16°   dziś 18°   jutro
Niedziela, 28 maja Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

Dziś XLIII sesja Rady Gminy

16.03.2023 06:31:00 pan
0 1379

Tymbark. Dziś w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Tymbark. Początek obrad o godzinie 16:00.

Porządek XLIV sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.
4. Wystąpienie osób zaproszonych.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/321/2022 Rady Gminy Tymbark z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tymbark.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki nr 753/1 położonej w Tymbarku zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia na rzecz  ”Chiramed” Spółka z o.o.
12. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2023.
13. Podjęcia uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
14. Podjęcia uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców w Gminie Tymbark.
15. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2023”.
16. Podjęcia uchwały w  sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na rok 2023.
17. Podjęcia uchwały w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/210/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Tymbark.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Tymbark.
19. Podjęcia uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
20. Podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark.
21. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Pomocy  w Tymbarku. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.
23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2021-2023 za 2022 rok.
24. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Tymbark w 2022 roku z organizacjami pozarzadowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przyjętego uchwałą Nr XXXII/236/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 18 października 2021roku.
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
26. Wolne wnioski.
27. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy.

udostępnij

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Dziś XLIII sesja Rady Gminy"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in