybralismy takich radnych, co maja blade lub zadne pojecie o inwestycjach. Bo co winna jest gospodyni domowa, czy pracownica Osrodka Pomocy Spolecznej, czy urzednik (ka) urzedu gminy czy miasta? Wystartowala w wyborach, bo jej zaproponowano, a to ze ja (go) wybrano to przeciez nie jej (jego) wina. No i mamy to co mamy. Mam nadzieje, ze nauka tym razem nie pojdzie w Las. Nie ma co liczyc na ich samokrytycyzm. Kazdy wybrany ma sie za wybranca narodu i jest pewny, ze skoro Go wybrano, to nie bylo lepszych. Szkoda ze znowu "madry Polak po szkodzie"
Odpowiedz
34607szczawa
2020-05-18 14:21:44
1 2
Oserwator jacy "my wszyscy" ? - konkretnie proszę a nie uogólniać i rozmazywać winę. Ja na nich nie głosowałem a wręcz przeciwnie, krytykowałem i ostrzegałem. Jszcze raz głośno się wypowiem. Kołem zamachowym turystyki w powiecie może być Gmina Szczawa i uzdrowisko w Szczawie ale nie przy takiej władzy jaką mamy teraz.
Odpowiedz
janusz_onufry_termalny_iii
2020-05-18 14:23:28
0 1
Poświęciłem obecnemu Staroście czas, a z wierszy wynika:
Nie podoba mi się sposób w jaki Pan Mieczysław Uryga unika,
Bądź unikać się stara, tematu niewygodnego,
Dla ludzi ważnego, bardzo drażliwego.

Miałem o tym nie pisać, lecz poniosły mnie nerwy,
myślę o tym od wczoraj, przejęty, bez przerwy
Odpowiedz
34607szczawa
2020-05-18 14:54:31
0 1
Widzę towarzysz(-ka) abc58 czuwa !!! xD
Odpowiedz
Lampa
2020-05-18 15:50:28
0 0
No niezła ta banda :D Dlatego tak szukali do tego zarządu- każdemu tą robotę chcieli dać, a każdy kto miał IQ wyższe niż 90 odmawiał. Teraz to zarząd winny oni nic nie mogą :D Drodzy wyborcy to nie puchała jest debilem- to Wy jesteście debilami i będziecie nadal dopóki nie zrobicie z tym porządku. Uważam, że gość na zakupy powinien jeździć do innego powiatu- tu nie powinno się ich obsługiwać,
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Otwarty konflikt między byłymi koalicjantami i przerzucanie się odpowiedzialnością. Starosta porównał rządy poprzednika do "dyktatury""
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in