Piątek, 22 stycznia
Anastazy, Wincent, Dominika, Mateusz

Blisko 600 bezrobotnych więcej, niż przed rokiem

05.06.2020 11:13:00 PAN 9 4762

Na koniec maja tego roku w ewidencji osób bezrobotnych w powiecie limanowskim figurowały 4343 osoby. W stosunku do kwietnia 2020 r. liczba ta wzrosła o 119 osób, natomiast w porównaniu do maja ubiegłego roku była wyższa o 583 osoby Większość osób bezrobotnych (90,2%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (8,4%) odsetek zarejestrowanych, 147 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 739 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (84,7%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zalicza się osoby m.in. do 30. r.ż. –  1666 osób, powyżej 50. r.ż. – 842 osoby, posiadające co najmniej jedno dziecko do 6. r.ż. - 1051 osób, niepełnosprawne - 147 osób, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. r.ż. - 5 osób, długotrwale bezrobotne - 1761 osób. Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 40,5% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Powiatowy Urząd Pracy kieruje wsparcie właśnie do tych grup osób  bezrobotnych. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 17,5% osób. 

Stopa bezrobocia na dzień 30 kwietnia 2020 r. - według ostatnich danych GUS wyniosła: w kraju 5,8% (wzrost o 0,4% w stosunku do marca 2020 r.), w województwie małopolskim 4,8% (wzrost o 0,5% w stosunku do miesiąca poprzedniego), a w powiecie limanowskim 7,5% (wzrost o 0,6% w stosunku do miesiąca poprzedniego).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W maju br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 460 osób tj. o 79 mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 86,3% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny. 

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie  341 osób (o 123 więcej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (264 osób). Urząd zwraca uwagę, że 68,9% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w maju b.r. podjęły 82 osoby, w tym: prace interwencyjne – 19 osób, roboty publiczne – 2 osoby, refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego –  20 osób, w ramach bonu na zasiedlenie – 2 osoby, w ramach bonu zatrudnieniowego – 3 osoby, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 3 osoby, podjęcie działalności gospodarczej – 33 osoby. Ponadto na staż skierowano 23 osoby, na szkolenie 2 osoby.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 2 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,2 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, 13 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 12 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 2 osoby osiągnęły wiek emerytalny, 21 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W maju b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  129 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 5 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością. 

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu 

W 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie 619 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy: 129 osób w ramach prac interwencyjnych, 114 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej, 64 osoby  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 19 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia, 25 osoby w ramach bonu zatrudnieniowego, 9 osób w ramach robót publicznych, 24 osoby poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie, 2 osoby w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30. r.ż. Ponadto skierowano: 147 osób na staż i 86 osób na szkolenia zawodowe.

(Źródło: PUP Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in