Wtorek, 20 kwietnia
Czesław, Agnieszka, Marian, Czech

Informacja o stanie inwestycji w mieście

07.12.2010 10:00:20 top 4 5104

Podczas inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Limanowa burmistrz nie składał informacji z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Miasto jednak opublikowało informację na swoich stronach.

Informacja z wykonania planu inwestycji na rok 2010

Ujęcie wody dla ul. Zarębki, ul. Rolniczej.

* Starosta wydał pozwolenie na budowę.
* Ogłoszono przetarg na którym złożonych zostało 6 ofert. Trwa ich ocena. Wartość wszystkich ofert przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie na ten cel. Konieczna jest korekta projektu budżetu na rok 2011. Społeczny Komitet Wspierania Budowy Wodociągu przy ulicach: Zarębki i Rolniczej w Limanowej potwierdził gotowość przekazania ok. 18.000 zł. na budowę wodociągu.
* Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót nastąpi już w 2011 r.
* Uzgodniono projekt rozbudowy wodociągu do dwóch dodatkowych działek. Przygotowywany jest wniosek o pozwolenie na budowę.


Skrzyżowanie ul. Tarnowskiej z ul. Łososińską.

* Dokonano rozliczenia za rok 2010 wykonanej części robót przez Firmę BERT z Limanowej wraz z zakupionymi a nie wbudowanymi materiałami. W zamian Firma BERT zgodziła się przedłużyć ważność swojej oferty przetargowej opracowanej w grudniu 2009 r. na rok 2011.
* Ministerstwo Infrastruktury nadal nie rozpatrzyło odwołania od decyzji zezwolenia na budowę.
* Starostwo prowadzi ponownie postępowanie administracyjne w celu wydania pozwolenia wodno prawnego na odprowadzenie wód z ronda.
* Pomiędzy Województwem Małopolski, Powiatem Limanowskim i Miastem Limanowa uzgadniany jest aneks do umowy o współdziałaniu przy budowie ronda, wydłużający realizację zadania na rok 2011.


Chodnik przy ul. Koszarskiej

* Zadanie zostaje odroczone. Nie jest możliwe etapowanie robót, tj. wykonanie wcześniejsze chodnika. Ze względów technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych przebudowa ulicy musi odbyć się kompleksowo w jednym cyklu budowlanym obejmującym przebudowę jezdni i budowę chodnika.


Odbudowa po powodzi ul. Wiejskiej i ul. Walecznych

* Przedsiębiorstwo LIMDROG z Limanowej zakończyło roboty. Trwa odbiór.


Budowa remizy OSP z centrum profilaktyki przeciwalkoholowej.

* Zakład Remontowo – Budowlany z Nawojowej po upływie dwóch miesięcy od umownego terminu zakończenia robót, nadal nie jest w stanie zgłosić remizy do odbioru końcowego.


Doprowadzenia sieci do odbiorców

* W Urzędzie Miasta zarejestrowanych jest 62 wnioski o rozbudowę sieci sanitarnych i doprowadzenie do nieruchomości. W 2010 r. załatwionych zostało 23.


Przepompownia „ŁOSOSINA”

* Konsorcjum: MEN-GAZ z Męciny i „JĘDREK” z Laskowej zakończyło roboty. Trwają czynności odbiorowe.
* ENION nie wykonał jeszcze przyłącza energetycznego do przepompowni. Z tego powodu rozruch przepompowni odłożono do 2011 r.


Dokończenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej – etap III,

Kanalizacja i wodociąg „Podjabłoniec”

* Przedsiębiorstwo MEN-GAZ z Męciny wykonuje etap II i III budowy kanalizacji i wodociągu w terminie do 20.12.
* Złożono wniosek o pozwolenie na rozbudowę wodociągu przy ul. Wiejskiej.
* Zlecono Pracowni Instalacje Sanitarne w Limanowej opracowanie ostatnich zmian i uzupełnień sieci sanitarnych za kwotę 3.050 zł. z terminem wykonania do 27.12.


Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap IV, a w nim:

Wodociąg i kanalizacja „Podlipowe”.

* Ogłoszono przetarg na budowę sieci sanitarnych – etap II (teren osuwiskowy). Otwarcie ofert 20.12.


Kanalizacja w rejonie ul. Matki Boskiej Bolesnej i Polnej

* Starosta wydał pozwolenie na budowę kolektora sanitarnego wzdłuż ul. Matki Boskiej Bolesnej do ul. Polnej.
* Przygotowywany jest przetarg.


Kanalizacja ul. Żwirki i Wigury

* Kanalizacja od ul. Beskidzkiej (część A) jest gotowa do ogłoszenia przetargu. Kanalizacja do granicy miasta (część B), projekt której miał być zmieniony z uwagi na sprzeciw właścicieli jednej działki - po negocjacjach - ma pozostać bez zmian. Czekamy na pisemne potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomością od właścicieli.


Kanalizacja i wodociąg na os. Słonecznym, rejon ul. Bednarczyka
Kanalizacja i wodociąg na os. Słonecznym, rejon ul. Gawrona

* Zadania gotowe są do ogłoszenia przetargu.


Kanalizacja ul. Kolejowej

* Przedsiębiorstwo MEN-GAZ z Męciny wykonuje kanalizację. Wyznaczono termin odbioru końcowego.
* Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie prowadzi postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla kolektorów na terenie PKP.
* Podpisano umowę z WFOŚiGW o pożyczkę w wysokości 200.000 zł. na budowę kanalizacji.Kanalizacja ul. Tarnowskiej i Łososińskiej

* Zawarto umowę ze Spółką NOW-TECH z Nowego Sącza, która za kwotę 417.893,22 zł. wykona kanalizację w terminie do 30.06.2011 r.
* WFOŚiGW zakwalifikował zadanie do dalszej oceny w ubieganiu się o pożyczkę preferencyjną w wysokości 340.000 zł. na budowę kanalizacji.


Kolektor sanitarny do ul. Szkolnej

* Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem MEN-GAZ z Męciny, które wykona kolektor za kwotę 140.953,88 zł. w terminie do 30.06.2011 r.


Oświetlenie skrzyżowania ul. Bujaka i Willowej

* Firma SEMPER z Limanowej opracowuje projekt.


Oświetlenie ul. Piastowskiej

* Firma PRO-GEO z Nowego Sącza opracowała dokumentację geologiczną pod latarnie, które zaprojektowane zostały na obszarze oznaczonym jako tereny osuwiskowe. Projektant dostosowuje oświetlenie do zaleceń geologa, po czym złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę.


Prace dokumentacyjne, a w nich:


* Budowa wodociągu ul. Krakowskiej i przyległych – Firmą AQUEDUCT z Wieliczki wykonuje projekt pompowni wody na osiedlu przy ul. Fabrycznej. Trwa uzgadnianie lokalizacji pompowni na terenach aktualnie użytkowanych jako ogródki działkowe.
* Kanalizacja ul. Rupniowskiego – uzgadniany jest projekt z właścicielami nieruchomości. W projekcie wprowadzono zmiany inwestorskie.
* Projekt przebudowy sali widowiskowo – kinowej przy LDK – Firma ARCHIKON z Krakowa, wykonuje projekt z terminem wykonania do 20.12. Toczą się negocjacje z wykonawcą projektu w sprawie zmiany zakresu umowy. Wykonawca zgłosił że nie jest możliwy częściowy remont posadzki widowni. Konstrukcja nośna widowni musi być wymieniona w całości a sala widowiskowa dostosowana powinna być do wymagań przepisów ppoż. (zmiana lokalizacji drzwi ewakuacyjnych). Ponadto należy obiekt w całości dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tych elementów nie przewidziano w zamówieniu a mogą być wymagane przy zatwierdzeniu dokumentacji.
* Remont ul. Kopernika i Targowej z mostem i przebudowa skrzyżowania z ul. Matki Boskiej Bolesnej – Po między miastem Limanowa a ENION-em musi zostać uzgodniona likwidacja kolizji sieci energetycznych z przebudową ulicy. ? Pełna przebudowa skrzyżowania ulic Matki Boskiej Bolesnej, Targowej i Moniuszki wymaga regulacji spraw gruntowych. Część chodników jest wykonana poza pasem drogowym i na ich przebudowę starosta nie może wydać pozwolenia na podstawie przepisów Prawa budowlanego.
* Dokumentacja stabilizacji osuwiska przy ul. Wiejskiej – ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej wraz z projektem budowlanym. Termin otwarcia ofert – 13.12.


Zadania zakończone i efekty rzeczowe

1. Projekt oświetlenia ul. Piastowskiej – etap II - zadanie z 2009 r.
2. Przebudowa wejścia do Urzędu Miasta – zadanie z 2009 r.
3. Projekt chodnika wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – zadanie z 2009 r. – projekt przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg.
4. Remont mostu do ul. Bema – zadanie z 2009 r.
5. Kanalizacja od ul. Leśnej do ul. Paderewskiego. [607 mb]
6. Kanalizacja i wodociąg przy ul. Topolowej. [79 mb kanalizacji i 148 mb wodociągu]
7. I, II i III tura doprowadzeń sieci do odbiorców
8. Oświetlenie ulic: Beskidzkiej [13 opraw, 400 m linii kablowej, 95 linii napowietrznej]
9. Oświetlenie ul. Armii Krajowej [3 oprawy, 139 m linii napowietrznej]
10. Oświetlenie ul. Koszarskiej [2 oprawy, linii napowietrznej 73 m]
11. Kanalizacja w ul. Jońca [398 m + 83 m].
12. Rozbudowa wodociągu w ul. Piłsudskiego [14 mb]
13. Oświetlenie ul. Topolowej – zadanie z 2009 r. [9 latarni, 325 m linii kablowej]
14. Oświetlenie ul. Piastowskiej – zadanie z 2009 r. [
15. Budowa ul. Bednarczyka z odwodnieniem - zadanie z 2009 r.
16. Projekt wymiany wodociągu w ul. Łazarskiego.
17. Projekt oświetlenia przecznicy ul. Żwirki i Wigury i Marszałkowicza
18. Projekt oświetlenia ul. Słonecznej w rejonie ul. Widok i Partyzantów
19. Projekt oświetlenia ul. Topolowej od ul. Marszałkowicza.
20. Wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan i p.poż. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1.
21. Projekt oświetlenia ul. Matki Boskiej Bolesnej w rejonie skrzyżowania z ul. Gajową.
22. Projekt przebudowa kolektora sanitarnego od ul. Zygmunta Augusta do ul. Spacerowej.
23. Projekt przebudowy wodociągu w rejonie ul. Polnej.
24. Remont ul. Rejtana.
25. Oświetlenie ul. Mordarskiej [5 opraw, 237 linii napowietrznej]
26. Wodociąg w rejonie ul. Lipowej i Łokietka [2.175 m]
27. Kanalizacja w rejonie ul. Lipowej i Łokietka [pompownia ścieków 4m3/h, rurociąg tłoczny 112 m, sieć zbiorcza 3.038 m].
28. Kanalizacja ul. Lipowej [588 m]
29. Chodnik przy ul. Biedronia
30. Włączenie kolektora sanitarnego z osiedla Słoneczne [21 m].
31. Chodnik przy ul. Sikorskiego [185 m]
32. Projekt kanalizacji opadowej od ul. Gawrona do ul. Bednarczyka.
33. Rozbudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 – etap I. [klatka schodowa, powiększenie 1 sali, wewnętrzna instalacja ppoż.]
34. Dokończenie kanalizacji przy ul. Sikorskiego i Podlipowe [116 m].
35. Remont ciągu drogowego ulice: Jabłoniecka i Walecznych [2.687,5 m2 – nawierzchni, 236,3 m2 – chodnika]
36. Projekt chodnika wzdłuż ul. Tarnowskiej z zatokami.
37. Projekt budowlany szkolnego placu zabaw w parku.

(Źródło UM Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in