Niedziela, 20 czerwca
Diana, Bogna, Bogumiła, Florentyna, Rafael, Rafał

Jest nowy projekt rozporządzenia, dotyczy kościołów, galerii i imprez sportowych (pełna treść)

05.11.2020 16:05:00 top 5 44410

Publikujemy nowy projekt zmieniający rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obostrzenia dotyczą m.in. kościołów, działalności galerii handlowych oraz wydarzeń sportowych.

Jak zaznaczono w dokumencie, dotyczy to tego rodzaju wydarzeń sportowych organizowanych i przeprowadzanych w związku ze Świętem Niepodległości. Tradycyjnie 11 listopada w różnych miastach Polski organizowany był Bieg Niepodległości.

W projekcie zaznaczono też m.in. że w paragrafie 26 dodaje się ustęp 2d. Podano w nim typy pojazdów samochodowych, w odniesieniu do których nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. Dotyczy to m.in. tych, "którymi jest wykonywany transport osób w związku ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych".

Zmiany mają obowiązywać od 7 listopada.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia z informacją o roboczych konsultacjach - resort zaprasza do przekazywania uwag dziś do godz. 19. Uwagi należy zgłaszać na adres RMrozp.epidemia@mz.gov.pl.


Poniżej pełna treść projektowanego rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów 
z dnia ……. 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917 i 1931) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) jest dopuszczalne wyłącznie dla gości korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej albo będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej albo pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich; przepisy ust. 11, 13 i 14 stosuje się.”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z).”,

c) uchyla się ust. 12,

d) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

„13a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu, chodzie sportowym lub jeździe na rowerze.”;

2) w § 7: 

a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 1 osoba na 10 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2;”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie:

1) handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży: 

a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284, 285 i 1493),

b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż  przeznaczone do perfumowania lub upiększania, 

c) artykułów toaletowych, 

d) środków czystości, 

e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493), w tym przez apteki lub punkty apteczne,

f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493),

g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

h) gazet lub książek, 

i) mebli lub artykułów budowlanych, lub artykułów remontowych, 

j) artykułów dla zwierząt domowych,

k) usług telekomunikacyjnych,

l) części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli,

m) paliw; 

2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: 

a) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z), 

b) optycznych, 

c) medycznych, 

d) bankowych, 

e) pocztowych, 

f) ubezpieczeniowych,

g) naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek, 

h) myjni samochodowych,

i) ślusarskich, 

j) szewskich, 

k) krawieckich, 

l) pralniczych,

m) gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;

3) prowadzenia handlu detalicznego i działalności usługowej na wyspach handlowych.”;

3) w § 26 po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

„2d. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w stosunku do pojazdów samochodowych:

1) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej oraz Inspekcji Transportu Drogowego;

2) którymi jest wykonywany transport osób w związku z ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych;

3) którymi jest wykonywany transport pacjentów w związku z udzielaniem im świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich opiekunów.”;

4) w § 27 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pojazdu samochodowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1;”;

5) w § 28:

a) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż:

a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r., 

b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.

– oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;”,

b) w ust. 11 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Inspekcji Transportu Drogowego;

8) kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2020 r.

Prezes RADY mINISTRÓW

Uzasadnienie:

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845).

Dane wskazują, że w ostatnim czasie mobilność społeczna ponownie znacznie wzrosła. W trosce o bezpieczeństwo i życie społeczeństwa musimy ograniczyć kontakty społeczne oraz przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa. W związku z tym w zmienianym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn, zm.) zakłada się m.in.:

1) zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych – do dnia 29 listopada 2020 r.;

2) że, do dnia 29 listopada 2020 r., usługi hotelarskie będą dostępne wyłącznie dla gości: 

a) korzystających z tych usług w ramach: podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej, 

b) będących osobami wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (w związku z tzw. „Hotelem dla medyka”),

c) pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej (np.: pacjenci onkologiczni i dializowani oraz mali pacjenci przebywający pod opieką osób dorosłych);

3) ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych (otwarte pozostają tylko niektóre punkty usługowe mające istotne znaczenie dla życia codziennego oraz m.in. sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, meblami, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, gazetami lub książkami);

4) że w obiektach i placówkach handlowych oraz świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2;

5) że w budynkach i innych obiektach kultu religijnego ma znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.;

6) że do dnia 24 listopada 2020 r. zakazuje się organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu, chodzie sportowym lub jeździe na rowerze (wiąże się to z tego rodzaju wydarzeniami organizowanymi i przeprowadzanymi w tym czasie w związku z Narodowym Świętem Niepodległości).  

Z ograniczenia liczby osób przemieszczających się samochodami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób do połowy liczby miejsc wyłącza się pojazdy:

1) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej  oraz Inspekcji Transportu Drogowego (zmiany te są podyktowane specyfiką działania wymienionych służb);

2) którymi jest wykonywany transport osób w związku ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych;

3)  którymi jest wykonywany transport pacjentów (np.: dializowanych) w związku z udzielaniem im świadczeń opieki zdrowotnej oraz i ich opiekunów.

Zmiana w § 27 ust. 3 pkt 1 ma na celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych, tak żeby było jasne, że w prywatnych samochodach nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

Ponadto z zakazu zgromadzeń wyłącza się kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje, że ze względu na trwający stan epidemii COVID-19, wejdzie ono w życie z dniem 7 listopada 2020 r.

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Rozporządzenie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, jeżeli prowadzą oni działalność związaną z ograniczeniami przewidzianymi w rozporządzeniu. 

Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in