Poniedziałek, 27 czerwca
Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela

Dziś sesja Rady Gminy

20.06.2022 00:06:00 PAN 0 776

Kamienica. Dziś o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Kamienica.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamienica za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Kamienica za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogłoszeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w budynku Szczawa 425 stanowiącego własność Gminy Kamienica, na cele prowadzenia rehabilitacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach pożarniczych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamienica, w roku szkolnym 2022/2023.
14. Debata nad raportem o stanie Gminy Kamienica za rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: wotum zaufania dla Wójta Gminy Kamienica za rok 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamienica z tytułu wykonania budżetu gminy Kamienica za 2021 r.
17. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej.
18. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
19. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Gminy Kamienica.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in