Piątek, 19 sierpnia
Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja

Chcą dać stypendium studentom medycyny

26.06.2022 17:57:00 PAN 4 2777

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Pomoc materialna w wysokości 2 tys. zł miesięcznie będzie przyznana maksymalnie na okres 9 miesięcy – od października do czerwca każdego roku studiów.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki: jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku; nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej; nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów; zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej.

Minimalny okres związania się ze Szpitalem Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w zamian za pobieraną pomoc materialną będzie wynosił co najmniej czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej od powiatu limanowskiego, liczonemu pełnymi latami, przy czym staż podyplomowy nie jest wliczany do okresu odpracowania pobieranej pomocy materialnej.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student, określając także wysokość wnioskowanej pomocy materialnej. Podanie należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Limanowej lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 9 września 2022 roku.

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie z uczelni o statusie studenta; zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku; oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.

Wnioski rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Zarząd Powiatu. Pierwszeństwo będą mieć wnioski: studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów, o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen – brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający, a w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów – studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu limanowskiego.

O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji – w terminie nie dłuższym niż do 23 września 2022 roku. Informacja zostanie przekazana kandydatom telefonicznie lub w formie pisemnej.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in