Wtorek, 31 stycznia
Marcela, Marcelina, Ludwika, Ludwik, Jan, Joanna, Luiza, Ksawery

Obszerny porządek obrad sesji

28.11.2022 00:18:00 PAN 0 1771

Mszana Dolna. Dziś w sali narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się LVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Początek transmisji obrad o godzinie 14:00.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów nr LI/2022, LII/2022, LIII/2022, LIV/2022, LV/2022, LVI/2022 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Wystąpienia zaproszonych Gości. 
4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
5. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
6. Wnioski w sprawach bieżących.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2022-2034.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Mszana Dolna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień dla Miasta Mszana Dolna na rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mszana Dolna do zawarcia porozumienia w sprawie utworzenia „Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość kryteria i tryb przyznawania nagród.
17. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą od ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna. (dz. ew. 4229/6).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna. (dz. ew. 4343)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna. (dz. ew. 2670, 2671, 2672, 2674, 2676, 2677/22678/2,2680/2, 2679/2, 2673, 2675, 3142,8, 3142/9, 3142/10, 3144/7)
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez grunt stanowiący własność Gminy Miasto Mszana Dolna (dz. ew. 10327 i 4316/27)
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali stanowiących własność Miasta Mszana Dolna. (sala nr 19 SP nr 1)
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali stanowiących własność Miasta Mszana Dolna. (sala nr 51 ZPO)
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/186/2022 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna.
27. Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
28. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
29. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
30. Wolne wnioski i oświadczenia.
31. Zamknięcie obrad LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in