Piątek, 16 kwietnia
Cecylian, Bernadeta, Julia, Ksenia, Erwin, Biruta

Ile śmieci "wyprodukowali" mieszkańcy?

25.02.2021 19:23:00 PAN 0 3351

W roku 2020 z terenu gminy Słopnice odebrano 1230 ton odpadów komunalnych - segregowanych, zmieszanych, wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych, odpadów poremontowych, opon. Na jednego mieszkańca (jedną osobę zameldowaną) przypada zatem 180 kg odpadów rocznie.

Uwzględniając to, że znaczna część mieszkańców pracuje lub studiuje poza Słopnicami i nie ma ich w domu w dni robocze lub przez znaczną część roku przebywają poza jego obwodem to na osobę stale przebywającą w Słopnicach wypada znacznie wyższa wartość produkowanych odpadów.

W szczególności mieszkańcy gminy „wyprodukowali”: 829 ton odpadów zmieszanych / pozostałości po segregacji, 116 ton plastiku, metalu (worki żółte) i papieru (worki niebieskie), 61 ton szkła (worki zielone), 174 tony odpadów wielkogabarytowych (to przede wszystkim niepotrzebne meble, wyposażenie wnętrz itp.), 25 ton opon samochodowych, 17 ton odpadów budowlanych poremontowych, 5 ton; zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (sprzęt AGD, sprzęt RTV, komputerowy), 3 tony; farb, lakierów.

Odpadów segregowanych takich jak plastik, metal, papier i szkło było w sumie 176 ton. Odpady te trafiły do recyklingu. Recykling to proces w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty czy materiały do ponownego wykorzystania. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to 26 kg odpadów segregowanych rocznie.

Poziom segregacji odpadów (bez odpadów wysortowanych na sortowni z odpadów zmieszanych) wyniósł 17,5%. Procent ten wylicza się wagowo. Natomiast objętościowo procent ten jest znacznie wyższy, gdyż worki z odpadami segregowanymi czyli plastik i papier są o wiele lżejsze w stosunku do worków czarnych z pozostałościami po segregacji.

Każda gmina zobowiązana jest do osiągnięcia wymaganych przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w danym roku – poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. W roku obecnym wymagany poziom recyklingu wynosi 50% masy odebranych odpadów komunalnych (z wyjątkiem odpadów budowlanych poremontowych) - tj. 50% odpadów winno być przekazane do recyklingu. Oznacza to, że gmina Słopnice aby wywiązać się z wymagań ustawowych, winna w 2021 roku przekazać do recyklingu około 600 ton odpadów.

W roku 2020 do recyklingu przekazano 197 ton odpadów (były to odpady selektywnie zebrane i odpady wysortowane na sortowni z odpadów zmieszanych). Jeżeli gmina nie przekaże do recyklingu wymaganej ilości odpadów (50% wagowo) to za każdą brakującą tonę zapłaci w następnych latach karę - opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu. Opłata ta wynosi obecnie 270 zł za każdą brakującą tonę, która niezostała przekazana do recyklingu. Opłata będzie musiała być pokryta z wpłat mieszkańców.

- W związku z powyższym musimy dążyć do zwiększenia ilości odpadów przekazywanych do recyklingu poprzez staranne i dokładne sortowanie odpadów. Do segregowania śmieci powinny zachęcić nas także aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Dbajmy o środowisko, w którym żyć będą następne pokolenia – zaznacza Urząd Gminy Słopnice.

(Źródło/fot.: UG Słopnice)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in