Niedziela, 20 czerwca
Diana, Bogna, Bogumiła, Florentyna, Rafael, Rafał

Na Limanowszczyźnie spadło bezrobocie

10.06.2021 00:49:00 PAN 2 1869

Na koniec maja tego roku w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4035 osób. W stosunku do kwietnia liczba ta spadła o 147 osób, natomiast w porównaniu do maja ubiegłego roku była niższa o 308 osób.

Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 7,6% zarejestrowanych, 152 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 711 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy. Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (87,2%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.: do 30 r.ż. 1464 osoby, powyżej 50 r.ż. – 823 osoby, posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1124 osoby, niepełnosprawne – 152 osoby, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 4 osoby, długotrwale bezrobotne – 2026 osób.

Tych ostatnich, pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, jest najwięcej i stanowią 50,2% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do tych grup osób bezrobotnych. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 13,1% osób. Stopa bezrobocia na dzień 30 kwietnia 2021 r. - według ostatnich danych GUS wyniosła: w kraju 6,4% (spadek o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego), w województwie małopolskim 5,5%(również spadek o 0,1%), zaś w powiecie limanowskim 7,8% (spadek o 0,4% w stosunku do marca 2021 r.). W maju br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 472 osoby tj. o 85 więcej niż w miesiącu poprzednim, z czego 81,1% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 619 osób (o 24 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (369 osób). Warto zwrócić uwagę, że 60,4% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w marcu b.r. podjęło 146 osób, w tym: prace interwencyjne – 32 osoby, roboty publiczne – 5 osób, podjęcie działalności gospodarczej – 61 osób, refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 32 osoby, w ramach bonu na zasiedlenie – 5 osób, w ramach bonu zatrudnieniowego – 9 osób, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 2 osoby.

Ponadto na szkolenia skierowano 48 osób, a na staż 59 osób. Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 8 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 59 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 43 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 4 osoby osiągnęły wiek emerytalny, 2 osoby nabyły uprawnienia emerytalne lub rentowe, 6 osób nabyło prawa do świadczenia przedemerytalnego, 21 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów. W maju b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 229 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 8 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością. 

W 2021 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy) skorzystało łącznie 550 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy: 190 osób w ramach prac interwencyjnych, 172 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej, 99 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 17 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia, 30 osób w ramach bonu zatrudnieniowego, 22 osoby w ramach robót publicznych, 20 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie. Ponadto skierowano: 213 osób na staż, 229 osób na szkolenia zawodowe.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in