9° dziś 2° jutro
Niedziela, 26 marca Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga

Dziś obrady Rady Miejskiej

23.01.2023 00:13:00 PAN
1 1317

Mszana Dolna. Dzisiaj (23 stycznia) w sali narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej odbędzie się LX zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godzinie 15:00.

Porządek obrad LX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:
1. Otwarcie LX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów nr LVII, LVIII i LIX z Sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Wystąpienia zaproszonych Gości
4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
5. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
6. Wnioski w sprawach bieżących.
7. Uchwalenie budżetu Miasta na rok 2023:
a) przedstawienie projektu budżetu,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) zapoznanie się z opinią Komisji budżetu i finansów,
d) odniesienie się Burmistrz Miasta do opinii Komisji budżetu i finansów, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrz Miasta do projektu uchwały budżetowej,
e) zgłaszanie poprawek przez Radnych, dyskusja nad projektem uchwały, wnoszonymi poprawkami i autopoprawkami
f) głosowanie zgłoszonych poprawek i autopoprawek Burmistrz Miasta,
g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2023-2034.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji, Komisji budżetu i finansów, komisji gospodarki i rozwoju, Komisji spraw społecznych, Komisji oświaty Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna na 2023 rok, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał: nr II/20/2018 i nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 17 grudnia 2018 r. dotyczących  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Mszana Dolna.
16. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z działalności w 2022 roku.
17. Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
18. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
19. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
20. Wolne wnioski i oświadczenia.
21. Zamknięcie obrad LX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.


udostępnij

Komentarze (1)

oioioi
2023-01-23 15:30:06
0 0
po pół godziny roboty zrobili sobie pół godziny przerwy... wtf? jest 15:30, zaczeli o 15
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Dziś obrady Rady Miejskiej"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in